Muksujumppa 4‒5 v

Liik­ku­mi­sen rie­mua ja oppi­mi­sen iloa muk­su­jen omas­sa lii­kun­ta­ryh­mäs­sä. Jum­pas­sa kehi­te­tään moni­puo­li­ses­ti lii­kun­nal­li­sia perus­tai­to­ja ja tutus­tu­taan yhdes­sä eri­lai­siin lii­kun­ta­leik­kei­hin ja -väli­nei­siin. Tun­neil­la lii­ku­taan myös satu­jen ja mie­li­ku­vien maa­il­mas­sa ja etsi­tään ryt­me­jä liik­ku­mal­la musii­kin tah­tiin.


Kes­ki­viik­koi­sin 16.1.‒17.4. klo 18.00‒18.45 (13 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒10

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Hin­ta: 61 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

 

Tempputunti 1‒2 v taaperoille

Taa­pe­ron ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa lii­ku­taan ilois­ten temp­pu­jen sii­vit­tä­mi­nä. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan vauh­dik­kaas­ta tun­nis­ta!


Per­jan­tai­sin 18.1.−12.4. klo 16.15‒17.00 (12 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 7‒8 taa­pe­roa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Hin­ta: 64 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

 

 

Vanhempi–lapsi-jumppa 1‒3 v

Lii­kun­nan iloa yhdes­sä lap­sen kans­sa! Jump­pa sisäl­tää monen­lais­ta lii­ket­tä, leik­ke­jä, temp­pui­lua ja tutus­tu­mis­ta eri­lai­siin lii­kun­ta­vä­li­nei­siin. Tar­jol­la on haus­ka lii­kun­ta­het­ki, jos­sa koros­tuu van­hem­man ja lap­sen väli­nen vuo­ro­vai­ku­tus.


Kes­ki­viik­koi­sin 16.1.−17.4. (13 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒10 las­ta

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Hin­ta: 61 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Vanhempi–lapsi-jumppa 1‒2 v:

Kes­ki­viik­koi­sin klo 16.15‒17.00.
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Vanhempi–lapsi-jumppa 2‒3 v:

Kes­ki­viik­koi­sin klo 17.15‒18.00.
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

 

Vauvajumppa 3–12 kk

Vau­va­jump­pa on aikui­sen ja alle vuo­den ikäi­sen lap­sen rei­pas lii­kun­ta­tuo­kio ja haus­kaa yhdes­sä­oloa. Aikui­sen liik­kues­sa sylis­sä ole­va vau­va saa koke­muk­sen liik­kees­tä, ryt­mis­tä ja musii­kis­ta. Lii­kun­ta vau­van kans­sa ede­saut­taa vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teen kehit­ty­mis­tä. Aikui­sen kun­to koho­aa ja var­muus käsi­tel­lä vau­vaa kas­vaa. Jump­pa on oiva paik­ka myös samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien ihmis­ten koh­taa­mi­seen sekä koke­mus­ten ja neu­vo­jen vaih­ta­mi­seen.


Kes­ki­viik­koi­sin 16.1.‒17.4. klo 15.30–16.15 (13 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒10 vau­vaa

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Hin­ta: 61 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

 

Vauvasirkustelu 4−12 kk vauvoille

Vau­van ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa on vai­kut­tei­ta sir­kus­maa­il­mas­ta. Tun­ti sisäl­tää niin lihas­kun­to­liik­kei­tä, leik­ke­jä, loru­ja, temp­pu­ja kuin musiik­kia­kin. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan haus­kas­ta het­kes­tä!


Per­jan­tai­sin 18.1.−12.4. klo 15.30‒16.15 (12 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 7‒8 vau­vaa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Hin­ta: 64 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

 

Children´s Club -ryhmät 4‒6 v

Englan­nin kie­len ker­hois­sa opi­taan leik­kien, lau­laen ja askar­rel­len englan­ti­lais­ta kult­tuu­ria, koh­te­liai­ta tapo­ja ja kie­len alkei­ta. Posi­tii­vi­sen asen­teen kehit­ty­mi­nen vie­ras­ta kiel­tä koh­taan jo var­hais­lap­suu­des­sa aut­taa suh­tau­tu­maan eri kult­tuu­rei­hin myön­tei­ses­ti myös tule­vai­suu­des­sa.


Kes­ki­viik­koi­sin 16.1.−3.4. (11 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 7‒9

Hin­ta: 59 €


Children´s Club A:

Kes­ki­viik­koi­sin klo 8.15‒10.00 välil­lä (2 ryh­mää)
Päi­vä­ko­ti Lau­lu­puu, Hytö­sen­ku­ja 1, Lau­kaa
Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Children´s Club B:

Kes­ki­viik­koi­sin klo 17.00‒17.45
Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16
Ilmoit­tau­du

Kädentaitopaja 8‒12 v

Käden­tai­to­pa­jas­sa kehi­täm­me käsil­lä teke­mi­sen tai­to­ja ja omaa luo­vuut­ta. Kokei­lem­me, mitä kaik­kea käden­tai­doin voi saa­da aikaan: teem­me mm. pape­ri­mas­sa- ja savi­töi­tä, huo­vu­tam­me ja pai­nam­me kan­gas­ta. Hyö­dyn­näm­me töis­sä myös kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­le­ja ja toteu­tam­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan paja­lais­ten omia ideoi­ta.


