Lapset, nuoret ja perheet

Jyvä­län lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta tar­jo­aa har­ras­tus­toi­min­taa 7–16-vuotiaille, lei­ri­toi­min­taa kou­lu­jen loma-aikoi­na, koko per­heen tapah­tu­mia sekä mah­dol­li­suuk­sia toi­mia vapaa­eh­toi­se­na ryh­mä­noh­jaa­ja­na.

Syk­syn 2018 har­ras­tus­ryh­miä ovat ilmai­su­tai­to­ryh­mä, nuk­kei­lu­ryh­mä, Dance­Mix-tans­si­ryh­mät sekä video­pe­li­ker­hot. Syk­syn aika­na voi osal­lis­tua myös leti­tys­pa­jaan tai tutus­tua oman kalen­te­ri­jär­jes­tel­män laa­ti­mi­seen eli bujoi­luun. Yksi syk­syn uutuuk­sis­ta on nuo­ril­le per­heil­le suun­nat­tu per­he­bruns­si, joi­ta jär­jes­te­tään kol­me ker­taa syys­kau­den aika­na.

Jyvä­län Jälk­kä­rit on pie­nil­le kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu tur­val­li­nen ja muka­va paik­ka ilta­päi­vän viet­toon. Loma-aikoi­na Jyvä­lä tar­jo­aa lei­ri­toi­min­taa: syys­lo­ma­lei­ri jär­jes­te­tään 15.–19.10. Lap­sil­le suun­nat­tu­ja kurs­se­ja löy­tyy kan­sa­lais­opis­tos­ta ja Mum­mo­la on las­ten ja senio­rei­den yhtei­nen olo­huo­ne.

Ter­ve­tu­loa mukaan toi­min­taan!

Lisä­tie­to­ja:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341

Jyvä­läs­sä nuo­ril­le suun­nat­tua toi­min­taa toteut­taa myös Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus (OPH), joka tar­jo­aa kie­li- ja kult­tuu­rio­pe­tus­ta 17–29-vuotiaille maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le.