Marraskuussa alkavat kurssit

Jou­lusuk­ka 10.11.

Väri­kyl­py aikui­sil­le 17.11.

Voit ilmoit­tau­tua mukaan kurs­sin tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta tai soit­ta­mal­la Jyvä­lään (p. 014 217 202, ma-to klo 9–18 ja pe klo 9–16).

Syysloman aukioloajat

Jyvä­län toi­mis­to pal­ve­lee syys­lo­ma­vii­kol­la (15.10.–19.10.) klo 9–13.

Opis­ton kurs­sit ja lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan ryh­mät eivät pää­sään­töi­ses­ti kokoon­nu.

Kuu­lai­ta syys­päi­viä kai­kil­le!

Lokakuu 2018

Kuukauden kasvo: Oma polku -nuoret

Taka­ri­vis­sä Amir, Ali, Ahmed, Bar­re, Rah­mat, Habib, Naim ja Jafar; etu­ri­vis­sä Rami, Kha­led, Maia, Jomah ja Anni (kuva: Kai­sa Jaa­ko­na­ho)

Me olem­me nuo­ria Jyvä­län Set­le­men­tin Oma pol­ku -ryh­mis­tä. Yhteen­sä mei­tä on yli 20.

Teem­me yhdes­sä eri­lai­sia asioi­ta. Olem­me teh­neet esi­mer­kik­si ruo­kaa sekä kuun­nel­leet ja teh­neet musiik­kia. Kesäl­lä kävim­me Leh­ti­saa­res­sa ret­kel­lä ja yksi ryh­mä vie­rai­li Piis­pa­lan nuo­ri­so­kes­kuk­ses­sa.

Paras­ta Jyvä­län Oma pol­ku -toi­min­nas­sa on mon­ta asi­aa! Olem­me saa­neet uusia kave­rei­ta ja tutus­tu­neet uusiin ihmi­siin; meil­lä on haus­kaa yhdes­sä. Vii­me vii­kol­la saim­me vie­raak­sem­me Jas­sin Rezain ja hän puhui meil­le tär­kei­tä asioi­ta opis­ke­lus­ta.

Oma pol­ku -ryh­mäs­sä voim­me puhua asiois­ta roh­keas­ti, eikä mei­dän tar­vit­se olla ujo­ja. Ker­ran vii­kos­sa mie­tim­me asioi­ta yhdes­sä.  Olem­me myös oppi­neet lisää suo­mea. Tämä on kuin iso per­he!

Oma pol­ku -hank­keen ryh­mät on tar­koi­tet­tu nuo­ril­le, jot­ka ovat tul­leet Suo­meen yksin ilman per­het­tä. Täl­lä het­kel­lä toi­min­taan on ilmoit­tau­tu­nut mukaan 25 nuor­ta, jot­ka ovat 18–22-vuotiaita.

Vii­ta­jy­väs­sä vii­koit­tain kokoon­tu­via ryh­miä ohjaa­vat oman­kie­li­set ohjaa­jat eli men­to­rit. Täl­lä het­kel­lä men­to­rei­na toi­mi­vat Sha­ri­fa ja Atiyeh sekä Ismael ja Kha­led darin-, per­sian- sekä soma­lin­kie­lel­lä.

Vii­koit­tais­ten tapaa­mis­ten lisäk­si ker­ran kuu­kau­des­sa on kai­kil­le avoin “Yhdes­sä! Nuor­ten tapaa­mi­nen” yhteis­työs­sä Yhdes­sä ei olla yksin -hank­keen kans­sa. Seu­raa­va avoin tapaa­mi­nen on  kes­ki­viik­ko­na 31.10 klo 16–18 osoit­tees­sa Mata­ran­ka­tu 4, MAT100-tilas­sa.

Oma pol­ku -hank­keel­la on työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön rahoi­tus vuo­den 2018 lop­puun asti, toi­min­nal­le hae­taan par­hail­laan jat­ko­ra­hoi­tus­ta.

Lisä­tie­to­ja
Koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi

Maksuttomia kokeilukertoja syksyn kursseille 1.–5.10.

Loka­kuun ensim­mäi­nen viik­ko on mah­dol­li­suuk­sia täyn­nä! Nyt jos kos­kaan kan­nat­taa kokeil­la kurs­sia — se ei mak­sa mitään.

Kokei­lu­ker­to­ja on tar­jol­la seu­raa­vis­ta kurs­seis­ta:

Tuo­li­jump­pa, senio­ri­ryh­mä
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 2.10. klo 12.15–13.15,
9 ker­ran kurs­si 9.10.–11.12., hin­ta 36 €

Mind­ful­ness ja joo­ga
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 2.10. klo 15.30–17.00,
8 ker­ran kurs­si 9.10.–4.12., hin­ta 59 €

Lau­lun lumois­sa
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 3.10. klo 18.30–20.00,
7 ker­ran kurs­si 10.10.–28.11., hin­ta 52 €

Syvä­ve­nyt­te­ly
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 3.10. klo 19.45–20.45,
9 ker­ran kurs­si 10.10.–12.12., hin­ta 46 €

Oival­luk­sia kehos­ta ja mie­les­tä, Alexan­der-tek­niik­ka
Kokei­lu­ker­ta tors­tai­na 4.10. klo 17.15–18.45,
7 ker­ran kurs­si 11.10.–29.11., hin­ta 52 €

Kokeil­len liik­keel­le, hat­ha­joo­ga
Kokei­lu­ker­ta per­jan­tai­na 5.10. klo 8.15–9.15,
7 ker­ran kurs­si (hat­ha­joo­ga, mind­ful­ness, asa­hi, pila­tes) 12.10.–30.11., hin­ta 38 €

Tule ja tutus­tu! Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

Jos innos­tut kokei­le­mas­ta­si kurs­sis­ta, voit ilmoit­tau­tua mukaan jäl­jel­lä ole­vil­le ker­roil­le puhe­li­mit­se Jyvä­län toi­mis­toon, p. 014 217 202 tai ver­kos­sa kurs­si­tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta.

Lokakuussa alkavat kurssit

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus 2.10.–4.12.

Kuva­som­mit­te­lun aak­ko­sia 6.10.–7.10.

Kab­ba­lan vii­saus elä­män­muu­tok­sen tuke­na 7.10.

Moka­lu­pa-impro­vi­saa­tio­kurs­si 24.10.–28.11.

Värik­kääs­ti! -väri­tut­ki­mus­pa­ja yli 4-v lap­sel­le ja aikui­sel­le 27.10.

TRE — Trau­ma and Ten­sion Relea­sing Exerci­ses, perus­kurs­si B 27.10. ja 1.12.

Itse­myö­tä­tun­to 28.10. ja 2.12.

Kas­vu­vir­taa! -maa­laus- ja kir­joi­tus­pa­ja 28.10.

Sven­gi­jen­gi 29.10.–3.12.

Fengs­hui kodin sisus­tuk­ses­sa 30.10.–13.11.

