Tiedostot ja digikuvat

Kurs­sil­la pereh­dy­tään digi­ku­viin sekä tie­dos­to- ja hake­mis­to­ra­ken­tee­seen. Ope­tel­laan siir­tä­mään digi­ku­vat kän­ny­käs­tä ja kame­ras­ta omal­le tie­to­ko­neel­le. Lopuk­si ihail­laan van­ho­ja kuvia, kun ne on onnis­tut­tu arkis­toi­maan tie­to­ko­neel­le.

Mukaan voi halu­tes­saan ottaa oman kan­net­ta­van.


Per­jan­tai­sin 1.─22.2. klo 9.30−12.00
(4 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 6

Opet­ta­ja: Tep­po Sal­mi­nen

Hin­ta: 44 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

 

Älypuhelin ja tabletti tutuiksi

Kurs­sil­la tutus­tu­taan äly­pu­he­li­men ja/tai table­tin käyt­töön Android-käyt­tö­liit­ty­män näkö­kul­mas­ta. Ope­tel­laan mm. miten äly­pu­he­li­mel­la ja table­til­la ote­taan valo­ku­via, kuin­ka ase­tuk­sia (äänia­se­tuk­set, taus­ta­ku­vat, font­ti­koot jne.) sää­de­tään sekä tutus­tu­taan hyö­dyl­li­siin mobii­li- ja tablet­ti­so­vel­luk­siin


Per­jan­tai­sin 18.─25.1. klo 9.30─12.00 (2 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 7─8

Opet­ta­ja: Tep­po Sal­mi­nen

Hin­ta: 5 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

 

 

Asahin alkeisjatko

Asa­hi on rau­hal­lis­ta ja help­poa ter­veys­lii­kun­taa, joka on saa­nut vai­kut­tei­ta kii­na­lai­sis­ta aamu­voi­mis­te­lu­la­jeis­ta Qigong ja Tai­jiquan. Asa­hi sopii kai­ken kun­toi­sil­le. Ker­taam­me asa­hin perus­lii­ke­sar­jan ja jat­kam­me sen syven­tä­mis­tä vir­taa­vam­mak­si ja aina vain tie­toi­sem­mak­si liik­keek­si. Pereh­dym­me asa­hin vii­teen lii­ke­pe­ri­aat­tee­seen: kehon pys­ty­lin­jaus, koko kehon laa­jui­nen lii­ke, liik­keen sisäi­nen kuun­te­lu ja kont­rol­li, hen­gi­tyk­sen ja liik­keen yhteys sekä asa­hin liik­keen sisäi­nen ja ulkoi­nen laa­tu. Otam­me mukaan myös uusia liik­kei­tä asa­hin kak­kos- ja kol­mos­sar­jas­ta.

Kat­so esit­te­ly­vi­deo.


Tors­tai­sin 17.1.‒4.4. klo 15.15−16.15 ja tors­tai­na 11.4. klo 14.45–15.45 (12 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8−15

Opet­ta­ja: Anne­li Mes­ka­nen

Hin­ta: 48 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Seniorijooga

Ikään­ty­väl­le väel­le suun­ni­tel­tu joo­ga­har­joi­tus, joka teh­dään tuo­lis­sa istuen tai tuo­lia apu­na käyt­täen. Har­joi­tuk­sen myö­tä veren­kier­to vil­kas­tuu, tasa­pai­no, ryh­ti ja nivel­ten liik­ku­vuus para­ne­vat, hen­gi­tys hel­pot­tuu ja huo­mio kään­tyy sisään­päin. Läs­nä­olon har­joit­ta­mi­nen rau­hoit­taa, paran­taa kes­kit­ty­mis­ky­kyä ja vir­kis­tää miel­tä. Joo­ga­het­ki on suo­ri­tus­va­paa het­ki. Har­joi­tuk­seen kuu­luu alku­läm­mit­te­ly, asen­to­har­joi­tus ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia. Lopuk­si teh­dään lop­pu­ren­tou­tus. Koko har­joi­tus teh­dään hen­gi­tyk­sen ohjaa­ma­na ja kehoa tark­kail­len.

Joo­ga sopii kai­kil­le, eikä aiem­paa joo­ga­ko­ke­mus­ta tai lii­kun­ta­taus­taa tar­vi­ta.


Kes­ki­viik­koi­sin 16.1.‒10.4. klo 10.45−11.45 (12 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒15

Opet­ta­ja: San­ni Park­ki­nen

Hin­ta: 47 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

 

 

 

 

Seniorijumppa

Vart­tu­neem­mal­le väel­le sopi­vaa kevyt­tä jump­paa, joka paran­taa lihas­kun­toa ja nivel­ten liik­ku­vuut­ta. Lii­kum­me iki­vih­rei­den sävel­ten tah­dis­sa omien mah­dol­li­suuk­sien ja kun­to­ta­son mukaan. Lopuk­si huo­lel­li­nen venyt­te­ly ja ren­tou­tus.


