Kurssit Musiikki Piano

Piano ja/tai vapaa säestys

Moni­puo­lis­ta ja innos­ta­vaa yksi­lö- tai pario­pe­tus­ta pia­non­soit­to­har­ras­tus­ta aloit­ta­vil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le. Aluk­si ope­tel­laan lau­lu­ja kor­va­kuu­lol­ta, impro­vi­soi­daan, opi­taan soit­to­tek­nii­kan perus­asioi­ta ja har­joi­tel­laan yhteis­soit­toa. Nuo­tin­lu­kua opi­taan ensin soin­tu­mer­keis­tä soit­taen. Samal­la moni­puo­li­nen käy­tän­nön soit­to­tai­to kehit­tyy.

Popu­laa­ri­musiik­kiin pai­not­tu­vaa ope­tus­ta pidem­pään soit­ta­neil­le. Pia­noa useam­man vuo­den ajan soit­ta­nei­den soit­to­tun­neil­la on mah­dol­lis­ta pereh­tyä kun­nol­la esim. popin, roc­kin ja muun­lai­sen popu­laa­ri­musii­kin soit­ta­mi­seen, säes­tä­mi­seen ja impro­vi­soin­tiin. Omia toi­ve­bii­se­jä saa soit­taa.

Oman työn kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä asioi­ta ja kap­pa­lei­ta niil­le, jot­ka voi­vat hyö­dyn­tää työs­sään musii­kil­lis­ta osaa­mis­taan. Omat toi­veet huo­mioi­daan. Tun­neil­la voi­daan huo­mioi­da pia­non­soi­ton lisäk­si esim. sovit­ta­mi­nen eri soit­ti­mil­le ja lap­sil­le sopi­vien säes­tys- ja impro­vi­soin­ti­ta­po­jen oppi­mi­nen.


Ope­tusa­jat (13 krt) sovit­ta­vis­sa:

Kes­ki­viik­koi­sin 16.1.–24.4. klo 12.00–18.30 välil­lä
Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Tors­tai­sin 17.1.−25.4. klo 12.30−17.00 välil­lä
Turo­tie 3, Lohi­kos­ki

Per­jan­tai­sin 18.1.–3.5. klo 12.00–18.30 välil­lä
Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Hin­nat:
yksi­lö­ope­tus 20 min/212 € tai 30 min/317 €
pario­pe­tus 30 min/159 € tai 45 min/238 €

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435 tai suvi.m.ranttila[at]gmail.com

Videoi­ta:

Suvin pidem­mäl­lä ole­van oppi­laan esit­tä­mä kap­pa­le: ”Puhu äänel­lä jon­ka kuu­len

Ope­tus­vi­deo, jos­ta sel­vi­ää, mitä vapaa säes­tys on ja miten vapaa­ta säes­tys­tä voi opet­taa lap­sil­le.

Suvin nuo­rim­man oppi­laan säes­tä­mä kap­pa­le: ”Satu meni sau­naan

Suvin esit­tä­mä kap­pa­le: ”Smo­ke gets in your eyes