Tie­to­ko­neen jat­ko­kurs­si: Net­ti­pu­he­lut ja sosi­aa­li­nen media 30.10.–9.11.

Voit ilmoit­tau­tua mukaan kurs­sin tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta tai soit­ta­mal­la Jyvä­lään (p. 014 217 202, ma-to klo 9–18 ja pe klo 9–16).

Jyvälä on jyväskyläläisten olohuone”

Jyvä­län Set­le­men­tin toi­min­nan­joh­ta­jan Hele­na Huo­vi­lan kat­se on iloi­nen. Syys­kausi on läh­te­nyt käyn­tiin ja tie­dos­sa on pal­jon tut­tua toi­min­taa, mut­ta myös jän­nit­tä­viä uutuuk­sia, kuten per­he­bruns­se­ja nuo­ril­le per­heil­le.

”Haluam­me olla paik­ka, jos­sa kau­pun­ki­lai­set viih­ty­vät ja mis­sä jokai­nen voi toteut­taa itse­ään omal­la taval­laan. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta toi­min­taam­me”, Huo­vi­la sanoo.

Uut­ta Jyvä­län Set­le­men­tis­sä on elo­kuus­sa käyn­nis­ty­nyt Löy­tö­ret­ki-han­ke työt­tö­mil­le. Löy­tö­ret­kel­lä kes­ki­ty­tään myön­tei­siin asioi­hin sekä omien voi­ma­va­ro­jen ja vah­vuuk­sien etsi­mi­seen. Toi­min­nan sisäl­löt muo­tou­tu­vat osal­lis­tu­jien ja ohjaa­jien ideoi­den ja toi­vei­den poh­jal­ta ja toi­min­ta on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton­ta.

Toi­nen uusi han­ke on Sil­lat, jos­sa raken­ne­taan sil­to­ja eri taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten välil­le.

”Jyvä­län Set­le­men­tin koor­di­noi­mat hank­keet syn­ty­vät pai­kal­li­ses­ta tar­pees­ta ja nii­den tar­koi­tus on tukea lähia­lu­een asuk­kai­ta hei­dän koh­taa­mis­saan haas­teis­sa. Set­le­men­tis­sä teh­dään työ­tä ihmis­tä kuun­nel­len ja ihmis­tä var­ten”, Huo­vi­la ker­too.

Syk­syl­lä käyn­nis­tyy myös Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton syys­lu­ku­kausi. Tar­jol­la on run­saas­ti moni­puo­li­sia kurs­se­ja, joil­la voi kohot­taa kun­to­aan, tie­to­jaan ja tai­to­jaan. Jyvä­län lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta tar­jo­aa har­ras­tus­ryh­miä per­heen nuo­rem­mil­le ja kan­sa­lais­toi­min­ta kai­kil­le avoi­mia ryh­miä, jois­sa ope­tel­laan mm. yhdes­sä tie­to­tek­niik­kaa, lue­taan runo­ja ja poh­di­taan kes­tä­vän kehi­tyk­sen asioi­ta. Syk­syyn kuu­lu­vat myös eri­lai­set tapah­tu­mat: Kaik­ki pelaa! -peli­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 10.11.

”Kan­sa­lais­toi­min­nas­sa on yhtei­söl­li­syy­den ydin. Ketään ei jäte­tä pois ja kaik­kien ideoi­ta kuun­nel­laan. Jyvä­lä on jyväs­ky­lä­läis­ten olo­huo­ne”, Huo­vi­la hymyi­lee.

Jyvä­län Set­le­men­tis­sä voi teh­dä myös vapaa­eh­tois­työ­tä. Teh­tä­viä on tar­jol­la esi­mer­kik­si lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä sekä moni­kult­tuu­ri­ses­sa työs­sä. Vapaa­eh­tois­työn perus­tei­siin voi tutus­tua mak­sut­to­mas­sa vapaa­eh­tois­työn kou­lu­tuk­ses­sa.

”Mot­tom­me on roh­keas­ti ihmi­sen puo­lel­la. Tule sinä­kin roh­keas­ti mukaan – et tule pet­ty­mään”, Huo­vi­la sanoo ja avaa Set­le­ment­ti­ta­lon oven.

Ovi jää auki.

Syyskuu 2018

Kuukauden kasvo: Suvi Ranttila

Olen Suvi Rant­ti­la. Minul­la on avio­mies ja 6-vuo­tias poi­ka. Muu­tim­me kol­me viik­koa sit­ten Lohi­kos­kel­le, jon­ka vuok­si alkusyk­sy on ollut yllät­tä­vän kii­rei­nen. Uudes­sa asun­nos­sa viih­dyim­me heti. Päi­vä­ko­ti, kou­lu, kaup­pa ja monen­lai­set lii­kun­ta­pai­kat ovat mel­kein vie­res­sä.

Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen vapaa­seen säes­tyk­seen eri­kois­tu­nut pia­non­soi­ton­opet­ta­ja (musiik­ki­pe­da­go­gi AMK) ja musii­kin­opet­ta­ja (FM). Minul­le on ker­ty­nyt moni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta pia­non­soi­ton, bän­di­soi­ton ja muun yhteis­musi­soin­nin sekä musii­kin­teo­rian opet­ta­mi­ses­ta, soit­to­mus­ka­rin, luo­van musiik­ki­pa­jan, impro­vi­soin­ti­pa­jan ja sävel­lys­pa­jan ohjaa­mi­ses­ta, säes­tä­mi­ses­tä ja musii­kin sovit­ta­mi­ses­ta. Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa olen opet­ta­nut vuo­des­ta 2014 alkaen pia­non­soit­toa, vapaa­ta säes­tys­tä, yhteis­musi­soin­tia ja soit­to­mus­ka­ria. Ope­tan pia­non­soit­toa myös Saa­ri­jär­vel­lä.

Nuo­re­na musii­ki­no­pis­ke­li­ja­na 2000-luvun alku­puo­lel­la sain idean, että voi­sin laa­tia itse vapaan säes­tyk­sen ope­tuk­seen pai­not­tu­van alkeis­pia­no­kou­lun, kos­ka sel­lai­ses­ta oppi­ma­te­ri­aa­lis­ta oli pulaa. Laa­ti­ma­ni Luo­vas­ti pia­nol­la -kir­ja jul­kais­tiin tou­ko­kuus­sa 2017. Se on ensim­mäi­nen Suo­mes­sa jul­kais­tu alkeis­ta aloit­ta­vil­le ja vähän aikaa soit­ta­neil­le oppi­lail­le sopi­va pia­no­kou­lu, jos­sa ope­te­taan alkeet kai­kis­ta vapaan säes­tyk­sen osa-alueis­ta sekä soit­to­tek­nii­kan ja nuo­tin­lu­vun perus­asiat. Ilok­se­ni kir­ja alkoi heti levi­tä ympä­ri Suo­mea. Vapaan säes­tyk­sen alkeis­o­pe­tus­ta olen saa­nut teh­dä tun­ne­tuk­si myös You­Tu­be-videol­la Mitä vapaa säes­tys on? 

