Joulunajan aukioloajat

Jyvä­län toi­mis­to pal­ve­lee arki­päi­vi­sin
14.–20.12. klo 9–16 ja 21.12.–4.1. klo 9–13.

Toi­mis­to on avoin­na 7.–11.1. klo 9–16 ja
14.1. alkaen ma-to klo 9–18 ja pe klo 9–16.

Rau­hal­lis­ta jou­lun­ai­kaa ja onnel­lis­ta uut­ta vuot­ta!

 

Avoimia työpaikkoja: Tiedottaja, graafikko, siistijä

Tie­dot­ta­ja

Haem­me tie­dot­ta­jaa toteut­ta­maan Jyvä­län sisäis­tä ja ulkois­ta vies­tin­tää. Teh­tä­viin kuu­luu tie­dot­tei­den, artik­ke­lien ja verk­ko­teks­tien kir­joit­ta­mis­ta. Tie­dot­ta­ja myös avus­taa mui­ta työn­te­ki­jöi­tä eri­lais­ten teks­tien ja doku­ment­tien kokoa­mi­ses­sa ja toi­mii tar­vit­taes­sa kokous­sih­tee­rin teh­tä­vis­sä. Toi­vom­me sinul­ta alan kou­lu­tus­ta sekä sosi­aa­li­sen median ja WordPress-ohjel­mis­ton osaa­mis­ta.

Työ­suh­de alkaa hel­mi­kuus­sa 2019 ja se edel­lyt­tää palk­ka­tu­kioi­keut­ta. Työ­ai­ka on 28h/viikko ja työn kes­to yksi vuo­si. Työ voi sisäl­tää myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­työ­tä.

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set ja/tai ansio­luet­te­lot:
helena.huovila[at]jyvala.fi,
mah­dol­li­set yhtey­de­no­tot 11.─21.12. ja 7.1. alkaen p. 040 522 5448.


Graa­fik­ko

Haem­me graa­fi­sen suun­nit­te­lun osaa­jaa. Etsi­mäm­me hen­ki­lö omaa koke­mus­ta Crea­ti­ve Sui­te-ohjel­ma­pa­ke­tis­ta, ohjel­mis­ta Illustra­tor, InDe­sign ja Pho­tos­hop. Työ­teh­tä­vät koos­tu­vat mai­nos­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­ses­ta, asia­kas­pal­ve­lus­ta sekä asiak­kai­den ohjaa­mi­ses­ta. Toi­vom­me, että olet asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen ja sinul­la on hyvä yleis­kä­si­tys tie­to­tek­nii­kas­ta sekä mie­lel­lään myös WordPress-osaa­mis­ta.

Työ­suh­de alkaa hel­mi­kuus­sa 2019 ja se edel­lyt­tää palk­ka­tu­kioi­keut­ta. Työ­ai­ka on 28h/viikko ja työ­suh­teen kes­to yksi vuo­si.

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set ja ansio­luet­te­lot:
asta.niemi[at]jyvala.fi,
mah­dol­li­set yhtey­de­no­tot 12.−21.12. ja 7.1. alkaen p. 0400 665 472.

 

Siis­ti­jä

Haem­me Palo­kun­nan­ka­dun ja Vii­ta­nie­men­tien toi­mi­pis­tei­siin työ­suh­tee­seen siis­ti­jää. Työ­teh­tä­viin kuu­luu sii­vous oppi­lai­tos- ja toi­mis­to­ym­pä­ris­tös­sä, viher­kas­vien hoi­to, teks­tii­li­huol­to ja kokous- ja kah­vi­jär­jes­te­lyt. Työ­ai­ka on 30h/viikko ja työn kes­to yksi vuo­si. Työ sisäl­tää myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­työ­tä.  Työ alkaa hel­mi­kuus­sa 2019.

Työ­suh­de edel­lyt­tä­vää palk­ka­tu­kioi­keut­ta.

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set ja/tai ansio­luet­te­lot:
asta.niemi[at]jyvala.fi,
mah­dol­li­set yhtey­de­no­tot 11.─21.12. ja 7.1. alkaen p. 0400 665 472.

Palanen elämää -verkkokauppa on nyt avoinna!

Palanen elämää on paikallisten hyvien tekojen verkkokauppa

Haluai­sit­ko aut­taa Jyväs­ky­län lap­sia ja nuo­ria, mut­ta et tie­dä, miten? Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton ja pai­kal­lis­ten set­le­ment­tien Pala­nen elä­mää -verk­ko­kaup­pa tar­jo­aa sii­hen hel­pon mah­dol­li­suu­den.

Eri­tyi­ses­ti jou­lun aikaan jokai­nen halu­aa tun­tea ole­van­sa tär­keä ja rakas­tet­tu. Kaik­ki meis­tä eivät kui­ten­kaan koe näin. Mil­tä kuu­los­tai­si, jos voi­sit tar­jo­ta tun­nel­mal­li­sen jou­lun yksi­näi­sel­le lap­sel­le tai nuo­rel­le omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la­si?

Pala­nen elä­mää on uusi, Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton ja pai­kal­lis­ten set­le­ment­tien verk­ko­kaup­pa, jon­ka aineet­to­mil­la lah­joil­la autat taval­li­sia ihmi­siä ympä­ri Suo­men. Samal­la ilah­du­tat myös ystä­vää­si! Tutus­tu verk­ko­kaup­paan täs­tä!

Pala­nen elä­mää on ainut­laa­tui­nen tapa aut­taa: lah­jal­la­si voi­daan esi­mer­kik­si aut­taa lap­set jou­lu­lah­ja­lei­ril­le tai tukea Poi­kien Talon toi­min­taa. Verk­ko­kau­pas­sa voit vali­ta, mil­le paik­ka­kun­nal­le tai alu­eel­le lah­ja­si koh­dis­tuu. Kerä­tyt varat ohja­taan koko­nai­suu­des­saan juu­ri sinun valit­se­ma­si set­le­men­tin koh­tee­seen. Juu­ri pai­kal­li­suus tekee verk­ko­kau­pas­ta ainut­laa­tui­sen.

– Kysees­sä on inno­va­tii­vi­nen verk­ko­si­vus­to, jol­lais­ta ei kos­kaan aiem­min ole Suo­mes­sa teh­ty. Tämän verk­ko­kau­pan kaut­ta hyvää voi teh­dä luo­tet­ta­vas­ti ja pai­kal­li­ses­ti, ker­too Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton itäi­sen alu­een lap­si- ja nuo­ri­so­työn alue­pääl­lik­kö Erno Kää­riäi­nen.

Täl­lä het­kel­lä verk­ko­kau­pas­sa on aineet­to­mia lah­jo­ja yhdek­säl­tä paik­ka­kun­nal­ta ympä­ri Suo­men, Jyväs­ky­läs­tä muka­na on Jyvä­län Set­le­ment­ti. Ensi vuon­na tuo­te­va­li­koi­ma laa­je­nee lap­si- ja nuo­ri­so­työs­tä myös muil­le set­le­ment­ti­työn aloil­le.

