Jyvälän joulukalenteri -valokuvauskilpailu

Jyvä­län jou­lu­ka­len­te­ris­ta auke­aa päi­vit­täin yksi Jyvä­län Set­le­ment­tiin liit­ty­vä tee­ma­teks­ti. Valo­ku­vaus­kil­pai­lun aihee­na on ottaa kuva, jon­ka kysei­nen tee­ma on ins­pi­roi­nut. Kuvan muo­to ja tyy­li on vapaa ja aihet­ta saa käsi­tel­lä omas­ta, per­soo­nal­li­ses­ta näkö­kul­mas­taan.

Jou­lu­ka­len­te­rin luu­kut avau­tu­vat Jyvä­län Face­book-sivuil­la 1.–24.12.

1.12. Oma pol­ku
2.12. Tie­toa ja tai­toa
3.12. Tiet­sik­ka­maa­nan­tai
4.12. Avai­met onnis­tu­mi­seen
5.12. Vapaa­eh­tois­toi­min­ta
6.12. Senio­rit
7.12. Löy­tö­ret­ki
8.12. Musiik­ki
9.12. Kan­sa­lais­toi­min­ta
10.12. Sil­lat
11.12. Lap­set
12.12. Oppi­mi­nen
13.12. Nuo­ret
14.12. Koh­ti kes­tä­vää elä­mää!
15.12. Lii­kun­ta
16.12. Mum­mo­la
17.12. Elä­män­tai­to
18.12. Käden­tai­to­jen tiis­tait
19.12. Koto­ko­lo
20.12. Jälk­kä­rit
21.12. Tilat
22.12. Keho ja mie­li
23.12. Runo­rep­pu
24.12. Anna ja Toi­vo

Lisä­tie­toa kil­pai­lun tee­mois­ta löy­tyy Jyvä­län verk­ko­si­vuil­ta.

Kil­pai­lun sään­nöt:

• Kil­pai­luai­ka on 1.–31.12.2018
• Kuvan on olta­va peril­lä vii­meis­tään 31.12.2018
• Kil­pai­li­ja voi lähet­tää kil­pai­luun yhden valokuvan/teema ja kuva­ta niin mon­ta tee­maa kuin halu­aa
• Kil­pai­li­jal­la on olta­va täy­det oikeu­det kuvaan ja kuvaus­lu­pa kuvas­sa mah­dol­li­ses­ti esiin­ty­vil­tä hen­ki­löil­tä
• Kuvan lähet­täes­sään kil­pai­li­ja antaa Jyvä­län Set­le­men­til­le oikeu­den käyt­tää kuvaa vies­tin­näs­sään ja sosi­aa­li­sen median kana­vis­saan

Kuvan lähet­tä­mi­nen:

Säh­kö­pos­tit­se:

• Kuva­tie­dos­tot lähe­te­tään osoit­tee­seen: tiedottaja[at]jyvala.fi
• Aihe-kent­tään: ‘Valo­ku­vaus­kil­pai­lu: Kuvan tee­ma’
• Kuva­tie­dos­tot jpeg-muo­dos­sa
• Nimeä tie­dos­to niin, että tie­dos­to­ni­mes­tä näkyy sekä kuvaa­jan että tee­man nimi
• Ilmoi­ta säh­kö­pos­tis­sa myös yhteys­tie­to­si

Pos­tit­se:

• Lähe­tä kuva osoit­tee­seen:

Jyvä­län tie­dot­ta­ja
Jyvä­län Set­le­ment­ti ry
Palo­kun­nan­ka­tu 16
40700 Jyväs­ky­lä

• Lii­tä kuvaan yhteys­tie­to­si ja kuva­tun tee­man nimi

Huom! Annet­tu­ja yhteys­tie­to­ja käy­te­tään ainoas­taan pal­kin­to­jen luo­vut­ta­mi­seen. Kuvaa­jan nimeä käy­te­tään jul­kais­tu­jen kuvien yhtey­des­sä (ilmoi­tat­han, mikä­li nimeä­si ei saa käyt­tää jul­kais­tun kuvan yhtey­des­sä).

Kil­pai­lun tulok­set:

• Jyvä­län raa­ti valit­see kuvis­ta kol­me voit­ta­jaa

 1. 1. pal­kin­to:
  50 €:n lah­ja­kort­ti Jyvä­län kan­sa­lais­opis­toon
  + Jyvä­lä-aihei­nen tuo­te­pal­kin­to
 2. 2. pal­kin­to:
  30 €:n lah­ja­kort­ti Jyvä­län kan­sa­lais­opis­toon
  + Jyvä­lä-aihei­nen tuo­te­pal­kin­to
 3. 3. pal­kin­to:
  Jyvä­lä-aihei­nen tuo­te­pal­kin­to

• Voit­ta­jat jul­kis­te­taan tam­mi­kuus­sa 2019
• Voit­ta­ja­ku­vis­ta koo­taan näyt­te­ly Jyvä­län Set­le­ment­ti­ta­loon
(Palo­kun­nan­ka­tu 16, Jyväs­ky­lä)


Lisä­tie­to­ja:
Tie­dot­ta­ja
Eeri­ka Häy­ri­nen
tiedottaja[at]jyvala.fi
p. 050 343 6929