Olen aina tykän­nyt opet­taa alkeis­ta aloit­ta­via tai vas­ta vähän aikaa soit­ta­nei­ta pia­no-oppi­lai­ta. Innos­tuin itse jo lap­se­na soin­tu­mer­keis­tä soit­ta­mi­ses­ta, sovit­ta­mi­ses­ta, popu­laa­ri­musii­kis­ta ym., joi­ta musiik­kio­pis­tos­sa ei juu­ri­kaan ope­tet­tu, ja haluan opet­taa nii­tä myös omil­le oppi­lail­le­ni var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Kan­sa­lais­opis­tos­sa opet­taes­sa on hie­noa, että oppi­lai­den jou­kos­sa on myös monia pit­kään musiik­kia har­ras­ta­nei­ta lukio­lai­sia ja aikui­sia. Itse olen eri­kois­tu­nut popu­laa­ri­musiik­kiin. Oppi­laan oman valin­nan mukaan pys­tyn opet­ta­maan pop­pia, roc­kia, gos­pe­lia, iskel­mää, lat­te­rei­ta, jazzia, blue­sia ja count­rya. Vah­vuu­te­ni musii­kin­opet­ta­ja­na on moni­puo­li­nen, moti­voi­va ja oppi­ja­läh­töi­nen ope­tus, jos­sa oppi­laan omat toi­veet huo­mioi­daan. Pidem­mäl­lä ole­vien oppi­lai­den ope­tus läh­tee­kin muka­vas­ti liik­keel­le omis­ta toi­ve­kap­pa­leis­ta.

Joka vuo­si oppi­lai­den jou­kos­sa on ollut myös sel­lai­sia aikui­sia, jot­ka pys­ty­vät hyö­dyn­tä­mään musiik­kia työs­sään. Luo­kan­opet­ta­jia, las­ten­tar­han­opet­ta­jia, nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä, van­hus­ten paris­sa työs­ken­te­le­viä tai musiik­kia­lan ammat­ti­lai­sia opet­taes­sa­ni huo­mioin koko ajan, miten he voi­vat hyö­dyn­tää pia­non­soit­to­tai­toa tai mui­ta musii­kil­li­sia tai­to­ja työs­sään. Roh­kai­sen hei­tä soit­ta­maan työ­pai­kal­laan ja ohjaa­maan myös lap­sia tai aikui­sia musi­soi­maan.

Jyvä­läs­sä on muka­va opet­taa. Minul­la on muka­via oppi­lai­ta ja työ­ka­ve­rei­ta. Lau­lun- ja soi­ton­opet­ta­jien teke­mä yhteis­työ näkyy esim. jou­lu- ja kevät­kon­ser­teis­sa, ja vii­me kevään kon­ser­tis­sa oli muka­na myös tans­sia ja kuva­tai­det­ta. Ope­tuk­sen näkö­kul­mas­ta Jyvä­län hyvä puo­li on myös se, että suu­rim­mal­la osal­la pia­no-oppi­lais­ta on 30 minuu­tin mit­tai­nen soit­to­tun­ti, jos­sa ehtii aina jotain uut­ta. Iso plus­sa on myös kol­me vuot­ta sit­ten raken­net­tu Jyvä­län Set­le­ment­ti­ta­lo, jos­sa on hyvä sisäil­ma, ajan­mu­kai­set luok­ka­ti­lat ja salit. Popu­laa­ri­musii­kin ope­tus toi­mii hyvin hyvien äänen­tois­to­lait­tei­den ansios­ta.

Jyvä­läs­sä on hyvä ilma­pii­ri. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta ja jokai­nen opet­ta­ja ja oppi­las saa esit­tää omia toi­vei­ta ja kehit­tää oppi­lai­tos­ta parem­mak­si. Joka syk­sy ja kevät tar­jo­taan uusia kurs­se­ja toi­vei­den mukaan. Jyvä­läs­sä olen saa­nut teh­dä sel­lais­ta työ­tä, jota haluan ja minul­la on lähes aina hyvä olo työ­päi­vän jäl­keen. Oma työ­ni tun­tuu tär­keäl­tä eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun huo­maan lap­sen tai aikui­sen innos­tu­van soit­ta­mi­ses­ta tai sävel­tä­mi­ses­tä, ja kun hän ker­too, mitä hyvää musiik­ki­har­ras­tus on tuo­nut hänen elä­mään­sä tai ker­too hyö­dyn­tä­vän­sä soit­to­tai­to­aan esim. suku­juh­lis­sa tai omal­la työ­pai­kal­laan.

Lop­pu­ke­säs­tä sain iha­nan vies­tin vii­me kevää­nä pia­no­tun­neil­la­ni käy­neel­tä oppi­laal­ta, joka pää­si opis­ke­le­maan musiik­kia:

”Hei Suvi! Kii­tos pal­jon tehok­kais­ta ja muka­vis­ta pia­no­tun­neis­ta ja pää­sy­koe­val­men­nuk­ses­ta! Kokeet meni­vät niin hyvin, että oli­sin pääs­syt opis­ke­le­maan ihan kaik­kiin hake­mii­ni koh­tei­siin (pop/­jazz-lau­lu pää­ai­nee­na). Aloi­tan siis opin­not Hel­sin­gis­sä… Aikai­sem­min häpe­sin pia­non­soit­to­tai­toa­ni, mut­ta ope­tuk­se­si tulok­se­na olen saa­nut uut­ta roh­keut­ta ja olen nyt jopa innos­tu­nut pia­non­soi­tos­ta. Kii­tos!”

Suvin kurs­sit Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa syk­syl­lä 2018:

Pia­no ja/tai vapaa säes­tys
(Kes­ki­vii­kol­le ja per­jan­tail­le mah­tuu vie­lä muu­ta­ma oppi­las)

Yhteis­musi­soin­ti
(Per­jan­tai­na on tilaa uudel­le yhteis­musi­soin­ti­ryh­mäl­le, kes­ki­viik­ko­na klo 18 kokoon­tu­vaan pop/­rock-yhtyee­seen mah­tuu vie­lä yksi soit­ta­ja lau­la­van kita­ris­tin ja cajon-laa­tik­ko­rum­mun soit­ta­jan kokoon­pa­noon)

Ilmoit­tau­tu­mi­set Suvil­le, p. 040 567 5435.

 

 

 

 

Kansalaistoiminnan ryhmät käynnistyvät

Runo­rep­pu, Tiet­sik­ka­maa­nan­tait, Käden­tai­to­jen tiis­tait ja Koh­ti kes­tä­vää elä­mää! -ryh­mä aloit­ta­vat toi­min­tan­sa ensi vii­kol­la. Tule mukaan runoi­le­maan, rat­ko­maan arki­sia tie­to­tek­nii­kan ongel­mia, teke­mään käden­töi­tä ja askar­te­le­maan sekä poh­ti­maan kes­tä­vän kehi­tyk­sen kysy­myk­siä muka­vas­sa seu­ras­sa.

