Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta

Jyvä­län Set­le­men­tis­sä on tar­jol­la monia eri kan­sa­lais­toi­min­nan muo­to­ja. Kan­sa­lais­toi­min­taan kuu­luu esi­mer­kik­si ver­tais­toi­min­ta ja ver­tais­tu­ki, vapaa­eh­tois­toi­min­ta, koh­taa­mis­paik­ka- ja mata­lan­kyn­nyk­sen­toi­min­ta, tapah­tu­mat ja ver­kos­to­työ. Jyvä­län Set­le­men­tin vapaa­eh­tois- ja kan­sa­lais­toi­min­ta tukee aktii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta ja osal­lis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Jyvä­län Set­le­ment­ti­ta­lo tar­jo­aa koh­taa­mis­pai­kan eri-ikäi­sil­le lähia­lu­een asuk­kail­le.