Maa­nan­tai­sin 14.1.‒29.4. klo 16.00‒17.00 (13 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒12

Opet­ta­ja: Hen­riik­ka Koi­vu­kos­ki

Hin­ta: 51 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

 

 

Senioripilates

Toi­min­nal­li­sia pila­tes-mene­tel­mään poh­jau­tu­via har­joi­tuk­sia senio­reil­le rää­tä­löi­tyi­nä. Ryh­mäs­sä har­joi­tam­me moni­puo­li­ses­ti tasa­pai­noa, var­ta­lon ja ala­raa­jo­jen voi­maa sekä liik­ku­vuut­ta. Kes­ki­tym­me teke­mään liik­keet oman hen­gi­tyk­sen tah­tiin ja yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den. Tun­nit sisäl­tä­vät sekä seis­ten että lat­tial­la teh­tä­viä har­joit­tei­ta, tuo­le­ja voi käyt­tää tar­vit­taes­sa apu­na.

Kurs­si sopii sekä ensi­ker­ta­lai­sil­le että jo aiem­min pila­tes-mene­tel­mään tutus­tu­neil­le.


Ryh­mä­ko­ko: 8‒15

Opet­ta­ja: Pia-Maria Hem­mo­la

Hin­ta: 48 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Senio­ri­pi­la­tes A (12 krt):
maa­nan­tai­sin 14.1.‒15.4. klo 10.15‒11.15.
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Senio­ri­pi­la­tes B (12 krt):
maa­nan­tai­sin 14.1.‒15.4. klo 11.30‒12.30.
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Senio­ri­pi­la­tes C (12 krt):
maa­nan­tai­sin 14.1.‒15.4. klo 12.45‒13.45.
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Senio­ri­pi­la­tes D (12 krt):
per­jan­tai­sin 18.1.‒3.5. klo 9.30‒10.30.
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Senio­ri­pi­la­tes E (12 krt):
per­jan­tai­sin 18.1.‒3.5. klo 10.45‒11.45.
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Senio­ri­pi­la­tes F (12 krt):
per­jan­tai­sin 18.1.‒3.5. klo 12.00‒13.00.
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

 

 

 

Tuolijumppa

Tuo­li­jump­pa sopii eri­tyi­ses­ti hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keuk­sia pääs­tä lat­tial­le. Teem­me sopi­van kevyt­tä jump­paa, paran­nam­me liik­ku­vuut­ta, tasa­pai­noa ja lihas­kun­toa tuo­lil­la istuen ja tuo­liin noja­ten. Jump­paam­me kehon­pai­nol­la, kumi­nau­hoil­la, kepeil­lä ja ren­tou­tus­pal­loil­la. Lopuk­si venyt­te­lem­me. Jokai­nen osal­lis­tuu omaa keho­aan kuun­nel­len.

Tar­jol­la muka­vaa yhdes­sä­oloa ja lii­kun­nan iloa!


Tiis­tai­sin 15.1.−16.4. klo 12.15−13.15 (13 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8−15

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Hin­ta: 52 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

 

 

Englanti, keskitaso

Kurs­si sinul­le, joka olet opis­kel­lut englan­tia 4‒5 vuot­ta. Osaat jo muo­dos­taa lausei­ta ja pää­set vähän kes­kus­te­lun­kin alkuun. Kurs­sil­la vah­vis­tam­me kie­li­tai­toa lisää: opim­me uusia sano­ja ja sanon­to­ja ja roh­kais­tum­me käyt­tä­mään osaa­maam­me mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti.

Oppi­kir­ja­na Esko­la-Hells­ten, Koh­ta­mä­ki & West­la­ke: Pat and Pol­ly 2.


Maa­nan­tai­sin 21.1.‒15.4. klo 10.00‒11.15 (12 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒12

Opet­ta­ja: Hele­na Mäke­lin-Juvo­nen

Hin­ta: 53 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

 

Englanti 2

Osaat­ko jo muu­ta­man sanan englan­tia, mut­ta haluai­sit oppia lisää? Kurs­sil­la opet­te­lem­me sanas­toa, kie­liop­pia ja kie­len raken­tei­ta, jot­ta pys­tyt vähi­tel­len sekä ymmär­tä­mään kuu­le­ma­si kie­len alkei­ta että osal­lis­tu­maan itse kes­kus­te­luun.

Oppi­kir­ja­na Hauk­ka­pää, Joki­sa­lo & Wad­dell: English for you, too!: Book 2.

Sopi­va läh­tö­ta­so kurs­sil­le on 1–2 vuo­den englan­nin opin­not.