Ryh­mien tar­kem­mat tie­dot ja aika­tau­lut löy­dät tääl­tä.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 € ja voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le Jyvä­lä-pas­sil­la. Koh­ti kes­tä­vää elä­mää! -ryh­mä on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton.

Muis­ta myös Anna ja Toi­vo -nuket, joi­den val­mis­ta­mi­seen pää­set tutus­tu­maan UNICEF Jyväs­ky­län vapaa­eh­tois­ryh­män nuken­te­ki­jöi­den avul­la. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on tors­tai­na 27.9.

Avaimet onnistumiseen -koulutuksen ja Kotokolo-kurssien hakuaika on käynnissä nyt!

Nuo­ril­le maa­han­muut­ta­jil­le suun­nat­tu Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus käyn­nis­tyy 17.9. Koto­ko­lo-kurs­sit (UMA­KO-luku­tai­to­kou­lu­tuk­set) alka­vat loka­kuus­sa.

Haku ryh­miin on nyt käyn­nis­sä — ter­ve­tu­loa mukaan!

Lisä­tie­to­ja ja vapaa­muo­toi­set hake­muk­set:

Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja

Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380

Lue lisää:

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus
Koto­ko­lo-kurs­sit

Elokuu 2018

Kuukauden kasvo: Gila Heimonen

Olen Gila Hei­mo­nen. Aloi­tin työt Jyvä­län Set­le­men­tis­sä vuon­na 2014, jol­loin ohja­sin mind­ful­ness-ryh­män kan­sa­lais­opis­ton opet­ta­jil­le; ohjaa­mi­sen kan­sa­lais­opis­tos­sa aloi­tin vuon­na 2015. Ohjaan eri­lai­sia mind­ful­ness-ryh­miä eli hyväk­sy­vän, tie­toi­sen läs­nä­olon ryh­miä, sekä TRE (Trau­ma Relea­sing Exerci­ses) -mene­tel­mää. Syk­syn 2018 uutuu­te­na ohjaan tie­toi­sen, raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kurs­sin.

Perus­kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen sosio­no­mi (AMK) ja tans­si-lii­ke­te­ra­peut­ti. Lisäk­si olen kou­lut­tau­tu­nut TRE (Trau­ma Relea­sing Exerci­ses) -ohjaa­jak­si; mind­ful­ness-ohjaa­jak­si olen päte­vöi­ty­nyt pit­kän työ­ko­ke­muk­sen ja eri­lais­ten mind­ful­ness- ja medi­taa­tio­kurs­sien kaut­ta. Amma­til­li­ses­ti olen ohjan­nut mind­ful­nes­sia vuo­des­ta 2004 ja ensim­mäi­sel­lä mind­ful­ness-kurs­sil­la olen ollut itse jo yli 25 vuot­ta sit­ten. Tär­kein­tä ohjaa­mi­ses­sa on oma tie­toi­suus ja läs­nä­olo, joten hyväk­sy­vän, tie­toi­sen läs­nä­olon har­joit­ta­mi­nen päi­vit­täi­ses­sä elä­mäs­sä on perus­ta työl­le­ni.

Tie­toi­suus­tai­to­jen har­joit­ta­mi­nen omas­sa elä­mäs­sä on muut­ta­nut rat­kai­se­vas­ti koke­mus­ta itses­tä­ni, omaa elä­mää­ni ja ollut suu­re­na apu­na myös vai­kei­den elä­män­ti­lan­tei­den koh­taa­mi­ses­sa. On ollut vapaut­ta­vaa saa­da etäi­syyt­tä mie­len luo­miin aja­tuk­siin ja tari­noi­hin, luo­pua hai­tal­li­sis­ta usko­muk­sis­ta, luo­pua niin men­nei­syy­des­tä kuin tule­vai­suu­des­ta­kin sekä oppia otta­maan vas­taan hyväk­syn­näl­lä eri­lai­sia koke­muk­sia ja asioi­ta. Men­nei­syy­des­tä ja tule­vai­suu­des­ta luo­pu­mi­nen tar­koit­taa täs­sä het­kes­sä elä­mis­tä ja elä­mään luot­ta­mis­ta. Toki suun­ni­tel­mia tar­vit­see teh­dä, mut­ta niis­sä ei voi elää.

Jokai­nen koh­taa­ma­ni ihmi­nen on myös opet­ta­ja­ni ja ravit­se­vin­ta työs­sä­ni on eri­lais­ten ihmis­ten koh­taa­mi­nen sekä muu­tok­sen ja oival­lus­ten tapah­tu­mi­nen heis­sä. Mer­ki­tyk­sel­li­sek­si työ­ni tekee se, että voin ohja­ta ja tukea ihmi­siä vapau­tu­maan tur­his­ta kehos­sa ja mie­les­sä ole­vis­ta taa­kois­ta tie­toi­sem­paan ja onnel­li­sem­paan elä­mi­seen. Tär­ke­ää on myös lisä­tä ihmis­ten kykyä myö­tä­tun­toi­suu­teen ja hyväk­syn­tään niin itseä, mui­ta ihmi­siä kuin elä­mää­kin koh­taan.

Aloi­tin raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ohjaa­ja -kou­lu­tuk­sen tämän vuo­den tam­mi­kuus­sa, kos­ka haluan kehit­tää omia vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja­ni ja edis­tää myös asiak­kai­den kykyä tie­toi­seen ja raken­ta­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Jyvä­läs­sä uutuu­te­na alka­val­la tie­toi­sen, raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kurs­sil­la har­joit­te­lem­me kykyä olla hyväk­sy­väs­sä yhtey­des­sä itseem­me ja toi­siin ihmi­siin haas­teel­li­sis­sa­kin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa.

Olen sano­nut, että kurs­seil­le­ni on vain yksi pää­sy­vaa­ti­mus: osaa hen­git­tää – ja sekin tapah­tuu itses­tään. Meil­lä on usein pal­jon vaa­ti­muk­sia ja odo­tuk­sia itseäm­me ja sitä koh­taan, min­kä­lai­sia mei­dän pitäi­si olla, mut­ta kurs­seil­la­ni haluan tar­jo­ta ihmi­sil­le koke­muk­sen sii­tä, että voi olla juu­ri sitä mitä on – ja se riit­tää. Ja että kaik­kea itses­sä ja elä­mäs­sä voi tut­kia ja havain­noi­da myö­tä­tun­toi­ses­ti ja hyväk­sy­väs­ti.

Jyvä­län Set­le­ment­ti on tar­jon­nut minul­le tämän koke­muk­sen ole­mal­la avoin kokei­le­maan uut­ta. Jos tiet­ty kurs­si-idea ei ole toi­mi­nut, niin sit­ten on kokeil­tu jotain tois­ta. Olen saa­nut kas­vaa ja kehit­tyä amma­til­li­ses­ti ja mat­ka jat­kuu. Jyvä­läs­sä ryh­mä­koot ovat pie­niä, mikä on aut­ta­nut luo­maan ryh­mii­ni luot­ta­muk­sel­li­sen ja kodik­kaan ilma­pii­rin.