Lah­jak­si hyvä teko

Set­le­men­teis­sä teh­dään työ­tä yhden­ver­tai­sen, moniar­voi­sen ja sosi­aa­li­ses­ti oikeu­den­mu­kai­sen Suo­men puo­les­ta. Toi­mim­me 50 paik­ka­kun­nal­la, pal­ve­luk­ses­sam­me on 5000 työn­te­ki­jää ja tuhan­sia vapaa­eh­toi­sia. Työm­me vai­kut­taa kai­kil­la elä­mä­na­lueil­la lap­si-, nuo­ri­so- ja van­hus­työs­tä opin­to-, kult­tuu­ri- ja moni­kult­tuu­ri­suus­työ­hön.

Pala­nen elä­mää on uusi mah­dol­li­suus teh­dä hyviä teko­ja. Kii­tos sinun, lap­sen jou­lu­aat­toon voi kuu­lua yhdes­sä­oloa, kes­kus­te­lua ja her­kul­li­nen ate­ria. Juh­la­vaan aamu­päi­vään kut­sut­tu lap­si tai nuo­ri saa koh­da­ta tur­val­li­sen aikui­sen sekä tul­la näh­dyk­si ja kuul­luk­si oma­na itse­nään. Kuin­ka pal­jon hyvää voim­me­kaan teh­dä, kun teem­me sen yhdes­sä?

Sivus­ton blo­gis­ta voit lukea kuu­lu­mi­sia sii­tä, kuin­ka kerä­tyil­lä varoil­la teh­dään hyvää työ­tä.

facebook.com/palanenelamaa
instagram.com/palanenelamaa
#pala­ne­ne­la­maa

Joulukuu 2018

Kuukauden kasvo: Jyri Lahtinen

Olen Jyri Lah­ti­nen ja työs­ken­te­len Jyvä­län Set­le­men­tin IT-tuke­na. Työ­teh­tä­vii­ni kuu­luu ylei­ses­ti ottaen kaik­kien tie­to­tek­nis­ten ongel­mien rat­ko­mi­nen, talon IT-tava­ran ja koti­si­vu­jen yllä­pi­to sekä maa­nan­tai­sin pidet­tä­vä kai­kil­le avoin perin­tei­nen Tiet­sik­ka­maa­nan­tai, jos­sa asiak­kaat tuo­vat meil­le laitteitaan/ongelmiaan  ja kat­som­me poru­kal­la, mitä niil­le voi­si teh­dä.

Taus­tal­ta­ni olen yli­op­pi­las ja data­no­mi, olen nuo­res­ta pitäen näper­tä­nyt tie­to­tek­nii­kan paris­sa ja har­ras­ta­nut vähän kai­ken­lais­ta teat­te­ris­ta roo­li­pe­lei­hin ja Air­sof­tiin. Työ­his­to­ria­ni muis­tut­taa har­ras­tus­his­to­ri­aa­ni, olen kokeil­lut eri alo­ja siel­tä tääl­tä, ennen kuin pää­tin lopul­ta, että tie­to­ko­ne­hom­mil­la minä itse­ni elä­tän. Elät­te­len myös edel­leen toi­vei­ta jat­ko-opis­ke­luis­ta AMK:ssa tai yli­opis­tol­la, mikä tulee ajan­koh­tai­sem­mak­si, kun työ­so­pi­muk­se­ni Jyvä­läs­sä päät­tyy.

Alku­ke­vääs­tä 2018 olin yhteyk­sis­sä työ­voi­ma­toi­mis­toon jat­ko­suun­ni­tel­mis­ta­ni edel­li­sen työ­ko­kei­lu­ni pää­tyt­tyä. Työ­ko­kei­lu­ni ei ollut poi­ki­nut työ­paik­kaa, mut­ta työ­voi­ma­toi­mis­tos­ta ker­rot­tiin, että heil­lä oli­si tar­jo­ta työn­ha­kuil­moi­tus, joka vas­taa kou­lu­tus­ta­ni. Otin  tar­jouk­sen vas­taan ja läh­din koh­ti haas­tat­te­lua, joka poi­ki­kin työ­pai­kan. Ihka­oi­kea työ­paik­ka, jos­ta mak­se­taan palk­kaa! Tun­tui aika jär­kyt­tä­väl­tä näin muu­ta­man työt­tö­myys­vuo­den jäl­keen. Suo­raan sanot­tu­na koko asia jän­nit­ti tar­peet­to­man pal­jon, sil­lä töi­den alet­tua ovat koke­muk­se­ni Jyvä­läs­sä olleet puh­taas­ti posi­tii­vi­sia.

Par­haak­si asiak­si Jyvä­läs­sä olen koke­nut talon työn­te­ki­jät, en tätä ennen ole näin ter­ve­hen­kis­tä työyh­tei­söä tavan­nut, ja työ­mo­ti­vaa­tio­ta paran­taa enti­ses­tään se, että koen myös Jyvä­län teke­män kou­lu­tus­työn tär­keäk­si, puhu­mat­ta­kaan mui­den Set­le­ment­tien teke­mäs­tä työs­tä. Tähä­nas­ti­set koke­muk­se­ni talos­sa ovat anta­neet näin pit­kä­ai­kais­työt­tö­mäl­le — ehkä hiu­kan melo­dra­maat­ti­ses­ti ilmais­tu­na — uut­ta uskoa elä­mään, ja odo­tan innol­la, mitä uusi vuo­si tuo tul­les­saan!

Itsenäisyyspäivän aukioloajat

Jyvä­län toi­mis­to on sul­jet­tu itse­näi­syys­päi­vä­nä 6.12. Per­jan­tai­na 7.12. toi­mis­to on avoin­na klo 9–13.

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää kai­kil­le!

Tarjolla maahanmuuttajatyön harjoittelupaikkoja kevät-kesäkaudelle 2019

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa on vuo­des­ta 2012 läh­tien ollut käyn­nis­sä Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­ma Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus, joka tar­jo­aa 2–3 kuu­kau­den mit­tai­sia kurs­se­ja 17–29 -vuo­tiail­le työt­tö­mil­le ja vail­la opis­ke­lu­paik­kaa ole­vil­le maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le. Kurs­seil­la nuo­ret opis­ke­le­vat suo­men kiel­tä eri tai­to­ta­son mukai­sis­sa pien­ryh­mis­sä sekä saa­vat tukea kotou­tu­mi­seen ja opis­ke­lu- ja työ­elä­mä­val­miuk­sien kar­tut­ta­mi­seen. Käy­täm­me toi­min­nal­li­sia mene­tel­miä; luok­ka­muo­toi­sen opis­ke­lun lisäk­si teem­me vii­koit­tain vie­rai­lu­ja, kok­kai­lem­me, pelaam­me, lii­kum­me, musi­soim­me. Ope­tus on mak­su­ton­ta ja sitä on tar­jol­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 9–14 välil­lä.  Mak­si­mi­tun­ti­mää­rä on 22 tun­tia vii­kos­sa ja tun­ti­mää­rää voi­daan sää­tää nuo­ren elä­män­ti­lan­ne huo­mioi­den hänel­le sopi­vak­si, eli myös pie­nem­mäl­lä tun­ti­mää­räl­lä on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen.

