Kohti kestävää elämää!

Tule yhdes­sä etsi­mään ja löy­tä­mään aja­tuk­sia ja teko­ja koh­ti kes­tä­vää elä­mää ja elä­män­ta­paa. Miten kulu­tan, asun, lii­kun ja syön mah­dol­li­sim­man kes­tä­väs­ti? Ryh­män kes­kus­te­lu­jen ja tar­pei­den poh­jal­ta läh­dem­me sel­vit­tä­mään pie­niä ja iso­ja aihei­ta. Tut­kim­me, saam­me unel­mia ja aja­tuk­sia liik­keel­le, kerääm­me tie­toa ja tai­to­ja.

Ver­tai­soh­jaa­ja­na Heta Kopra.

Kokoon­tu­mi­set joka toi­nen tiis­tai 8.1.–7.5. klo 17–19.

Ryh­mä on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton.