Kurssit Elämäntaito Mindfulness

Mindfulnessista mielenrauhaa, jatkokurssi

Jat­ko­kurs­sil­la voit syven­tää ja vah­vis­taa tie­toi­sen, hyväk­sy­vän läs­nä­olon kykyä­si. Voit osal­lis­tua kurs­sil­le, mikä­li mind­ful­ness on sinul­le jo tut­tua kurs­sien ja/tai muun har­joit­te­lun myö­tä. Kurs­sil­la tut­kim­me har­joit­te­luun liit­ty­viä haas­tei­ta ja tee­mo­ja, mut­ta sisäl­tö raken­tuu pit­käl­ti osal­lis­tu­jien tar­pei­den mukaan. Saat myös tukea ja opas­tus­ta omaan, itse­näi­seen mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­seen.

 


Tors­tai­sin 31.1.−11.4. klo 17.30−19.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 73 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du