Gilan kurs­sit Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa syk­syl­lä 2018:

Itse­myö­tä­tun­to
Mind­ful­nes­sis­ta mie­len­rau­haa, perus­kurs­si
Mind­ful­nes­sis­ta mie­len­rau­haa, jat­ko­kurssi
Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus
TRE — Trau­ma and Ten­sion Relea­sing Exerci­ses, perus­kurs­si

Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa tiis­tai­na 21.8. Ter­ve­tu­loa mukaan!

 

Kesätyöläisen kertomaa:

Keppihevosten suosio kasvaa kasvamistaan

Kep­pi­he­vos­ten suo­sio kas­vaa kas­va­mis­taan. Kun vie­lä itse pyö­rin kep­pi­he­vos­pii­reis­sä, har­ras­ta­jia oli aina­kin tuplas­ti vähem­män ja taso­kin oli pal­jon mata­lam­pi ver­rat­tu­na nykyi­seen. Omi­na har­ras­tusai­koi­na­ni kep­pi­he­vo­set oli­vat suu­rim­mal­le osal­le lähin­nä las­ten lelu­ja, vaik­ka muu­ta­ma aktii­vi­sem­pi ja kor­keam­mal­le täh­tää­vä har­ras­ta­ja jou­kos­ta löy­tyi­kin.

Minä pois­tuin kep­pi­he­vos­har­ras­ta­jien jou­kos­ta jo vuo­sia sit­ten. Kep­pi­he­vo­set vaih­tui­vat lopul­li­ses­ti oikei­siin hevo­siin, vaik­ka rat­sas­ta­mis­ta olin­kin har­ras­ta­nut perus­kou­lun alus­ta asti. Nyky­ään hevos­har­ras­tuk­se­ni pyö­rii lähin­nä oman hevo­sen ympä­ril­lä, eikä muu­hun sit­ten enää jää­kään aikaa. Sik­si aina kep­pa­ri­lei­rin tul­les­sa täy­tyy jän­nit­tää sitä, kuin­ka pahas­ti olen tip­pu­nut kär­ryil­tä.

Onnek­se­ni kep­pi­he­vos­har­ras­tuk­sen pää­piir­teet ovat pysy­neet samoi­na. Este- sekä kou­lu­rat­sas­tus toi­mi­vat edel­leen ylei­sim­pä­nä har­ras­tus­muo­to­na, ja näis­sä lajeis­sa kisa­taan jopa suo­men­mes­ta­ruus­ta­sol­la. Mukaan on toki tul­lut pal­jon uut­ta, mut­ta uskal­lan sil­ti väit­tää, että nämä lajit vetä­vät eni­ten har­ras­ta­jia puo­leen­sa.

Rat­sas­tus­la­jien lisäk­si har­ras­tuk­seen kuu­lu­vat vah­vas­ti käden­tai­dot. Osa har­ras­ta­jis­ta val­mis­taa hevo­sen­sa alus­ta alkaen itse käyt­täen sii­hen monia työ­tun­te­ja, kun taas osa ostaa rat­sun­sa val­mii­na jol­tain muul­ta. Mate­ri­aa­lei­hin kiin­ni­te­tään nyky­ään tar­kas­ti huo­mio­ta ja esi­mer­kik­si kan­gas­va­lin­nat teh­dään hyvin tar­kas­ti. Kep­pi­he­vos­ten hin­nat ovat nous­seet omis­ta har­ras­tus­ajois­ta­ni, sil­lä nyky­ään upeim­pien hevos­ten läh­tö­hin­ta saat­taa olla yli 300 euroa.

Uskal­tai­sin väit­tää, että kep­pi­he­vo­set sopi­vat har­ras­tuk­se­na oikeas­taan kenel­le tahan­sa. Vaik­ka kep­pi­he­vos­har­ras­ta­jat koos­tu­vat­kin pää­osin tytöis­tä, löy­tyy jou­kos­ta myös useam­pi poi­ka. Suu­rin osa har­ras­ta­jis­ta rat­sas­taa tai on muul­la tavoin teke­mi­sis­sä myös oikei­den hevos­ten kans­sa, mut­ta joi­den­kin koh­dal­la kep­pi­he­vo­set kor­vaa­vat hevos­har­ras­tuk­sen.

Kep­pi­he­vos­har­ras­tus on hyvin moni­puo­li­nen laji ja sii­tä saa pal­jon irti. Suu­rim­pi­na hyö­tyi­nä voi­sin mai­ni­ta lisään­ty­vän lii­kun­nan ja kun­non kohoa­mi­sen sekä käsi­työ­tai­to­jen paran­tu­mi­sen. Uusil­ta ystä­vyys­suh­teil­ta­kaan ei voi vält­tyä, aina­kaan jos liit­tyy sosi­aa­li­sen median maa­il­maan.

Vaik­ken itse ole­kaan enää muu­ta­maan vuo­teen kep­pi­he­vo­sia har­ras­ta­nut, tulee sii­tä joka kesä kep­pi­he­vos­lei­rin yhtey­des­sä opit­tua jotain uut­ta. Joka ker­ta minua ihme­tyt­tää har­ras­ta­jien tason nouse­mi­nen ja vuo­si vuo­del­ta upeam­mat kil­pai­lut. Lajiin panos­te­taan jat­ku­vas­ti enem­män ja näin sivus­ta seu­raa­jan näkö­kul­mas­ta kep­pi­he­vos­har­ras­tus para­nee vuo­si vuo­del­ta.

Kir­joit­ta­ja: Olga Mäki­nen, Jyvä­län kep­pi­he­vos­lei­rin kesä­työ­läi­nen

 

 

Pilkettä silmäkulmassa ja paljon muistoja

Jyvälän entiset poikakerholaiset ottivat varaslähdön Setlementtiliiton 100-vuotisjuhlintaan

”Meill’ on met­säs­sä nuo­tio­pii­ri, mis­sä kuus­ten kuis­ke soi. Kipu­nat koh­ti täh­tiä kii­rii, lähi­puut­kin puner­voi…”

Tun­nel­ma on luo­tu. Vii­si entis­tä Jyvä­län poi­ka­ker­ho­lais­ta – Erk­ki Tik­ka­nen, Heik­ki Savo­lai­nen, Tuo­mo Ruus­ka­nen, Alpo Hei­no­nen ja Pent­ti Joki­nen – on kokoon­tu­nut Set­le­ment­ti­ta­lon saliin muis­te­le­maan van­ho­ja ja tut­ki­maan, mitä muu­tok­sia tutus­sa ympä­ris­tös­sä on vuo­si­kym­men­ten aika­na tapah­tu­nut. Kes­kus­te­lu on vil­kas­ta ja rön­syi­lee val­lat­to­mas­ti innok­kaan nau­run saat­te­le­ma­na. On sel­vää, että näil­le poi­ka­ker­ho­lai­sil­le on sat­tu­nut ja tapah­tu­nut pal­jon, ja että yhtei­sö Jyvä­län ympä­ril­lä on ollut tii­vis ja mie­leen­pai­nu­va.

