Mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan Jyvälässä

Mil­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta sinua kiin­nos­taa? Tar­joam­me kiin­nos­ta­via teh­tä­viä mm. ryh­mä­noh­jaa­ja­na, lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä,  moni­kult­tuu­ri­ses­sa työs­sä ja eri­lai­sis­sa jär­jes­te­ly­teh­tä­vis­sä. Lue lisää vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta.

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä sinul­le sopi­vaa toi­min­taa!

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Hele­na Huo­vi­la
helena.huovila[at]jyvala.fi
p. 040 522 5448