Sillat

Jyvä­län uudes­sa Sil­lat-hank­kees­sa raken­ne­taan sil­to­ja eri taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten välil­le. Toi­min­nan perus­ta­na ovat toi­min­nal­li­nen peda­go­giik­ka sekä kult­tuu­ri­sen­si­tii­vi­nen ohjaus.

Hank­kees­sa on kol­me eri toi­min­ta­muo­toa:

1. Vii­koit­tain kokoon­tu­va Tuu ja tee! -ryh­mä

Haluat­ko tava­ta uusia ihmi­siä, puhua suo­mea ja teh­dä eri­lai­sia asioi­ta yhdes­sä? Haluat­ko jakaa mui­den kans­sa, mitä sinä osaat? Jos haluat, tämä ryh­mä sopii sinul­le. Tuu ja tee! -ryh­mäs­sä opi­taan yhdes­sä teke­mäl­lä (lear­ning by doing).

Ryh­mä kokoon­tuu Jyvä­läs­sä maa­nan­tai­sin 1.10.–10.12 klo 17.30–19.00.

Ryh­män ohjaa­ji­na toi­mi­vat Maria Typ­pö ja Nora Som­ly­ody. Ryh­mä on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton.

2. Tapah­tu­mat ja työ­pa­jat eten­kin per­heil­le ja nuo­ril­le

3. Sosi­aa­li-, kas­va­tus- ja nuo­ri­soa­lan opis­ke­li­joil­le ja ammat­ti­lai­sil­le suun­na­tut kou­lu­tuk­set, jois­sa syven­ny­tään poik­ki­tie­teel­lis­ten toi­min­nal­lis­ten meto­dien käyt­töön moni­kult­tuu­ri­ses­sa työs­sä

Sillat-tapahtumat syksyllä 2018

Valon kau­pun­ki -tapah­tu­ma lau­an­tai­na 29.9 klo 18–00:

Yhtei­söl­li­nen ja luo­va työ­pa­ja: Moni­nai­suu­den tor­ni

Yhtei­söl­li­ses­sä työ­pa­jas­sa raken­ne­taan War­ka – moni­nai­suu­den tor­ni. Työ­pa­jas­sa tämä geo­met­ri­nen tor­ni myös valais­taan ja sen sisäl­le tulee musiik­ki­pis­te, jos­ta soi­te­taan musiik­kia. Kut­sum­me ihmi­set mukaan raken­ta­maan ja myös juh­li­maan tor­nin ympä­ril­lä!

Tor­nin raken­ta­mi­sen lisäk­si työ­pa­jas­sa voi tutus­tua värei­hin ja valoi­hin perus­tu­viin visu­aa­li­siin illuusioi­hin ja mui­hin STEAM – oppi­mi­sak­ti­vi­teet­tei­hin (Science, Tech­no­lo­gy, Engi­nee­ring, Arts & Mat­he­ma­tics). Sopii kai­ke­ni­käi­sil­le, myös lap­si­per­heil­le.

Työ­pa­jan ohjaa­ji­na toi­mi­vat Kris­tof Feny­ve­si ja Nora Som­ly­ody. Työ­pa­ja jär­jes­te­tään Kirk­ko­puis­ton Paraa­ti­au­kiol­la.

Jyvä­län Kaik­ki pelaa! -Peli­päi­vä 10.11.

Lue lisää hank­keen Face­book-sivuil­ta.

Ope­tus­hal­li­tus on myön­tä­nyt hank­keel­le kotou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seen suun­nat­tua val­tio­na­vus­tus­ta.

In English