Kurssit Elämäntaito Mindfulness

Mindfulnessista mielenrauhaa, peruskurssi

Tie­toi­nen, hyväk­sy­vä läs­nä­olo on täs­sä het­kes­sä ole­mis­ta sal­lien tämän­het­ki­sen koke­muk­sen ja tilan­teen olla juu­ri sitä, mitä se on. Kurs­sil­la opit tie­dos­ta­maan mie­le­si omi­nai­suuk­sia ja saa­maan nii­hin etäi­syyt­tä, jol­loin voit vai­kut­taa koke­maa­si stres­siin ja vah­vis­taa mie­len­rau­haa ja ren­tout­ta. Kurs­si on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja oleel­lis­ta on har­joit­te­lu omas­sa arjes­sa tapaa­mis­ten välil­lä.

Mene­tel­mä sovel­tuu kai­kil­le oman elä­män­laa­dun kohen­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ja se voi olla oival­li­nen apu mm. työs­sä jak­sa­mi­seen, elä­män­muu­tok­siin, ihmis­suh­tei­siin ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen sekä sai­rauk­sien ja kivun kans­sa elä­mi­seen tai para­ne­mis­pro­ses­sei­hin.

Kurs­sil­la opit eri­lai­sia tie­toi­sen läs­nä­olon har­joi­tuk­sia, jot­ka lisää­vät keho­tie­toi­suut­ta­si sekä tie­toi­suut­ta­si aja­tus­te­si, tun­tei­de­si ja rea­goin­ti­ta­po­je­si vai­ku­tuk­ses­ta elä­mää­si. Tie­dos­ta­mi­sen avul­la halua­ma­si muu­tok­set itses­sä­si ja elä­mäs­sä­si voi­vat tapah­tua luon­nol­li­ses­ti ja lem­peäs­ti.


Tors­tai­sin 31.1.−11.4. klo 19.15−20.45 (10 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 73 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du