Kurssit Musiikki Yhteismusisointi

Yhteismusisointi-kurssi

Lau­le­taan ja soi­te­taan 2–5 hen­gen ryh­mäs­sä. Kap­pa­leet vali­taan yhdes­sä. Tun­neil­la ope­tel­laan tar­peen mukaan esim. help­po­ja säes­tys­komp­pe­ja, luo­vaa musi­soin­tia, eri musiik­ki­tyy­le­jä ja sovi­tus­ten teke­mis­tä. Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le musii­kin­har­ras­ta­jil­le ja aikui­sil­le, jot­ka voi­vat työs­sään hyö­dyn­tää musii­kil­lis­ta osaa­mis­taan.


Ope­tusa­jat ja -vii­kot sovit­ta­vis­sa (10 ker­taa):

Kes­ki­viik­koi­sin 12.9.–5.12. klo 11.00–18.00 välil­lä

Per­jan­tai­sin 7.9.–30.11. klo 11.00–18.30 välil­lä

Hin­nat:

  • 30 min/ 2 hen­ki­löä: 123 €
  • 45 min/ 3 hen­ki­löä: 123 €
  • 45 min/ 4 hen­ki­löä: 92 €
  • 60 min/ 4 hen­ki­löä: 123 €
  • 45 min/ 5 hen­ki­löä: 74 €
    60 min/ 5 hen­ki­löä: 98 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

 

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435.