Tors­tai­sin 24.1.‒18.4. klo 10.00‒11.15 (12 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒12

Opet­ta­ja: Hele­na Mäke­lin-Juvo­nen

Hin­ta: 53 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 

Ilmoit­tau­du

Filosofiaa senioreille: Olemisen arvoitus

Virit­täy­dym­me yhtei­seen poh­din­taan ja jaet­tui­hin koke­muk­siin niin sanot­tu­jen ikui­suus­ky­sy­mys­ten äärel­lä. Samal­la meil­le avau­tuu mah­dol­li­suus oman elä­mäm­me suun­ta­rat­kai­su­jen arvioin­tiin.


Joka toi­nen tors­tai 24.1.–4.4. klo 13.00‒14.30 (6 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒10

Opet­ta­ja: Tapio Suo­ni­nen

Hin­ta: 34 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

 

 

Elämäni tarinat -kirjoitusryhmät

Elä­mä on ker­to­mi­sen arvoi­nen ja ker­to­muk­set ovat muis­ta­mi­sen arvoi­sia. Elä­män­ma­kui­sis­sa kir­joi­tus­ryh­mis­sä muis­tom­me ja aja­tuk­sem­me, kaik­ki ele­tyt vuo­tem­me saa­vat piir­tyä elä­vik­si sanoik­si ja lauseik­si, koko­nai­sik­si kir­joi­tus­mai­se­mik­si.

Aiem­paa kir­joit­ta­mis­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta, kun­han on ute­liai­suus ja ihas­tus tari­noin­tia koh­taan. Tavoit­tee­na on oppia itses­täm­me omien sano­jen kaut­ta, oppia toi­sil­ta hei­tä kuun­te­le­mal­la ja vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti koh­taa­mal­la sekä vah­vis­taa luot­ta­mus­ta omaan ääneen ja osaa­mi­seen ja yllä­pi­tää kir­joi­tus- ja luku­tai­toa.

Tari­nan voi aloit­taa mis­tä koh­das­ta tahan­sa.


Tors­tai­sin klo 9.30‒11.30 (7 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 7‒8

Ohjaa­ja: Jar­na Pih­la­ja­mä­ki

Hin­ta: 44 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Elä­mä­ni tari­nat -kir­joi­tus­ryh­mä A:
Joka toi­nen tors­tai 17.1.−14.2., 7.3.−18.4. ja tors­tai­na 9.5.
Ilmoit­tau­du

Elä­mä­ni tari­nat -kir­joi­tus­ryh­mä B:
Joka toi­nen tors­tai 24.1.−21.2. ja 14.3.−25.4.
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

 

Laulu raikaa

Nau­tit­ko yhdes­sä lau­la­mi­ses­ta? Kai­paat­ko vir­kis­tä­vää har­ras­tus­ta arkee­si? Tule lau­la­maan par­hai­ta yhteis­lau­lu­ja Jaa­nan joh­dol­la. Lau­lu rai­kaa kah­des­sa ryh­mäs­sä vuo­ro­vii­koin, kun KIEKU ja KAIKU kajaut­ta­vat lau­lut ilmoil­le. Aikai­sem­paa koke­mus­ta yhdes­sä lau­la­mi­ses­ta et tar­vit­se, lau­la­mi­sen into riit­tää. Lau­la­mi­nen tuo iloa, ter­veyt­tä ja vireyt­tä elä­mään!


Tors­tai­sin klo 10.00‒11.30 (6 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 15‒30

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 31 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

 

Lau­lu rai­kaa / Kie­ku:
Joka toi­nen tors­tai 17.1.‒14.2. ja 7.3.‒4.4.
Ilmoit­tau­du Kie­ku-kurs­sil­le

Lau­lu rai­kaa / Kai­ku:
Joka toi­nen tors­tai 24.1.‒21.2., 28.3.‒11.4. ja tors­tai­na 18.4.
Ilmoit­tau­du Kai­ku-kurs­sil­le

 

 

Senioreiden ryhmälaulutunti

Kai­paat­ko lau­la­mi­see­si haas­tei­ta? Täl­lä lau­lu­tun­nil­la lau­le­taan yhdes­sä ja hae­taan haas­tei­ta lau­la­mal­la myös moni­ää­ni­siä lau­lu­ja. Yhdes­sä lau­la­mi­nen on muka­vaa ja myös lau­la­mi­sen tek­niik­ka kart­tuu kurs­sin myö­tä. Kau­den aika­na suun­nit­te­lem­me pie­nen esi­tyk­sen, jon­ka esi­täm­me. Aikai­sem­paa koke­mus­ta yhdes­sä lau­la­mi­ses­ta ei tar­vit­se olla.


Joka toi­nen kes­ki­viik­ko 23.1.‒3.4. klo 15.00‒16.30
(6 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 36 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du