Vähin­tään B1-tason tai­ta­jil­le sekä suo­mea äidin­kie­le­nään puhu­vil­le aikui­sil­le tar­joam­me Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­ses­sa mah­dol­li­suu­den tutus­tua moni­kult­tuu­ri­seen ohjaus­työ­hön ja S2-ope­tuk­seen toi­mi­mal­la avus­ta­va­na ohjaa­ja­na. Työ­ko­kei­luun sisäl­tyy myös toi­min­nan suun­nit­te­lua ohjaa­ja­tii­min kans­sa, tun­tien val­mis­ta­mi­seen osal­lis­tu­mis­ta, toi­min­nan arvioi­mis­ta ja kehit­tä­mis­tä. Avai­met onnis­tu­mi­seen tar­jo­aa näkö­ala­pai­kan kenel­le tahan­sa kotou­tu­mis­työs­tä tai sosi­aa­li-, kas­va­tus- tai nuo­ri­so­työn alois­ta kiin­nos­tu­neel­le.

Tam­mi-maa­lis­kuun jak­sol­lam­me on vie­lä muu­ta­mia vapai­ta paik­ko­ja opis­ke­li­joil­le. Myös har­joit­te­li­ja­rek­ry on nyt käyn­nis­sä, joten suo­sit­te­lem­me otta­maan yhteyt­tä pikai­ses­ti jo mar­ras­kuun aika­na sopiak­sem­me haas­tat­te­lua­jan. Huh­ti-kesä­kuun kurs­sil­le haku käyn­nis­tyy hel­mi­kuus­sa. Kevään kurs­sil­la pää­fo­kus on kie­li­tai­to­ta­son mukai­ses­sa suo­men kie­len ope­tuk­ses­sa ja ope­tus­ta tar­jo­taan nel­jä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa.

Ope­tus tapah­tuu Vii­ta­nie­mes­sä sijait­se­vas­sa toi­mi­pis­tees­säm­me,
Vii­ta­jy­väs­sä.

Otat­han roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysyt lisää!

Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380

Lue lisää Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­ses­ta.

Jyvälän Facebook-sivut yhdistyvät!

Jyvä­län Face­book-sivut yhdis­ty­vät saman osoit­teen alle 28.11. alkaen! Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton, lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan sekä vapaa­eh­tois- ja kan­sa­lais­toi­min­nan omat sivut pois­tu­vat käy­tös­tä, ja vas­tai­suu­des­sa löy­dät kaik­kien toi­min­to­jen jul­kai­sut hel­pos­ti samas­ta osoit­tees­ta. Käy siis heti tyk­kää­mäs­sä ja pysyt ajan tasal­la kai­kes­ta Jyvä­län toi­min­nas­ta!

Jyvälän joulukalenteri -valokuvauskilpailu

Jyvä­län jou­lu­ka­len­te­ris­ta auke­aa päi­vit­täin yksi Jyvä­län Set­le­ment­tiin liit­ty­vä tee­ma­teks­ti. Valo­ku­vaus­kil­pai­lun aihee­na on ottaa kuva, jon­ka kysei­nen tee­ma on ins­pi­roi­nut. Kuvan muo­to ja tyy­li on vapaa ja aihet­ta saa käsi­tel­lä omas­ta, per­soo­nal­li­ses­ta näkö­kul­mas­taan.

Jou­lu­ka­len­te­rin luu­kut avau­tu­vat Jyvä­län Face­book-sivuil­la 1.–24.12.

1.12. Oma pol­ku
2.12. Tie­toa ja tai­toa
3.12. Tiet­sik­ka­maa­nan­tai
4.12. Avai­met onnis­tu­mi­seen
5.12. Vapaa­eh­tois­toi­min­ta
6.12. Senio­rit
7.12. Löy­tö­ret­ki
8.12. Musiik­ki
9.12. Kan­sa­lais­toi­min­ta
10.12. Sil­lat
11.12. Lap­set
12.12. Oppi­mi­nen
13.12. Nuo­ret
14.12. Koh­ti kes­tä­vää elä­mää!
15.12. Lii­kun­ta
16.12. Mum­mo­la
17.12. Elä­män­tai­to

Lisä­tie­toa kil­pai­lun tee­mois­ta löy­tyy Jyvä­län verk­ko­si­vuil­ta.

Kil­pai­lun sään­nöt:

• Kil­pai­luai­ka on 1.–31.12.2018
• Kuvan on olta­va peril­lä vii­meis­tään 31.12.2018
• Kil­pai­li­ja voi lähet­tää kil­pai­luun yhden valokuvan/teema ja kuva­ta niin mon­ta tee­maa kuin halu­aa
• Kil­pai­li­jal­la on olta­va täy­det oikeu­det kuvaan ja kuvaus­lu­pa kuvas­sa mah­dol­li­ses­ti esiin­ty­vil­tä hen­ki­löil­tä
• Kuvan lähet­täes­sään kil­pai­li­ja antaa Jyvä­län Set­le­men­til­le oikeu­den käyt­tää kuvaa vies­tin­näs­sään ja sosi­aa­li­sen median kana­vis­saan

Kuvan lähet­tä­mi­nen:

Säh­kö­pos­tit­se:

• Kuva­tie­dos­tot lähe­te­tään osoit­tee­seen: tiedottaja[at]jyvala.fi
• Aihe-kent­tään: ‘Valo­ku­vaus­kil­pai­lu: Kuvan tee­ma’
• Kuva­tie­dos­tot jpeg-muo­dos­sa
• Nimeä tie­dos­to niin, että tie­dos­to­ni­mes­tä näkyy sekä kuvaa­jan että tee­man nimi
• Ilmoi­ta säh­kö­pos­tis­sa myös yhteys­tie­to­si

Pos­tit­se:

• Lähe­tä kuva osoit­tee­seen:

Jyvä­län tie­dot­ta­ja
Jyvä­län Set­le­ment­ti ry
Palo­kun­nan­ka­tu 16
40700 Jyväs­ky­lä

• Lii­tä kuvaan yhteys­tie­to­si ja kuva­tun tee­man nimi

Huom! Annet­tu­ja yhteys­tie­to­ja käy­te­tään ainoas­taan pal­kin­to­jen luo­vut­ta­mi­seen. Kuvaa­jan nimeä käy­te­tään jul­kais­tu­jen kuvien yhtey­des­sä (ilmoi­tat­han, mikä­li nimeä­si ei saa käyt­tää jul­kais­tun kuvan yhtey­des­sä).

