Taloushallinnon osaaja

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry:een kuu­luu kan­sa­lais­opis­to, kou­lu­lais­ten ilta­päi­vä­toi­min­ta, nuo­ri­so- ja kan­sa­lais­toi­min­ta, eri­lai­set hank­keet sekä työl­lis­tä­mis­toi­min­ta.

Odo­tam­me haki­jal­ta talous­hal­lin­non koko­nai­suu­den osaa­mis­ta. Etsi­mäm­me hen­ki­lö vas­taa Jyvä­lä Set­le­ment­ti ry:n kir­jan­pi­dos­ta, pal­kan­las­ken­nas­ta, las­ku­tuk­ses­ta ja talou­den raport­tien tuot­ta­mi­ses­ta sekä talous­ar­vion ja tilin­pää­tök­sen kokoa­mi­ses­ta. Teh­tä­viin kuu­luu myös työl­lis­tä­mis­toi­min­nan ja hank­kei­den talou­den suun­nit­te­lua ja hoi­toa.

Teh­tä­väs­sä odo­te­taan oman vas­tuu­alu­een kehit­tä­mis­tä huo­mioi­den Jyvä­län moni­nai­set toi­min­not, rahoit­ta­jat ja yhteis­työ­kump­pa­nit. Etsi­mäm­me hen­ki­lö on muka­na työl­lis­tä­mis­toi­min­taan liit­ty­vis­sä rek­ry­toin­neis­sa ja ohjauk­ses­sa. Jär­jes­tö­työn ja alan työ­eh­to­so­pi­mus­ten tun­te­mus kat­so­taan haki­jan eduk­si. Työ edel­lyt­tää sekä itse­näis­tä ja kehit­tä­vää työ­otet­ta että hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja.

Työ on kokoai­kai­nen ja vaki­tui­nen. Työ­suh­teen ehdot mää­räy­ty­vät yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti.

Jyvä­lä on ihmis­lä­hei­nen mah­dol­li­suuk­sien talo, jos­sa arvot ja ihmis­ten koh­taa­mi­nen ovat arkea.

Työ alkaa 1.5.2019 tai sopi­muk­sen mukaan. Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set ja ansio­luet­te­lot 31.3.2019 men­nes­sä: rekry@jyvala.fi

Teh­tä­vään liit­ty­vät tie­dus­te­lut toi­min­nan­joh­ta­ja Hele­na Huo­vi­la 20.3 klo 13–16 ja 27.3 klo 8.30–10.30. puh. 040 522 5448.