Leiritoiminta koulujen loma-aikoina

Jyvä­län lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta jär­jes­tää lei­ri­toi­min­taa ala­kou­lui­käi­sil­le kou­lu­jen loma-aikoi­na.

Seu­raa­va lei­ri on tal­vi­lo­ma­lei­ri 7–11-vuotiaille 25.2.–1.3.2019.

Lei­ril­lä tou­hu­taan sisäl­lä ja ulko­na, har­joi­tel­laan käden­tai­to­ja, pelail­laan ja lei­ki­tään.

Tal­vi­lo­ma­lei­ri on päi­vä­lei­ri, jos­sa lei­rioh­jel­maa on joka päi­vä klo 9–15. Tar­vit­taes­sa lap­sen voi tuo­da jo klo 8 ja hakea klo 16.

Hin­ta: 90 € (sis. lei­rioh­jel­man, lou­naan ja väli­pa­lan joka päi­vä)

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du: 

* Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Ilmoit­tau­tues­sa­si varaat lap­sel­le­si lei­ri­pai­kan ja sitou­dut mak­sa­maan lei­ri­mak­sun. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun. Sai­ras­ta­pauk­sis­sa peruu­tus­mak­sua ei veloi­te­ta, kun esi­tät lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen. Käsit­te­lem­me kaik­ki lomak­keen tie­dot luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Emme luo­vu­ta tie­to­ja eteen­päin.

Haluai­sit­ko apuoh­jaa­jak­si las­ten­lei­ril­le? Lue lisää ja tule mukaan!

Lisä­tie­to­ja:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341