Tors­tai­sin 17.1.‒11.4. klo 18.00‒19.30 (12 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒10

Opet­ta­ja: Piio Kivi­leh­to

Hin­ta: 122 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Lasten kuvataidepajat 5−11 v

Kuva­tai­de­pa­jois­sa koe­taan iloa ja elä­myk­siä tai­tei­lun paris­sa. Pie­nem­pien pajas­sa työs­te­tään ker­rot­tu­ja ja kir­joi­tet­tu­ja tari­noi­ta ja satu­ja kuval­li­seen muo­toon eri mene­tel­mien ja mate­ri­aa­lien avul­la. Kou­lui­käis­ten ryh­mäs­sä pain­opis­tee­nä on kuval­li­sen ilmai­sun perus­tai­to­jen ja oman ilmai­su­kie­len kehit­tä­mi­nen. Tur­val­li­ses­sa ryh­mäs­sä omia ilmai­su­kei­no­ja on help­po etsiä ja vah­vis­taa.


Opet­ta­ja: Piio Kivi­leh­to

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

 

Las­ten kuva­tai­de­pa­ja 5‒7 v:

Tiis­tai­sin 15.1.‒9.4. klo 17.30‒18.30 (12 ker­taa)
Ryh­mä­ko­ko: 7‒9
Hin­ta: 95 €
Ilmoit­tau­du

Las­ten kuva­tai­de­pa­ja 8‒11 v:

Maa­nan­tai­sin 14.1.‒8.4. klo 18.00‒19.30 (12 ker­taa)
Ryh­mä­ko­ko: 7‒10
Hin­ta: 138 €
Ilmoit­tau­du

Värikylpyryhmät 4–23 kk

Elä­myk­sel­li­nen ja moniais­ti­nen kuva­tai­de­pa­ja on lap­sen ja van­hem­man yhteis­tä väri-ilot­te­lua ja jäl­kien tuot­ta­mis­ta pape­ril­le. Värei­nä käy­te­tään ruo­ka-ainei­ta. Mate­ri­aa­lit sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun. Väri­kyl­py­me­to­di on kehi­tet­ty Porin las­ten­kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa.

Ryh­mä­ko­ko: 5‒7 las­ta

Opet­ta­ja: Anne Sar­ja-Kolu

Hin­ta: 68 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

 

Väri­kyl­py 4–10 kk vau­voil­le:

Kes­ki­viik­koi­sin 17.4.─29.5. klo 9.30−10.15 (6 ker­taa)
Ilmoit­tau­du

Väri­kyl­py 11–23 kk taa­pe­roil­le:

Kes­ki­viik­koi­sin 6.3.–10.4. klo 9.30−10.15 (6 ker­taa)
Ilmoit­tau­du

 

Muskari 10–16 kk

Mus­ka­ris­sa herä­tel­lään lap­sen kiin­nos­tus­ta musiik­kiin yhdes­sä van­hem­man kans­sa lau­laen, loruil­len, soit­taen ja liik­kuen. Mus­ka­ris­sa lap­si saa posi­tii­vi­sia koke­muk­sia musii­kin paris­sa, ja samal­la se vah­vis­taa van­hem­man ja lap­sen välis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Tule mukaan naut­ti­maan yhdes­sä­olos­ta musii­kin, lap­se­si ja tois­ten van­hem­pien kans­sa!


Tiis­tai­sin 15.1.‒23.4. klo 11.15−12.00 (13 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 7‒10 las­ta

Opet­ta­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Hin­ta: 69 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

 

 

Taaperomuskari 1‒2 v

Musi­soin­tia ja muka­vaa yhdes­sä­oloa lap­sil­le, äideil­le ja isil­le. Lau­lut, lorut, soit­to sekä musiik­ki­lii­kun­ta tuo­vat lap­sil­le uusia elä­myk­siä, joi­ta koe­taan yhdes­sä mui­den las­ten ja van­hem­pien kans­sa innos­ta­vas­sa ilma­pii­ris­sä. Mus­ka­ri herät­tää kiin­nos­tuk­sen musiik­kia koh­taan ja antaa eväi­tä musii­kis­ta iloit­se­mi­seen myös kotio­lois­sa.

 


Tiis­tai­sin 15.1.‒23.4. klo 10.15‒11.00 (13 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 7‒10 las­ta

Opet­ta­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Hin­ta: 69 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le