Kil­pai­lun tulok­set:

• Jyvä­län raa­ti valit­see kuvis­ta kol­me voit­ta­jaa

 1. 1. pal­kin­to:
  50 €:n lah­ja­kort­ti Jyvä­län kan­sa­lais­opis­toon
  + Jyvä­lä-aihei­nen tuo­te­pal­kin­to
 2. 2. pal­kin­to:
  30 €:n lah­ja­kort­ti Jyvä­län kan­sa­lais­opis­toon
  + Jyvä­lä-aihei­nen tuo­te­pal­kin­to
 3. 3. pal­kin­to:
  Jyvä­lä-aihei­nen tuo­te­pal­kin­to

• Voit­ta­jat jul­kis­te­taan tam­mi­kuus­sa 2019
• Voit­ta­ja­ku­vis­ta koo­taan näyt­te­ly Jyvä­län Set­le­ment­ti­ta­loon
(Palo­kun­nan­ka­tu 16, Jyväs­ky­lä)


Lisä­tie­to­ja:
Tie­dot­ta­ja
Eeri­ka Häy­ri­nen
tiedottaja[at]jyvala.fi
p. 050 343 6929

 

 

Marraskuu 2018

Kuukauden kasvo: Anneli Meskanen

Ylläs juhan­nusyö­nä 2016. Kuvan ase­tel­ma on minul­le täy­del­li­nen: kai­paan valoa ja ava­raa mai­se­maa.

Olen Anne­li Mes­ka­nen ja ohjaan Jyvä­läs­sä asa­hia ja shin­doa vii­det­tä vuot­ta.

Jyvä­lään tulin innos­ta puh­kuen juu­ri­val­mis­tu­nee­na asa­hi-ohjaa­ja­na syk­syl­lä 2014. Olin kuul­lut ystä­vil­tä­ni, että Jyvä­läs­sä on hie­not arvot ja hyvä työyh­tei­sö, joka otti­kin minut avo­sy­lin vas­taan. Vaik­ka viik­ko­tun­ti­mää­rä on välil­lä ollut vähäi­nen, olen koke­nut itse­ni osak­si työyh­tei­söä, mikä on tär­ke­ää täl­lai­sel­le pät­kä­työ­läi­sel­le ja yksin­puur­ta­jal­le, joka opet­taa useam­mas­sa pai­kas­sa ja toi­mii lisäk­si yrit­tä­jä­nä­kin.

Olen aina pitä­nyt rau­hal­li­sis­ta lii­kun­ta­la­jeis­ta, joi­hin mie­li ehtii mukaan. Japa­nis­ta läh­töi­sin ole­vaa shin­doa olen har­ras­ta­nut vuo­des­ta 2001 ja ohjan­nut vii­mei­set 13 vuot­ta. Asa­hiin minut joh­dat­ti Jyvä­läs­sä käy­mä­ni Yi Jin Jing -kurs­si. Halusin pääs­tä ohjaa­maan jotain vas­taa­van­tyyp­pis­tä kii­na­lai­seen ter­veys­lii­kun­taan perus­tu­vaa lajia ja löy­sin sitä kaut­ta tam­pe­re­lai­sen Timo Kle­mo­lan asa­hi-kou­lu­tuk­set.

Asa­hi on osoit­tau­tu­nut erin­omai­sek­si työ­ka­luk­si monen­lai­sil­le ryh­mil­le sekä eri­lai­siin ja eri­pi­tui­siin tilai­suuk­siin. Jyvä­läs­sä olen ohjan­nut asa­hia eri­tyi­ses­ti senio­ria­siak­kail­le, mut­ta myös nuo­ril­le maa­han­muut­ta­jil­le. Jyvä­län upeat puit­teet ja sopi­van pie­net ryh­mät tuke­vat yksi­löl­lis­tä ope­tus­ta.

Asa­hi ja shin­do ovat kum­pi­kin laje­ja, jois­sa kukin voi kehit­tyä ja syven­tää osaa­mis­taan omaan tah­tiin­sa, ohjaa­jan teh­tä­vä on antaa sii­hen mah­dol­li­suus. Hyvä ohjaa­ja on tie­ten­kin aina aske­len edel­lä ohjat­ta­vi­aan, joten omaa osaa­mis­taan on kehi­tet­tä­vä koko ajan. Onnek­si molem­mis­sa lajeis­sa­ni on sii­hen mah­dol­li­suus ja näin kyp­säl­lä iäl­lä on ollut muka­va löy­tää jäl­leen oppi­mi­sen ilo. Toi­vot­ta­vas­ti pys­tyn välit­tä­mään oman innok­kuu­te­ni myös kurs­si­lai­sil­le.

Vie­lä minus­ta:

- Olen evak­ko­van­hem­pien jäl­ke­läi­nen, joka on tain­nut löy­tää noin 30 eri osoit­teen jäl­keen pysy­vän asuin­si­jan Jyväs­ky­län Palo­kas­ta, aina­kin siel­lä on tul­lut asut­tua jo 19 vuot­ta

- Elä­mä on hei­tel­lyt myös amma­tis­ta toi­seen, Vaa­san kaup­pa­kor­kean kas­va­tis­ta ulko­maan komen­nus­ten ja kotiäi­tiy­den kaut­ta hyvin­voin­tiy­rit­tä­jäk­si

- Minul­la on kol­me aikuis­ta las­ta, jot­ka ovat jo maa­il­mal­la

- Lähel­lä sydän­tä­ni on kar­ja­lais­ten suku­juu­rien myö­tä tal­koo­työ sekä kes­tä­vä kehi­tys; olen muka­na mm. Palok­ka-Seu­ran toi­min­nas­sa ja toi­mi­nut eri ruo­ka­pii­reis­sä vapaa­eh­toi­se­na kym­me­ni­sen vuot­ta

Anne­lin kurs­sit kevääl­lä 2019:

Asa­hin lyhyt­kurs­si

Pari-shin­do

Asa­hin alkeis­jat­ko -senio­ri­ryh­mä

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­seil­le alkaa tiis­tai­na 11.12.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

 

Marraskuussa alkavat kurssit

Jou­lusuk­ka 10.11.

Väri­kyl­py aikui­sil­le 17.11.

Voit ilmoit­tau­tua mukaan kurs­sin tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta tai soit­ta­mal­la Jyvä­lään (p. 014 217 202, ma-to klo 9–18 ja pe klo 9–16).

Syysloman aukioloajat

Jyvä­län toi­mis­to pal­ve­lee syys­lo­ma­vii­kol­la (15.10.–19.10.) klo 9–13.

Opis­ton kurs­sit ja lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan ryh­mät eivät pää­sään­töi­ses­ti kokoon­nu.

Kuu­lai­ta syys­päi­viä kai­kil­le!

