Kurssit Tietoa ja taitoa Ilmaisu, vuorovaikutus

Tietoinen, rakentava vuorovaikutus

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus perus­tuu mind­ful­nes­siin eli tie­toi­seen, hyväk­sy­vään läs­nä­oloon ja Mars­hall Rosen­ber­gin kehit­tä­mään NVC (Non­vio­lent Com­mu­nica­tion) -pro­ses­siin. Pro­ses­sin yti­mes­sä on yhtey­den luo­mi­nen ja säi­lyt­tä­mi­nen itseen ja toi­siin ihmi­siin haas­teel­li­sis­sa­kin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa. Vai­keu­det vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa joh­tu­vat usein sii­tä, että rea­goim­me esi­mer­kik­si hyök­käyk­seen auto­maat­ti­ses­ti puo­lus­tau­tu­mal­la, teem­me tul­kin­to­ja ja toi­mim­me nii­den mukaan. Jou­dum­me niin vah­vas­ti tun­tei­dem­me ja mie­lem­me usko­mus­ten ja tul­kin­to­jen pyör­tee­seen, ettem­me ero­ta, mitä todel­li­suu­des­sa täs­sä ja nyt tapah­tuu, emme­kä kuu­le enää itseäm­me emme­kä tois­ta ihmis­tä. NVC-pro­ses­si perus­tuu havain­to­jen teke­mi­seen tul­kin­to­jen sijaan, tun­tei­den ja tar­pei­den tun­nis­ta­mi­seen ja ymmär­tä­mi­seen sekä sel­kei­den kon­kreet­tis­ten pyyn­tö­jen esit­tä­mi­seen. Pro­ses­sin avul­la opit ymmär­tä­mään itseä­si ja toi­sia ihmi­siä parem­min. Kurs­sil­la opit tie­dos­ta­maan omia haas­tei­ta­si ja tapo­ja­si olla vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa. Opit kuun­te­le­maan empaat­ti­ses­ti omia ja tois­ten tun­tei­ta ja tar­pei­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat eri tilan­teis­sa, sekä ilmai­se­maan itseä­si sel­keäs­ti. Kurs­sil­ta saat kon­kreet­ti­sia työ­ka­lu­ja oman arke­si vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin, kos­ka oleel­li­nen osa kurs­sia on käy­tän­nön har­joit­te­lu.


Tiis­tai­sin 5.2.─16.4. klo 17.30─19.00 (10 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8─10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 73 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du