Muis­tot ulot­tu­vat 1940-luvul­le, jol­loin poi­ka­ker­hot oli­vat olen­nai­nen osa Jyvä­län toi­min­taa. Ker­hot alkoi­vat aina yhteis­lau­lul­la, mikä vah­vis­ti yhtei­söön kuu­lu­mi­sen tun­net­ta, ja ilta jat­kui pelai­lun, eri­lai­sen ohjel­man ja lii­kun­nan paris­sa. Ker­ho­lai­sis­ta muo­dos­tui kiin­teä ja tär­keä tove­ri­pii­ri, jota pai­kal­li­set aikui­set epäi­li­vät välil­lä myös pahan­teos­ta. Mil­loin syy­tet­tiin omp­pu­var­kau­des­ta ja mil­loin jää­te­lön pihis­tä­mi­ses­tä, mut­ta syyt­tö­miä­hän pojat toki oli­vat – aina­kin omien sano­jen­sa mukaan…

Nau­rul­la muis­tel­tiin myös nuor­ten kvee­ka­rien vie­rai­lua sodan jäl­kei­ses­sä Jyvä­läs­sä. Eten­kin vie­rai­den mäen­las­ku­tai­dot kiin­nit­ti­vät poi­kien huo­mion, sil­lä eivät­hän ulko­maa­lai­set juu­ri suk­sil­la pysy­neet. Tämä huvit­ti nuo­ria, hiih­tä­mään tot­tu­nei­ta poi­kia san­gen suu­res­ti.

Hie­man van­hem­pi­na poi­kien tie vei jyvä­lä­läis­ten ret­kil­le, jois­ta eri­tyis­mai­nin­nan sai Kit­kan Kar­hun­kier­ros, sekä muu­hun nuo­ri­so­toi­min­taan ja nuo­rem­pien poi­kien ohjaa­mi­seen. Jyvä­lä oli paik­ka, jos­sa nuo­ril­le riit­ti teke­mis­tä ikään kat­so­mat­ta, ja jos­ta itsel­leen saat­toi löy­tää jopa puo­li­son! Aina­kin vas­tak­kai­sen suku­puo­len kans­sa pää­si lähei­seen tut­ta­vuu­teen lei­kis­sä, jos­sa tuli­tik­ku napat­tiin toi­sen suus­ta huu­lia käyt­täen — se on sit­ten eri kysy­mys, ovat­ko juu­ri pojat vai tytöt leik­kiä ehdot­ta­neet.

Muis­te­lun jat­kues­sa ei jää epä­sel­väk­si, että tapaa­mi­nen on ollut ker­ho­lai­sil­le hyvin mie­lui­sa ja että uusia tapaa­mi­sia on ehdot­to­mas­ti tulos­sa! Tapaa­mi­siin ovat ter­ve­tul­lei­ta myös kaik­ki muut enti­set ker­ho­lai­set, jot­ka vain kyn­nel­le kyke­ne­vät. Näin Set­le­ment­ti­lii­ton 100-vuo­tis­juh­la­päi­vä­nä on upe­aa kur­kis­taa taak­se­päin ja näh­dä, mitä kaik­kea Jyvä­lä on jo anta­nut jyvä­lä­läi­sil­leen – ja miet­tiä, mitä kaik­kea upe­aa onkaan vie­lä edes­sä!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkuu 2018

Kuukauden kasvo: Jaana Eloranta

Kuva: Han­na Neli­mark­ka

Olen Jaa­na Elo­ran­ta, 49-vuo­tias musii­ki­noh­jaa­ja Jyväs­ky­läs­tä. Olen alun­pe­rin kotoi­sin Kes­ki-Poh­jan­maal­ta, Vete­lis­tä, mut­ta opis­ke­lu toi minut Jyväs­ky­lään. Val­mis­tuin Kes­ki-Suo­men kon­ser­va­to­rios­ta musii-kinoh­jaa­jak­si vuon­na -95. Ope­tin jo opis­ke­luai­koi­na Jyvä­läs­sä satun­nai­ses­ti ja vuo­des­ta 2000 läh­tien olen ollut yhtä­jak­soi­ses­ti Jyvä­läs­sä tun­tio­pet­ta­ja­na. Ope­tan myös Jyväs­ky­län kan­sa­lais­opis­tos­sa, siel­lä ohjak­sis­sa­ni ovat Viih­de­kuo­ro Jyvä­Set ja Senio­ri­kuo­ro Ääni­Set. Lisäk­si teen töi­tä free­lance­ri­na, vedän esi­mer­kik­si yhteis­lau­lu­ti­lai­suuk­sia, lau­lu­kurs­se­ja, äänen­käy­tön kou­lu­tuk­sia ja tar­joan musiik­kia eri­lai­siin tilai­suuk­siin.

Olen opet­ta­nut vuo­sien var­rel­la Jyvä­läs­sä monen­lai­sia musiik­kiin liit­ty­viä kurs­se­ja. Täl­lä het­kel­lä ope­tan pää­sään­töi­ses­ti kaik­kea lau­luun liit­ty­vää: yksin­lau­lua, pari­lau­lua, poruk­ka­lau­lua, eri­lai­sia yhteis­lau­lu­ryh­miä ja äänen­käyt­töön liit­ty­viä ryh­miä. On mah­ta­vaa opet­taa kan­sa­lais­opis­tos­sa, jon­ne opis­ke­li­jat tule­vat moti­voi­tu­nei­na etsi­mään itsel­leen uusia tai­to­ja tai iloa elä­mään.

Lau­la­jien opet­ta­ja­na teh­tä­vä­ni on antaa eväät, joil­la kurs­si­lai­nen löy­tää oman ren­non ja vapaan äänen­sä. Moni luu­lee ole­van­sa ”lau­la­ma­ton”, mut­ta useim­mi­ten luu­lo joh­tuu pelois­ta ja tek­nii­kan puut­tees­ta. Tähän men­nes­sä en ole tavan­nut yhtään ihmis­tä, joka ei oli­si oppi­nut lau­la­maan — ääni on vain ollut pik­kui­sen hukas­sa. Uskal­lus on se mikä vie eteen­päin — roh­keas­ti vaan kurs­sil­le, jos tekee mie­li lau­laa! Jyvä­län kurs­seil­la lau­le­taan iskel­mää, pop­pia, roc­kia, klas­sis­ta, hen­gel­lis­tä, ihan mitä vaan. Onpa ker­ran ollut yksi räp­pä­ri­kin haas­ta­mas­sa opet­ta­jaa:-) Mie­les­tä­ni on tär­ke­ää, että kurs­si­lai­nen saa lau­laa musiik­kia, joka kiin­nos­taa hän­tä itse­ään. Jyvä­läs­sä voit tule­va­na syk­sy­nä­kin lau­laa yksin, poru­kas­sa tai eri­lai­sis­sa ryh­mis­sä — jokai­sel­le löy­tyy jota­kin ja tavoit­teet suun­ni­tel­laan kurs­si­lais­ten omien tar­pei­den mukaan.