Lokakuu 2018

Kuukauden kasvo: Oma polku -nuoret

Taka­ri­vis­sä Amir, Ali, Ahmed, Bar­re, Rah­mat, Habib, Naim ja Jafar; etu­ri­vis­sä Rami, Kha­led, Maia, Jomah ja Anni (kuva: Kai­sa Jaa­ko­na­ho)

Me olem­me nuo­ria Jyvä­län Set­le­men­tin Oma pol­ku -ryh­mis­tä. Yhteen­sä mei­tä on yli 20.

Teem­me yhdes­sä eri­lai­sia asioi­ta. Olem­me teh­neet esi­mer­kik­si ruo­kaa sekä kuun­nel­leet ja teh­neet musiik­kia. Kesäl­lä kävim­me Leh­ti­saa­res­sa ret­kel­lä ja yksi ryh­mä vie­rai­li Piis­pa­lan nuo­ri­so­kes­kuk­ses­sa.

Paras­ta Jyvä­län Oma pol­ku -toi­min­nas­sa on mon­ta asi­aa! Olem­me saa­neet uusia kave­rei­ta ja tutus­tu­neet uusiin ihmi­siin; meil­lä on haus­kaa yhdes­sä. Vii­me vii­kol­la saim­me vie­raak­sem­me Jas­sin Rezain ja hän puhui meil­le tär­kei­tä asioi­ta opis­ke­lus­ta.

Oma pol­ku -ryh­mäs­sä voim­me puhua asiois­ta roh­keas­ti, eikä mei­dän tar­vit­se olla ujo­ja. Ker­ran vii­kos­sa mie­tim­me asioi­ta yhdes­sä.  Olem­me myös oppi­neet lisää suo­mea. Tämä on kuin iso per­he!

Oma pol­ku -hank­keen ryh­mät on tar­koi­tet­tu nuo­ril­le, jot­ka ovat tul­leet Suo­meen yksin ilman per­het­tä. Täl­lä het­kel­lä toi­min­taan on ilmoit­tau­tu­nut mukaan 25 nuor­ta, jot­ka ovat 18–22-vuotiaita.

Vii­ta­jy­väs­sä vii­koit­tain kokoon­tu­via ryh­miä ohjaa­vat oman­kie­li­set ohjaa­jat eli men­to­rit. Täl­lä het­kel­lä men­to­rei­na toi­mi­vat Sha­ri­fa ja Atiyeh sekä Ismael ja Kha­led darin-, per­sian- sekä soma­lin­kie­lel­lä.

Vii­koit­tais­ten tapaa­mis­ten lisäk­si ker­ran kuu­kau­des­sa on kai­kil­le avoin “Yhdes­sä! Nuor­ten tapaa­mi­nen” yhteis­työs­sä Yhdes­sä ei olla yksin -hank­keen kans­sa. Seu­raa­va avoin tapaa­mi­nen on  kes­ki­viik­ko­na 31.10 klo 16–18 osoit­tees­sa Mata­ran­ka­tu 4, MAT100-tilas­sa.

Oma pol­ku -hank­keel­la on työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön rahoi­tus vuo­den 2018 lop­puun asti, toi­min­nal­le hae­taan par­hail­laan jat­ko­ra­hoi­tus­ta.

Lisä­tie­to­ja
Koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi

Maksuttomia kokeilukertoja syksyn kursseille 1.–5.10.

Loka­kuun ensim­mäi­nen viik­ko on mah­dol­li­suuk­sia täyn­nä! Nyt jos kos­kaan kan­nat­taa kokeil­la kurs­sia — se ei mak­sa mitään.

Kokei­lu­ker­to­ja on tar­jol­la seu­raa­vis­ta kurs­seis­ta:

Tuo­li­jump­pa, senio­ri­ryh­mä
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 2.10. klo 12.15–13.15,
9 ker­ran kurs­si 9.10.–11.12., hin­ta 36 €

Mind­ful­ness ja joo­ga
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 2.10. klo 15.30–17.00,
8 ker­ran kurs­si 9.10.–4.12., hin­ta 59 €

Lau­lun lumois­sa
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 3.10. klo 18.30–20.00,
7 ker­ran kurs­si 10.10.–28.11., hin­ta 52 €

Syvä­ve­nyt­te­ly
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 3.10. klo 19.45–20.45,
9 ker­ran kurs­si 10.10.–12.12., hin­ta 46 €

Oival­luk­sia kehos­ta ja mie­les­tä, Alexan­der-tek­niik­ka
Kokei­lu­ker­ta tors­tai­na 4.10. klo 17.15–18.45,
7 ker­ran kurs­si 11.10.–29.11., hin­ta 52 €

Kokeil­len liik­keel­le, hat­ha­joo­ga
Kokei­lu­ker­ta per­jan­tai­na 5.10. klo 8.15–9.15,
7 ker­ran kurs­si (hat­ha­joo­ga, mind­ful­ness, asa­hi, pila­tes) 12.10.–30.11., hin­ta 38 €

Tule ja tutus­tu! Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

Jos innos­tut kokei­le­mas­ta­si kurs­sis­ta, voit ilmoit­tau­tua mukaan jäl­jel­lä ole­vil­le ker­roil­le puhe­li­mit­se Jyvä­län toi­mis­toon, p. 014 217 202 tai ver­kos­sa kurs­si­tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta.

Lokakuussa alkavat kurssit

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus 2.10.–4.12.

Kuva­som­mit­te­lun aak­ko­sia 6.10.–7.10.

Kab­ba­lan vii­saus elä­män­muu­tok­sen tuke­na 7.10.

Moka­lu­pa-impro­vi­saa­tio­kurs­si 24.10.–28.11.

Värik­kääs­ti! -väri­tut­ki­mus­pa­ja yli 4-v lap­sel­le ja aikui­sel­le 27.10.

TRE — Trau­ma and Ten­sion Relea­sing Exerci­ses, perus­kurs­si B 27.10. ja 1.12.

Itse­myö­tä­tun­to 28.10. ja 2.12.

Kas­vu­vir­taa! -maa­laus- ja kir­joi­tus­pa­ja 28.10.

Sven­gi­jen­gi 29.10.–3.12.

Fengs­hui kodin sisus­tuk­ses­sa 30.10.–13.11.

Tie­to­ko­neen jat­ko­kurs­si: Net­ti­pu­he­lut ja sosi­aa­li­nen media 30.10.–9.11.

Voit ilmoit­tau­tua mukaan kurs­sin tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta tai soit­ta­mal­la Jyvä­lään (p. 014 217 202, ma-to klo 9–18 ja pe klo 9–16).

Jyvälä on jyväskyläläisten olohuone”

Jyvä­län Set­le­men­tin toi­min­nan­joh­ta­jan Hele­na Huo­vi­lan kat­se on iloi­nen. Syys­kausi on läh­te­nyt käyn­tiin ja tie­dos­sa on pal­jon tut­tua toi­min­taa, mut­ta myös jän­nit­tä­viä uutuuk­sia, kuten per­he­bruns­se­ja nuo­ril­le per­heil­le.

