Jyvälän kansalaisopiston strategia 2014–2017

Lähtökohdat: KEITÄ ME OLEMME?

Jyvälän kansalaisopistolla on pitkät ja vahvat juuret, jotka pureutuvat paikalliseen maisemaan ja imevät voimansa vapaan sivistystyön periaatteista ja tehtävistä sekä kansainvälisen setlementtiliikkeen arvoista: lähimmäisyydestä, yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä.

Tehtävämme on:

    *tukea elämän kestävää oppimista,
    *antaa työkaluja elämänhallintaan,
    *edistää ihmisten välistä arvostusta ja vuorovaikutusta,
    *vahvistaa yksilöiden mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja vaikuttaa sekä
    *tarjota mahdollisuuksia osallistua, kokea yhteenkuuluvuutta ja vertaisuutta.

Jyvälän kansalaisopisto on toiminut Jyväskylässä vuodesta 1940 lähtien, ja sitä
ylläpitää Jyvälän Setlementti ry. Kotimme on syksystä 2015 lähtien Mäki-Matissa, kun tuhopoltetun, kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan päärakennuksen paikalle valmistuu uusi Jyvälän Setlementtitalo, mutta opistomme tarjoaa kursseja myös muualla Jyväskylässä.

Päämäärät: MIHIN ME PYRIMME?

Visiomme on:

Jyvälän kansalaisopisto itää ihmisistä. Se on kävijöidensä ja tekijöidensä näköinen opisto, joka kasvaa paikallisten ihmisten tarpeiden ja toiveiden suuntaan.

Visiomme tuo esiin kaikkien jyväläläisten – niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin vapaaehtoistenkin – merkityksen siinä, millaisena Jyvälä nähdään ja koetaan ja minkälaiseksi se muokkautuu tulevaisuudessa. Haluamme olla entistä paremmin kiinni ajassa ja ihmisten tarpeissa ja tarjota ihmisille tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittyä, kohdata ja olla aktiivisia sekä oman että ympäristönsä hyvinvoinnin rakentajia.

Toteutamme visiotamme kehittämällä seuraavia toimintakulttuurimme osa-alueita:

1) Ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen

Seuraamme ihmisten tarpeiden ja toiveiden kehitystä muuttuvassa maailmassa, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvin niitä vastaavia palveluja tasa-arvoisesti ja helposti kaikille. Haluamme myös vastata nouseviin tarpeisiin entistä nopeammin, heti kun tarve on ajankohtainen. Henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeää, ja pyrimme vastaamaan myös työntekijöidemme tarpeisiin ja toiveisiin mahdollisimman hyvin.

2) Aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden tukeminen ja mahdollistaminen

Osallisuus ei ole vain toiminnan tavoite, joka saavutetaan hyvän ryhmähengen luomisella ja vertaisuuden kokemuksilla kurssin aikana, vaan myös toiminnan tapa. Tämä tarkoittaa kurssilaisten kohtelua vertaisina ja tasa-arvoisina. Haluamme osaltamme vähentää ihmisten eriarvoistumista ja ihmisryhmien toisistaan loitontumista luomalla osallistujille mahdollisuuksia kohdata kaikenlaisia ihmisiä ja löytää yhtäläisyyksiä heidän kanssaan. Samalla pyrimme vahvistamaan ihmisten autonomiaa, heidän mahdollisuuttaan ohjata omaa elämäänsä ja toimia yhteistyössä toisten kanssa. Uskomme, että tärkeintä aktiivista kansalaisuutta on kokemus siitä että omaan elämään voi vaikuttaa. Vasta sen jälkeen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansalaisaktiivisuus ovat mahdollisia.

3) Näkyvyys ja kuuluvuus dialogisella otteella

Lisäämme näkyvyyttämme ja tunnettuuttamme Jyvässeudulla, jotta Jyvälän kansalaisopiston toiminta tavoittaisi yhä laajemmin ihmisiä, joita tarjontamme kiinnostaa. Haluamme luoda asiakkaisiin dialogisen suhteen, niin että välillemme syntyy aitoa vuorovaikutusta. Näkyvyyttä ja vuorovaikutusta kehittämällä lisäämme ja sitoutamme asiakaskuntaa. Silloin myös opettajiemme työn suunnittelun ja hallinnan mahdollisuudet paranevat.

4) Taloudellinen vakaus ja tehokkuus

Kiristyvässä taloustilanteessa ja valtion leikatessa vapaalle sivistystyölle myöntämiään tukia on äärimmäisen tärkeää taata Jyvälän kansalaisopiston taloudellinen vakaus myös tulevaisuudessa. Näin teemme mahdolliseksi toimintamme jatkumisen ja kehittymisen myös tulevina vuosikymmeninä. Vahvistaaksemme taloudellista pohjaamme kehitämme uusia tuotteita ja palveluja uusille asiakasryhmille. Samalla opettajillemme tarjoutuu mahdollisuus osallistua uudenlaisen kurssi- ja koulutustarjonnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Keinot: MITEN ME TOIMIMME?

Jyvälän kansalaisopisto itää ihmisistä. Tarjontamme on kaikille avointa, ja oppiminen tapahtuu pienryhmissä tai yksityistunneilla. Koulutussisällöissämme painottuvat kehon ja mielen hyvinvointi sekä taito- ja taideaineet. Lapsille ja senioreille tarjoamme omia opintoryhmiä. Lisäksi järjestämme kieli- ja kulttuurikoulutusta maahanmuuttajille.

Kuuntelemme sekä asiakkaitamme ja henkilöstöämme että ympäristön hiljaisia signaaleja ja kehitämme jatkuvasti opiston toimintaa ja tarjontaa. Kehittämisen tukena toimii vuosittain tehtävä sosiaalinen arviointi, jonka menetelmin sekä määrittelemme vuosittaiset määrälliset ja laadulliset tavoitteemme että seuraamme niiden toteutumista.

Teemme yhteistyötä muun muassa Jyvälän Setlementti ry:n muiden toimialojen, keskisuomalaisista kansalaisopistoista koostuvan opistopiirin, toisten setlementtiopistojen ja Keski-Suomen Osaava -hankkeen kanssa.

Strategiatyöryhmä 2013–2014: Helena Huovila, Asta Niemi, Hanni Salo, Tiina-Riitta Lappi, Raisa Koikkalainen, Kati Nuijanmaa ja Jarna Pihlajamäki.