Pidän työs­tä­ni val­ta­vas­ti, jokai­nen päi­vä on eri­lai­nen ja innos­ta­va. Jyvä­län kal­tai­nen pie­ni opis­to antaa jous­ta­vas­ti mah­dol­li­suuk­sia kehit­tää ja kokeil­la uusia ideoi­ta. On myös muka­va, että ryh­mät ovat pie­niä, tääl­lä ollaan lähel­lä ihmis­tä. Koen, että työ­ni on tär­ke­ää ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

Työn lisäk­si minul­le on tär­ke­ää oma muusik­kou­te­ni. Lau­lan, soi­tan viu­lua, pia­noa, nok­ka­hui­lua ja kita­raa. Sävel­län ja sanoi­tan omia lau­lu­ja ja sovi­tan musiik­kia. Teat­te­ri­les­ket- duon kans­sa toteu­tan täl­lä het­kel­lä yhtä unel­maa­ni — teen musiik­kia ja keik­kai­len.

Musiik­ki on har­ras­tuk­se­ni kai­kis­sa muo­dois­saan. Tyk­kään puu­tar­ha­töis­tä, mut­ta sitä hom­maa teen kii­na­lai­sen sanan­las­kun mukai­ses­ti stres­saa­mat­ta: ”Mikään ei ole niin tär­ke­ää kuin puu­tar­han hoito…eikä sekään ole niin kovin tär­ke­ää”. Pidän liik­ku­mi­ses­ta, syvä­ve­nyt­te­ly ja käve­ly ovat laje­ja jot­ka pysy­vät koko ajan mat­kas­sa. Muu­ten olen vähän tuu­li­vii­ri; käyn välil­lä kun­to­sa­lil­la ja joo­gaan puus­kit­tain.

Ja se kaik­kein tär­kein jut­tu vie­lä: minul­la on iha­na per­he, johon kuu­luu mies ja nel­jä las­ta. Kol­me lap­sis­ta on jo omil­laan ja nel­jäs­kin on pian jal­ka oven välis­sä läh­te­mäs­sä koh­ti maa­il­man tuu­lia. Las­ten sii­vet kan­ta­vat ja elä­mä jat­kuu meil­lä kai­kil­la. Mihin­kä elä­mä vie, sitä en tie­dä, enkä halua­kaan tie­tää. Mut­ta sen tie­dän, että olen onnel­li­nen aikui­nen nai­nen.

 

Lue lisää Jyvä­län musiik­ki­kurs­seis­ta. Syk­syn kurs­sie­si­te ilmes­tyy 8.8. ja ilmoit­tau­tu­mi­nen syk­syn kurs­seil­le alkaa tiis­tai­na 21.8.

Toukokuu 2018

Kuukauden kasvo: Heidi Teppola

Olen Hei­di Tep­po­la, 44-v. Tulin Jyvä­lään sijai­sek­si vuon­na 2015. Ensin tuu­ra­sin las­ten­jump­pia, mut­ta seu­raa­va­na vuon­na tun­te­ja­ni lisät­tiin ja pää­sin ohjaa­maan myös aikui­sia.

Täl­lä tiel­lä olen edel­leen! Ohjaan täl­lä het­kel­lä eri las­ten­jump­pia (4 kk- 5 v.), kun­to- ja tuo­li­jump­paa sekä hat­ha­joo­gan alkei­ta.

Opet­ta­ja­na paras­ta on se, että saan tutus­tua eri-ikäi­siin ihmi­siin ja per­soo­niin, opet­taa ja näh­dä hei­dän omaa kehi­tys­kaar­taan. Ope­tus­toi­min­ta on anta­nut minul­le ja antaa edel­leen yhtei­söl­li­syyt­tä, sil­lä saan työs­ken­nel­lä pie­nis­sä ryh­mis­sä ja kodin­omai­ses­sa ilma­pii­ris­sä.

Las­ten tun­neil­la käy­tän moni­puo­li­sia ope­tus­ta­po­ja, jot­ta ujoim­mat­kin lap­set roh­kais­tu­vat yrit­tä­mään uusia temp­pu­ja. Minul­le ope­tus las­ten kans­sa läh­tee aina lei­kin kaut­ta, ja onnis­tu­mi­sis­ta rie­muit­sem­me yhdes­sä. Aikuis­ten tun­te­ja vetäes­sä­ni ohjeis­tan liik­kei­tä sanal­li­ses­ti ja näy­tän liik­keet. Käyn avus­ta­mas­sa asiak­kai­ta liik­kei­den teos­sa ja tar­vit­taes­sa annan kor­vaa­via liik­kei­tä.

Kurs­seil­le­ni kan­nat­taa tul­la, sil­lä asiak­kaat oppi­vat uut­ta tai kehit­ty­vät liik­kei­tä teh­des­sään, oman kehon tun­te­mus kas­vaa ja onnis­tu­mi­sen het­ket ovat tun­neil­la­ni läs­nä. Tun­nit anta­vat muka­vaa yhdes­sä­oloa ja onnis­tu­mi­sen rie­mua!

Lue lisää Jyvä­län lii­kun­ta­kurs­seis­ta. Syk­syn kurs­sie­si­te jul­kais­taan 8.8. ja ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa tiis­tai­na 21.8.

Seniorit tutuiksi laulaen ja jutellen

Afrik­ka­lai­nen musiik­ki säes­tää rai­kuen vauh­di­kas­ta tans­sie­si­tys­tä ryh­mä­ko­ti Onnin olo­huo­nees­sa. Musii­kin hil­jen­nyt­tyä huo­neen täyt­tää iloi­nen puheen­so­ri­na. Mikäs juh­la tääl­lä on käyn­nis­sä? Käyn­nis­sä on Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­joi­den vie­rai­lu Sen­ja-senio­ri­kort­te­liin kan­sal­li­se­na vete­raa­ni­päi­vä­nä 27.4.2018.

Nuo­ris­ta maa­han­muut­ta­jis­ta koos­tu­va opis­ke­li­ja­ryh­mä päät­ti jär­jes­tää tämän vie­rai­lun kou­lu­tuk­seen kuu­lu­va­na kevään pro­jek­ti­naan yhdes­sä opet­ta­jien ja ohjaa­jien kans­sa. Tavoit­tee­na oli tava­ta uusia ihmi­siä ja pääs­tä jaka­maan koke­muk­sia eri-ikäis­ten ja eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten kans­sa. Pro­jek­tin tee­moi­hin eli vapaa­eh­toi-suu­teen, tois­ten aut­ta­mi­seen ja vas­ta­vuo­roi­seen toi­sil­ta oppi­mi­seen opis­ke­li­jat pereh­tyi­vät etu­kä­teen. Vapaa­eh­tois­työ­tä teke­vä ohjaa­ja ker­toi heil­le aihees­ta oppi­tun­nil­la.

