Ilmaisutaitoryhmä 13–16-vuotiaille

Kiin­nos­taa­ko uusi luo­va har­ras­tus ren­nos­sa poru­kas­sa? 13–16 -vuo­tiail­le suun­na­tus­sa ryh­mäs­sä teem­me eri­lai­sia ilmai­su­tai­don har­joi­tuk­sia, kuten esiin­ty­mis- ja impro­vi­saa­tio­har­joi­tuk­sia kan­nus­ta­vas­sa ilma­pii­ris­sä. Ryh­män toi­min­nan­suun­nit­te­lus­sa ote­taan huo­mioon nuor­ten omat ideat ja toi­veet. Aikai­sem­paa koke­mus­ta et tar­vit­se, avoin mie­li riit­tää. Tule roh­keas­ti mukaan, pide­tään yhdes­sä haus­kaa! Ohjaa­ja­na Jen­ny Haa­pa­lai­nen.

Tors­tai­sin 6.9 – 13.12. klo 16.00–17.30

Hin­ta: 60 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Verk­koil­moit­tau­tu­mi­nen auke­aa tiis­tai­na 21.8. klo 10.

Pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun.