Kurssit Elämäntaito Mindfulness

Itsemyötätunto

Itse­myö­tä­tun­to on hyväk­sy­vää, ystä­väl­lis­tä suh­tau­tu­mis­ta itseem­me ja omien tar­pei­dem­me ja tun­tei­dem­me kuu­le­mis­ta ja arvos­ta­mis­ta. Voim­me oppia havain­noi­maan sisäis­tä krii­tik­koam­me ja koh­te­le­maan itseäm­me itse­kri­tii­kin sijaan myö­tä­tun­toi­ses­ti. Myös elä­mäm­me vai­keuk­sien koh­taa­mi­nen hyväk­sy­väl­lä tie­toi­suu­del­la tuo mie­len­rau­haa ja levol­li­suut­ta. Oleel­li­nen osa kurs­sia on käy­tän­nön har­joit­te­lu tapaa­mis­ten välil­lä.

Itse­myö­tä­tun­to perus­tuu mind­ful­nes­siin eli hyväk­sy­vään, tie­toi­seen läs­nä­oloon. Kurs­si on käy­tän­nön­lä­hei­nen, pää­pai­no on eri­lai­sis­sa har­joi­tuk­sis­sa, joi­ta voi liit­tää omaan arkeen­sa.     

 


Sun­nun­tai­sin 17.3. ja 14.4. klo 11.00─15.15 (2 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8─10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 47 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du