”Haluam­me olla paik­ka, jos­sa kau­pun­ki­lai­set viih­ty­vät ja mis­sä jokai­nen voi toteut­taa itse­ään omal­la taval­laan. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta toi­min­taam­me”, Huo­vi­la sanoo.

Uut­ta Jyvä­län Set­le­men­tis­sä on elo­kuus­sa käyn­nis­ty­nyt Löy­tö­ret­ki-han­ke työt­tö­mil­le. Löy­tö­ret­kel­lä kes­ki­ty­tään myön­tei­siin asioi­hin sekä omien voi­ma­va­ro­jen ja vah­vuuk­sien etsi­mi­seen. Toi­min­nan sisäl­löt muo­tou­tu­vat osal­lis­tu­jien ja ohjaa­jien ideoi­den ja toi­vei­den poh­jal­ta ja toi­min­ta on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton­ta.

Toi­nen uusi han­ke on Sil­lat, jos­sa raken­ne­taan sil­to­ja eri taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten välil­le.

”Jyvä­län Set­le­men­tin koor­di­noi­mat hank­keet syn­ty­vät pai­kal­li­ses­ta tar­pees­ta ja nii­den tar­koi­tus on tukea lähia­lu­een asuk­kai­ta hei­dän koh­taa­mis­saan haas­teis­sa. Set­le­men­tis­sä teh­dään työ­tä ihmis­tä kuun­nel­len ja ihmis­tä var­ten”, Huo­vi­la ker­too.

Syk­syl­lä käyn­nis­tyy myös Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton syys­lu­ku­kausi. Tar­jol­la on run­saas­ti moni­puo­li­sia kurs­se­ja, joil­la voi kohot­taa kun­to­aan, tie­to­jaan ja tai­to­jaan. Jyvä­län lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta tar­jo­aa har­ras­tus­ryh­miä per­heen nuo­rem­mil­le ja kan­sa­lais­toi­min­ta kai­kil­le avoi­mia ryh­miä, jois­sa ope­tel­laan mm. yhdes­sä tie­to­tek­niik­kaa, lue­taan runo­ja ja poh­di­taan kes­tä­vän kehi­tyk­sen asioi­ta. Syk­syyn kuu­lu­vat myös eri­lai­set tapah­tu­mat: Kaik­ki pelaa! -peli­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 10.11.

”Kan­sa­lais­toi­min­nas­sa on yhtei­söl­li­syy­den ydin. Ketään ei jäte­tä pois ja kaik­kien ideoi­ta kuun­nel­laan. Jyvä­lä on jyväs­ky­lä­läis­ten olo­huo­ne”, Huo­vi­la hymyi­lee.

Jyvä­län Set­le­men­tis­sä voi teh­dä myös vapaa­eh­tois­työ­tä. Teh­tä­viä on tar­jol­la esi­mer­kik­si lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä sekä moni­kult­tuu­ri­ses­sa työs­sä. Vapaa­eh­tois­työn perus­tei­siin voi tutus­tua mak­sut­to­mas­sa vapaa­eh­tois­työn kou­lu­tuk­ses­sa.

”Mot­tom­me on roh­keas­ti ihmi­sen puo­lel­la. Tule sinä­kin roh­keas­ti mukaan – et tule pet­ty­mään”, Huo­vi­la sanoo ja avaa Set­le­ment­ti­ta­lon oven.

Ovi jää auki.

Syyskuu 2018

Kuukauden kasvo: Suvi Ranttila

Olen Suvi Rant­ti­la. Minul­la on avio­mies ja 6-vuo­tias poi­ka. Muu­tim­me kol­me viik­koa sit­ten Lohi­kos­kel­le, jon­ka vuok­si alkusyk­sy on ollut yllät­tä­vän kii­rei­nen. Uudes­sa asun­nos­sa viih­dyim­me heti. Päi­vä­ko­ti, kou­lu, kaup­pa ja monen­lai­set lii­kun­ta­pai­kat ovat mel­kein vie­res­sä.

Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen vapaa­seen säes­tyk­seen eri­kois­tu­nut pia­non­soi­ton­opet­ta­ja (musiik­ki­pe­da­go­gi AMK) ja musii­kin­opet­ta­ja (FM). Minul­le on ker­ty­nyt moni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta pia­non­soi­ton, bän­di­soi­ton ja muun yhteis­musi­soin­nin sekä musii­kin­teo­rian opet­ta­mi­ses­ta, soit­to­mus­ka­rin, luo­van musiik­ki­pa­jan, impro­vi­soin­ti­pa­jan ja sävel­lys­pa­jan ohjaa­mi­ses­ta, säes­tä­mi­ses­tä ja musii­kin sovit­ta­mi­ses­ta. Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa olen opet­ta­nut vuo­des­ta 2014 alkaen pia­non­soit­toa, vapaa­ta säes­tys­tä, yhteis­musi­soin­tia ja soit­to­mus­ka­ria. Ope­tan pia­non­soit­toa myös Saa­ri­jär­vel­lä.

Nuo­re­na musii­ki­no­pis­ke­li­ja­na 2000-luvun alku­puo­lel­la sain idean, että voi­sin laa­tia itse vapaan säes­tyk­sen ope­tuk­seen pai­not­tu­van alkeis­pia­no­kou­lun, kos­ka sel­lai­ses­ta oppi­ma­te­ri­aa­lis­ta oli pulaa. Laa­ti­ma­ni Luo­vas­ti pia­nol­la -kir­ja jul­kais­tiin tou­ko­kuus­sa 2017. Se on ensim­mäi­nen Suo­mes­sa jul­kais­tu alkeis­ta aloit­ta­vil­le ja vähän aikaa soit­ta­neil­le oppi­lail­le sopi­va pia­no­kou­lu, jos­sa ope­te­taan alkeet kai­kis­ta vapaan säes­tyk­sen osa-alueis­ta sekä soit­to­tek­nii­kan ja nuo­tin­lu­vun perus­asiat. Ilok­se­ni kir­ja alkoi heti levi­tä ympä­ri Suo­mea. Vapaan säes­tyk­sen alkeis­o­pe­tus­ta olen saa­nut teh­dä tun­ne­tuk­si myös You­Tu­be-videol­la Mitä vapaa säes­tys on? 

