Perhebrunssit nuorille perheille

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa koko per­heen bruns­sil­le ❤

Tar­jol­la kah­via, tee­tä ja syö­tä­vää niin isoil­le kuin pie­nil­le. Bruns­si on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le per­heil­le (jois­sa aina­kin toi­nen van­hem­mis­ta on alle 25-vuo­tias).  Syö­mi­sen ohel­la on mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la ja lap­sil­le on toi­min­taa myös. Ilmoi­tat­han vii­meis­tään kol­me päi­vää ennen bruns­sia, kuin­ka mon­ta hen­keä per­hees­tän­ne osal­lis­tuu ja mah­dol­li­set eri­tyis­ruo­ka­va­liot.

Ajan­koh­dat:

Lau­an­tai­sin 25.8, 13.10 ja 15.12 kel­lo 10–12 Jyvä­läs­sä.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­set:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341

Toi­min­taa tukee Lap­sen aika -sää­tiö.