Oma polku

Oma pol­ku -toi­min­nas­sa aute­taan tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­taus­tai­sia nuo­ria löy­tä­mään oma pol­kun­sa Suo­mes­sa. Toi­min­nas­sa oman­kie­li­set ohjaa­jat ohjaa­vat pien­ryh­miä ja  aut­ta­vat nuo­ria heil­le ajan­koh­tai­sis­sa asiois­sa. Tar­vit­taes­sa yhteis­työ­tä teh­dään mui­den nuo­ren ver­kos­toon kuu­lu­vien toi­mi­joi­den kans­sa. Oma pol­ku -toi­min­nan kaut­ta tukea saa­va nuo­ri voi nyt olla jo täy­si-ikäi­nen, mut­ta kuu­luu koh­de­ryh­mään, mikä­li hän on Suo­meen tul­les­saan ollut alle 18-vuo­tias ja vail­la huol­ta­jia ja hänel­lä on oles­ke­lu­lu­pa.

Oma pol­ku on Set­le­ment­ti­lii­ton Kotipolku–hankkeen osa­han­ke, jon­ka Jyvä­län Set­le­ment­ti ry toteut­taa. Koti­pol­kua rahoit­taa Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö.

Lue lisää blo­gi­si­vus­tol­ta.

Yhtey­de­no­tot ja lisä­tie­to­ja: 

Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341