Sillat

Jyvä­län uudes­sa Sil­lat-hank­kees­sa raken­ne­taan sil­to­ja eri taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten välil­le. Toi­min­nan perus­ta­na ovat toi­min­nal­li­nen peda­go­giik­ka sekä kult­tuu­ri­sen­si­tii­vi­nen ohjaus.

Hank­kees­sa on kol­me eri toi­min­ta­muo­toa:

  • • vii­koit­tain kokoon­tu­va “Lear­ning by doing” -ryh­mä
  • • tapah­tu­mat ja työ­pa­jat eten­kin per­heil­le ja nuo­ril­le
  • • sosi­aa­li-, kas­va­tus- ja nuo­ri­soa­lan opis­ke­li­joil­le ja ammat­ti­lai­sil­le suun­na­tut kou­lu­tuk­set, jois­sa syven­ny­tään poik­ki­tie­teel­lis­ten toi­min­nal­lis­ten meto­dien käyt­töön moni­kult­tuu­ri­ses­sa työs­sä

Ensim­mäi­set Sil­lat-tapah­tu­mat syk­syl­lä 2018:

  • • Valon kau­pun­ki -tapah­tu­man aikaan 27.–29.9
  • • Jyvä­län Kaik­ki pelaa! -Peli­päi­väs­sä 10.11.

Ope­tus­hal­li­tus on myön­tä­nyt hank­keel­le kotou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seen suun­nat­tua val­tio­na­vus­tus­ta.

Lisä­tie­toa tulos­sa elo-syys­kuus­sa 2018!