Olen aina tykän­nyt opet­taa alkeis­ta aloit­ta­via tai vas­ta vähän aikaa soit­ta­nei­ta pia­no-oppi­lai­ta. Innos­tuin itse jo lap­se­na soin­tu­mer­keis­tä soit­ta­mi­ses­ta, sovit­ta­mi­ses­ta, popu­laa­ri­musii­kis­ta ym., joi­ta musiik­kio­pis­tos­sa ei juu­ri­kaan ope­tet­tu, ja haluan opet­taa nii­tä myös omil­le oppi­lail­le­ni var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Kan­sa­lais­opis­tos­sa opet­taes­sa on hie­noa, että oppi­lai­den jou­kos­sa on myös monia pit­kään musiik­kia har­ras­ta­nei­ta lukio­lai­sia ja aikui­sia. Itse olen eri­kois­tu­nut popu­laa­ri­musiik­kiin. Oppi­laan oman valin­nan mukaan pys­tyn opet­ta­maan pop­pia, roc­kia, gos­pe­lia, iskel­mää, lat­te­rei­ta, jazzia, blue­sia ja count­rya. Vah­vuu­te­ni musii­kin­opet­ta­ja­na on moni­puo­li­nen, moti­voi­va ja oppi­ja­läh­töi­nen ope­tus, jos­sa oppi­laan omat toi­veet huo­mioi­daan. Pidem­mäl­lä ole­vien oppi­lai­den ope­tus läh­tee­kin muka­vas­ti liik­keel­le omis­ta toi­ve­kap­pa­leis­ta.

Joka vuo­si oppi­lai­den jou­kos­sa on ollut myös sel­lai­sia aikui­sia, jot­ka pys­ty­vät hyö­dyn­tä­mään musiik­kia työs­sään. Luo­kan­opet­ta­jia, las­ten­tar­han­opet­ta­jia, nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä, van­hus­ten paris­sa työs­ken­te­le­viä tai musiik­kia­lan ammat­ti­lai­sia opet­taes­sa­ni huo­mioin koko ajan, miten he voi­vat hyö­dyn­tää pia­non­soit­to­tai­toa tai mui­ta musii­kil­li­sia tai­to­ja työs­sään. Roh­kai­sen hei­tä soit­ta­maan työ­pai­kal­laan ja ohjaa­maan myös lap­sia tai aikui­sia musi­soi­maan.

Jyvä­läs­sä on muka­va opet­taa. Minul­la on muka­via oppi­lai­ta ja työ­ka­ve­rei­ta. Lau­lun- ja soi­ton­opet­ta­jien teke­mä yhteis­työ näkyy esim. jou­lu- ja kevät­kon­ser­teis­sa, ja vii­me kevään kon­ser­tis­sa oli muka­na myös tans­sia ja kuva­tai­det­ta. Ope­tuk­sen näkö­kul­mas­ta Jyvä­län hyvä puo­li on myös se, että suu­rim­mal­la osal­la pia­no-oppi­lais­ta on 30 minuu­tin mit­tai­nen soit­to­tun­ti, jos­sa ehtii aina jotain uut­ta. Iso plus­sa on myös kol­me vuot­ta sit­ten raken­net­tu Jyvä­län Set­le­ment­ti­ta­lo, jos­sa on hyvä sisäil­ma, ajan­mu­kai­set luok­ka­ti­lat ja salit. Popu­laa­ri­musii­kin ope­tus toi­mii hyvin hyvien äänen­tois­to­lait­tei­den ansios­ta.

Jyvä­läs­sä on hyvä ilma­pii­ri. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta ja jokai­nen opet­ta­ja ja oppi­las saa esit­tää omia toi­vei­ta ja kehit­tää oppi­lai­tos­ta parem­mak­si. Joka syk­sy ja kevät tar­jo­taan uusia kurs­se­ja toi­vei­den mukaan. Jyvä­läs­sä olen saa­nut teh­dä sel­lais­ta työ­tä, jota haluan ja minul­la on lähes aina hyvä olo työ­päi­vän jäl­keen. Oma työ­ni tun­tuu tär­keäl­tä eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun huo­maan lap­sen tai aikui­sen innos­tu­van soit­ta­mi­ses­ta tai sävel­tä­mi­ses­tä, ja kun hän ker­too, mitä hyvää musiik­ki­har­ras­tus on tuo­nut hänen elä­mään­sä tai ker­too hyö­dyn­tä­vän­sä soit­to­tai­to­aan esim. suku­juh­lis­sa tai omal­la työ­pai­kal­laan.

Lop­pu­ke­säs­tä sain iha­nan vies­tin vii­me kevää­nä pia­no­tun­neil­la­ni käy­neel­tä oppi­laal­ta, joka pää­si opis­ke­le­maan musiik­kia:

”Hei Suvi! Kii­tos pal­jon tehok­kais­ta ja muka­vis­ta pia­no­tun­neis­ta ja pää­sy­koe­val­men­nuk­ses­ta! Kokeet meni­vät niin hyvin, että oli­sin pääs­syt opis­ke­le­maan ihan kaik­kiin hake­mii­ni koh­tei­siin (pop/­jazz-lau­lu pää­ai­nee­na). Aloi­tan siis opin­not Hel­sin­gis­sä… Aikai­sem­min häpe­sin pia­non­soit­to­tai­toa­ni, mut­ta ope­tuk­se­si tulok­se­na olen saa­nut uut­ta roh­keut­ta ja olen nyt jopa innos­tu­nut pia­non­soi­tos­ta. Kii­tos!”

Suvin kurs­sit Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa syk­syl­lä 2018:

Pia­no ja/tai vapaa säes­tys
(Kes­ki­vii­kol­le ja per­jan­tail­le mah­tuu vie­lä muu­ta­ma oppi­las)

Yhteis­musi­soin­ti
(Per­jan­tai­na on tilaa uudel­le yhteis­musi­soin­ti­ryh­mäl­le, kes­ki­viik­ko­na klo 18 kokoon­tu­vaan pop/­rock-yhtyee­seen mah­tuu vie­lä yksi soit­ta­ja lau­la­van kita­ris­tin ja cajon-laa­tik­ko­rum­mun soit­ta­jan kokoon­pa­noon)

Ilmoit­tau­tu­mi­set Suvil­le, p. 040 567 5435.

 

 

 

 

Kansalaistoiminnan ryhmät käynnistyvät

Runo­rep­pu, Tiet­sik­ka­maa­nan­tait, Käden­tai­to­jen tiis­tait ja Koh­ti kes­tä­vää elä­mää! -ryh­mä aloit­ta­vat toi­min­tan­sa ensi vii­kol­la. Tule mukaan runoi­le­maan, rat­ko­maan arki­sia tie­to­tek­nii­kan ongel­mia, teke­mään käden­töi­tä ja askar­te­le­maan sekä poh­ti­maan kes­tä­vän kehi­tyk­sen kysy­myk­siä muka­vas­sa seu­ras­sa.

Ryh­mien tar­kem­mat tie­dot ja aika­tau­lut löy­dät tääl­tä.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 € ja voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le Jyvä­lä-pas­sil­la. Koh­ti kes­tä­vää elä­mää! -ryh­mä on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton.

Muis­ta myös Anna ja Toi­vo -nuket, joi­den val­mis­ta­mi­seen pää­set tutus­tu­maan UNICEF Jyväs­ky­län vapaa­eh­tois­ryh­män nuken­te­ki­jöi­den avul­la. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on tors­tai­na 27.9.

Avaimet onnistumiseen -koulutuksen ja Kotokolo-kurssien hakuaika on käynnissä nyt!

