Koonti Jyvälän kansalaisopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselystä

Opiston yhdenvertaisuuden tilaa ja toteutumista on arvioitu opiskelijoille suunnatulla kyselyllä kevättalvella 2017. Palautteen perusteella opiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanne on varsin hyvä. Palautetta koottiin kevätkaudella n. 600 opiskelijalta ja palautteeseen vastaamisprosentti oli 20%. Kaikista vastaajista yli 85 % oli naisia. Palautteesta nousseet kehitysehdotukset koskivat mm. Jyvälän koulutustarjonnan saavutettavuutta ja viestinnän avoimuutta sekä esteettömyyttä.

Kyselyn perusteella opiston koulutustarjontaa pidetään hyvänä ja laaja-alaisena. Enemmän kurssitarjontaa ehdotettiin miehille, nuorille ja maahanmuuttajille. Tarjontaan toivottiin myös vertaisuutta sekä sukupuolisensitiivisyyttä tukevia ryhmiä. Toisaalta yhdenvertaisuutta ja koulutustarjonnan tasapuolista saavutettavuutta katsottiin syntyvän siitä, että kursseista muodostuu sekaryhmiä iän, sukupuolen ja muun taustan perusteella. Toimintakulttuurin tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus arvotettiinkin Jyvälän opistossa kyselyjen kokonaisuuksista parhaalle tasolle. Palaute tulee kuulluksi ja eri-ikäisten, eri sukupuolten ja eritaustaisten tasavertainen kohtelu toteutuu hyvin.
 
Opiston asiakaspalvelu, tiedottaminen ja viestintä saivat pääasiassa hyvää palautetta. Jyvälän esite ja opiston nettisivut ovat asiakkaille tuttuja ja niitä osataan käyttää kurssi-informaation hakemiseen. Palautteessa nousseet kehittämisehdotukset koskivat mm. Jyvälän opiston näkyvyyttä viestintäkanavissa, opiston tiedottamisen tasapuolista tavoitettavuutta eri opiskelijaryhmille, verkkosivujen yleisilmeen uudistamista sekä käytettävyyttä mobiililaitteilla. Opiston tekstiviestiyhteydenpitoon, kuukausikirjeeseen ja sähköpostitiedottamiseen oltiin tyytyväisiä.

Kyselystä saatua palautetta on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon Jyvälän kansalaisopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa. Myös jatkossa toteutettavissa opiskelijakyselyissä otetaan esille yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset ja edistymistä seurataan niistä saadun palautteen perusteella.