Tilauskoulutukset

Kan­sa­lais­opis­ton kai­kil­le avoin­ten kurs­sien lisäk­si tar­joam­me moni­puo­lis­ta, kurs­si­tar­jon­tam­me poh­jal­ta rää­tä­löi­tyä toi­min­taa toi­vei­den mukaan eri­lai­sil­le ryh­mil­le, yksi­tyis­hen­ki­löil­le, yhdis­tyk­sil­le ja yri­tyk­sil­le. Jokai­nen kou­lu­tus muo­ka­taan sopi­maan tilaa­jan tar­pei­siin.

Voit myös kasa­ta ryh­män ja tila­ta halua­ma­si kou­lu­tuk­sen sinul­le sopi­va­na aika­na. Jär­jes­täm­me kou­lu­tuk­sia jous­ta­vas­ti nopeal­la­kin aika­tau­lul­la joko Jyvä­län tai asiak­kaan tilois­sa.

Ryh­män koko voi vaih­del­la yksi­tyi­so­pe­tuk­ses­ta max 20 hen­gen ryh­mään.

Alla ole­vis­ta lin­keis­tä löy­dät esi­merk­ke­jä tar­jon­nas­tam­me. Kun otat yhteyt­tä, luom­me sinul­le toi­vei­de­si mukai­sen koko­nai­suu­den!

Lisä­tie­to­ja:
Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja Asta Nie­mi
asta.niemi[at]jyvala.fi
p. 0400 665 472

Hyvin­voin­ti­päi­vät yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le

Toi­min­ta tai kurs­si omal­le ryh­mäl­le

Ammat­ti­tai­toa vah­vis­ta­vat kou­lu­tuk­set

Jyvä­län tilo­ja voi myös vuo­kra­ta asiak­kaan omaan toi­min­taan. Lue lisää: Vuo­krat­ta­vat tilat.