Opis­ke­li­jat aloit­ti­vat vie­rai­lun val­mis­te­lun hyvis­sä ajoin. Toi­vei­ta vie­rai­lun ohjel­mak­si saa­tiin Sen­ja-kort­te­lis­ta ja nii­den toteut­ta­mis­ta suun­ni­tel­tiin yhdes­sä kou­lu­tuk­sen eri oppi­tun­neil­la. Osa opis­ke­li­jois­ta innos­tui suun­nit­te­le­maan tans­sin, joka syn­tyi nopeas­ti afrik­ka­lai­sen musii­kin ins­pi­roi­ma­na. Käden­tai­to­jen tun­nil­la innok­kaat ompe­li­jat halusi­vat teh­dä senio­reil­le läm­mit­tä­viä kau­ra­tyy­ny­jä tuliai­sik­si.

Hyvää huo­men­ta -lau­lu, jota opis­ke­li­jat ovat lau­la­neet ensim­mäi­sil­lä oppi­tun­neil­la maa­nan­tai­sin, innos­ti hei­tä lau­la­maan sen omal­la kie­lel­lään. Lau­lu esi­tet­tiin­kin aivan vie­rai­lun alus­sa suo­mek­si, englan­nik­si, ara­biak­si, thaik­si, darik­si ja kiny­aruan­dak­si. Kie­li­tun­neil­la opis­ke­li­jat miet­ti­vät, mitä kaik­kea halua­vat kysyä kort­te­lin asuk­kail­ta. Kes­kus­te­lu oli­kin vil­kas­ta, kun opis­ke­li­jat jutut­ti­vat senio­rei­ta hei­dän lem­pi­ruu­is­taan, amma­teis­taan ja sii­tä, mis­sä maas­sa kukin oli vie­rail­lut. Myös senio­rit kyse­li­vät opis­ke­li­joil­ta kysy­myk­siä: mis­tä sinä tulet, kuin­ka kau­an olet asu­nut Suo­mes­sa. Kes­kus­tel­les­saan opis­ke­li­jat sai­vat arvo­kas­ta har­joi­tus­ta suo­men kie­len puhu­mi­ses­sa ja loi­vat samal­la aidon kon­tak­tin senio­rien kans­sa.

Lopuk­si kokoon­nuim­me opis­ke­li­joi­den kans­sa ryh­mä­ko­din pihaan vetä­mään aja­tuk­sem­me yhteen. Miten vie­rai­lu oli men­nyt? Ryh­mäm­me oli täs­sä asias­sa yksi­mie­li­nen: vie­rai­lu oli mer­ki­tyk­sel­li­nen niin meil­le vie­rail­le kuin talon­väel­le­kin. Monel­le tämä oli ensim­mäi­nen käyn­ti senio­rien asut­ta­mas­sa ryh­mä­ko­dis­sa. Monel­le se taas toi mie­leen omat iso­van­hem­mat tai muut ikään­ty­vät suku­lai­set.

Kevät­pro­jek­ti oli onnis­tu­nut kai­kin puo­lin, saim­me olla tyy­ty­väi­siä itseem­me. Ja kuka tie­tää, mil­lai­sia yhtei­siä tem­pauk­sia Sen­ja-senio­ri­kort­te­lil­la ja Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sel­la voi­si olla tule­vai­suu­des­sa!
Kau­ra­tyy­ny­jen val­mis­ta­mis­ta ennen vie­rai­lua

 

Läm­min koh­taa­mi­nen
Lue lisää Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­ses­ta.

 

Kir­joit­ta­jat: Tii­na Kaup­pi­nen ja Anni­ka Hulan­mä­ki

Huhtikuu 2018

Kuukauden kasvo: Katriina Ahonen

Olen Kat­rii­na Aho­nen ja olen pitä­nyt Jyvä­läs­sä Runo­rep­pu-runo­ryh­mää syk­sys­tä 2011. Olin sii­hen asti ollut muka­na mon­ta vuot­ta SPR:n runo­pii­ris­sä ja siel­tä minut hou­ku­tel­tiin Jyvä­lään.

Olen aina luke­nut ja kir­joit­ta­nut runo­ja. Olen jul­kais­sut kol­me runo­kir­jaa. Ensim­mäi­nen oli las­ten runo­kir­ja Sini­sen mys­syn sie­me­niä, vuon­na 1990. Toi­nen runo­kir­ja­ni Kiis­se­li­viik­set vuo­del­ta 2001 oli suun­nat­tu aikui­sil­le. Vii­mei­sin runo­kir­ja­ni Suon taka­na aar­nio­met­sä ilmes­tyi maa­lis­kuus­sa 2018.

Kir­joi­tin vii­si vuot­ta paki­noi­ta Petä­jä­ve­si­leh­teen, ja kun lope­tin, koot-tiin paki­nois­ta kir­ja Kyl­lä van­ha nai­nen­kin voi olla kau­nis.

Minul­le vapaa­eh­tois­toi­min­ta on todel­la tär­keä hen­ki­rei­kä elä­ke­läi­sen arki­päi­vään. Kun saman­hen­ki­set, runois­ta pitä­vät luki­jat kokoon­tu­vat luke­maan ja ana­ly­soi­maan runo­ja, syn­tyy mah­ta­via kes­kus­te­lu­ja ja ystä­vyys­suh­tei­ta. Olem­me tutus­tu­neet runoi­li­joi­den tuo­tan­toon ja elä­mään, mut­ta runot eivät ole ainoa asia, jois­ta ryh­mäs­sä kes­kus­tel­laan. Kaik­ki ajan­koh­tais-, ruo­an­lait­to-, käsi­työ-, ter­veys- ja hyvin­voin­ti­asiat käsi­tel­lään runo­jen lomas­sa. Kut­sum­me­kin näi­tä kes­kus­te­lu­ja “Mart­ta-osiok­si”.

Jyväs­ky­läs­sä ja ennen kaik­kea Jyvä­läs­sä on hui­keat mah­dol­li­suu­det har­ras­taa vapaa­eh­tois­toi­min­taa. Olla ohjaa­ja­na tai osal­lis­tua eri­lai­siin ryh­miin. Kan­nus­tai­sin kaik­kia, joil­la on jokin mie­li­har­ras­tus tai tai­to tai muu­ten vain kiin­nos­tus jotain asi­aa koh­taan, ideoi­maan uusia vapaa­eh­tois­ryh­miä. Palk­kiok­si saat hyvän mie­len itsel­le­si ja aivan var­mas­ti myös monil­le muil­le.

Pie­nen pie­neen päre­ko­riin
mah­tuu iso ilo
suu­reen koriin pie­niä ilo­ja
useam­pi kilo.

Runo­rep­pu-ryh­mä­läi­set kokoon­tu­vat Jyvä­läs­sä joka toi­nen maa­nan­tai 16.4. asti klo 11–12.30. Kokoon­tu­mi­set ovat kai­kil­le avoi­mia. Lue lisää.