Nuo­ril­le maa­han­muut­ta­jil­le suun­nat­tu Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus käyn­nis­tyy 17.9. Koto­ko­lo-kurs­sit (UMA­KO-luku­tai­to­kou­lu­tuk­set) alka­vat loka­kuus­sa.

Haku ryh­miin on nyt käyn­nis­sä — ter­ve­tu­loa mukaan!

Lisä­tie­to­ja ja vapaa­muo­toi­set hake­muk­set:

Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja

Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380

Lue lisää:

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus
Koto­ko­lo-kurs­sit

Elokuu 2018

Kuukauden kasvo: Gila Heimonen

Olen Gila Hei­mo­nen. Aloi­tin työt Jyvä­län Set­le­men­tis­sä vuon­na 2014, jol­loin ohja­sin mind­ful­ness-ryh­män kan­sa­lais­opis­ton opet­ta­jil­le; ohjaa­mi­sen kan­sa­lais­opis­tos­sa aloi­tin vuon­na 2015. Ohjaan eri­lai­sia mind­ful­ness-ryh­miä eli hyväk­sy­vän, tie­toi­sen läs­nä­olon ryh­miä, sekä TRE (Trau­ma Relea­sing Exerci­ses) -mene­tel­mää. Syk­syn 2018 uutuu­te­na ohjaan tie­toi­sen, raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kurs­sin.

Perus­kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen sosio­no­mi (AMK) ja tans­si-lii­ke­te­ra­peut­ti. Lisäk­si olen kou­lut­tau­tu­nut TRE (Trau­ma Relea­sing Exerci­ses) -ohjaa­jak­si; mind­ful­ness-ohjaa­jak­si olen päte­vöi­ty­nyt pit­kän työ­ko­ke­muk­sen ja eri­lais­ten mind­ful­ness- ja medi­taa­tio­kurs­sien kaut­ta. Amma­til­li­ses­ti olen ohjan­nut mind­ful­nes­sia vuo­des­ta 2004 ja ensim­mäi­sel­lä mind­ful­ness-kurs­sil­la olen ollut itse jo yli 25 vuot­ta sit­ten. Tär­kein­tä ohjaa­mi­ses­sa on oma tie­toi­suus ja läs­nä­olo, joten hyväk­sy­vän, tie­toi­sen läs­nä­olon har­joit­ta­mi­nen päi­vit­täi­ses­sä elä­mäs­sä on perus­ta työl­le­ni.

Tie­toi­suus­tai­to­jen har­joit­ta­mi­nen omas­sa elä­mäs­sä on muut­ta­nut rat­kai­se­vas­ti koke­mus­ta itses­tä­ni, omaa elä­mää­ni ja ollut suu­re­na apu­na myös vai­kei­den elä­män­ti­lan­tei­den koh­taa­mi­ses­sa. On ollut vapaut­ta­vaa saa­da etäi­syyt­tä mie­len luo­miin aja­tuk­siin ja tari­noi­hin, luo­pua hai­tal­li­sis­ta usko­muk­sis­ta, luo­pua niin men­nei­syy­des­tä kuin tule­vai­suu­des­ta­kin sekä oppia otta­maan vas­taan hyväk­syn­näl­lä eri­lai­sia koke­muk­sia ja asioi­ta. Men­nei­syy­des­tä ja tule­vai­suu­des­ta luo­pu­mi­nen tar­koit­taa täs­sä het­kes­sä elä­mis­tä ja elä­mään luot­ta­mis­ta. Toki suun­ni­tel­mia tar­vit­see teh­dä, mut­ta niis­sä ei voi elää.

Jokai­nen koh­taa­ma­ni ihmi­nen on myös opet­ta­ja­ni ja ravit­se­vin­ta työs­sä­ni on eri­lais­ten ihmis­ten koh­taa­mi­nen sekä muu­tok­sen ja oival­lus­ten tapah­tu­mi­nen heis­sä. Mer­ki­tyk­sel­li­sek­si työ­ni tekee se, että voin ohja­ta ja tukea ihmi­siä vapau­tu­maan tur­his­ta kehos­sa ja mie­les­sä ole­vis­ta taa­kois­ta tie­toi­sem­paan ja onnel­li­sem­paan elä­mi­seen. Tär­ke­ää on myös lisä­tä ihmis­ten kykyä myö­tä­tun­toi­suu­teen ja hyväk­syn­tään niin itseä, mui­ta ihmi­siä kuin elä­mää­kin koh­taan.

Aloi­tin raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ohjaa­ja -kou­lu­tuk­sen tämän vuo­den tam­mi­kuus­sa, kos­ka haluan kehit­tää omia vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja­ni ja edis­tää myös asiak­kai­den kykyä tie­toi­seen ja raken­ta­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Jyvä­läs­sä uutuu­te­na alka­val­la tie­toi­sen, raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kurs­sil­la har­joit­te­lem­me kykyä olla hyväk­sy­väs­sä yhtey­des­sä itseem­me ja toi­siin ihmi­siin haas­teel­li­sis­sa­kin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa.

Olen sano­nut, että kurs­seil­le­ni on vain yksi pää­sy­vaa­ti­mus: osaa hen­git­tää – ja sekin tapah­tuu itses­tään. Meil­lä on usein pal­jon vaa­ti­muk­sia ja odo­tuk­sia itseäm­me ja sitä koh­taan, min­kä­lai­sia mei­dän pitäi­si olla, mut­ta kurs­seil­la­ni haluan tar­jo­ta ihmi­sil­le koke­muk­sen sii­tä, että voi olla juu­ri sitä mitä on – ja se riit­tää. Ja että kaik­kea itses­sä ja elä­mäs­sä voi tut­kia ja havain­noi­da myö­tä­tun­toi­ses­ti ja hyväk­sy­väs­ti.

Jyvä­län Set­le­ment­ti on tar­jon­nut minul­le tämän koke­muk­sen ole­mal­la avoin kokei­le­maan uut­ta. Jos tiet­ty kurs­si-idea ei ole toi­mi­nut, niin sit­ten on kokeil­tu jotain tois­ta. Olen saa­nut kas­vaa ja kehit­tyä amma­til­li­ses­ti ja mat­ka jat­kuu. Jyvä­läs­sä ryh­mä­koot ovat pie­niä, mikä on aut­ta­nut luo­maan ryh­mii­ni luot­ta­muk­sel­li­sen ja kodik­kaan ilma­pii­rin.

Gilan kurs­sit Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa syk­syl­lä 2018:

Itse­myö­tä­tun­to
Mind­ful­nes­sis­ta mie­len­rau­haa, perus­kurs­si
Mind­ful­nes­sis­ta mie­len­rau­haa, jat­ko­kurssi
Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus
TRE — Trau­ma and Ten­sion Relea­sing Exerci­ses, perus­kurs­si

Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa tiis­tai­na 21.8. Ter­ve­tu­loa mukaan!