Kaikki pelaa! -Pelipäivä

KAIKKI PELAA! -PELIPÄIVÄ lau­an­tai­na 10.11.2018 klo 12.00–15.00 Jyvä­läs­sä.

Peli­päi­vä on suun­nat­tu kai­ke­ni­käi­sil­le pelaa­mi­ses­ta, peli­kult­tuu­ris­ta ja yhtei­ses­tä toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le.  Kaik­ki pelaa! -Peli­päi­vä tar­jo­aa myös mah­dol­li­suu­den koh­taa­mi­seen ja yhdis­tää par­haim­mil­laan eri ikäi­siä ja eri taus­tois­ta tule­via ihmi­siä yhtei­sen toi­min­nan äärel­le.

Tapah­tu­ma on osa Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­maa Sil­lat-han­ket­ta sekä kan­sain­vä­lis­tä peli­viik­koa. Tapah­tu­ma on mak­su­ton.

Lisä­tie­toa tapah­tu­mas­ta tulos­sa myö­hem­min.