Kurssit Musiikki Yhteismusisointi

Yhteismusisointi-kurssi

Musi­soi­daan 2–5 hen­gen ryh­mäs­sä. Voit lau­laa tai soit­taa pia­noa, kita­raa, bas­soa, ksy­lo­fo­nia tai jotain puhal­lin-, jousi- tai lyö­mä­soi­tin­ta. Kap­pa­leet vali­taan yhdes­sä. Ne voi­vat olla popu­laa­ri­musiik­kia, kan­san­musiik­kia tai las­ten­lau­lu­ja. Tun­neil­la har­joi­tel­laan tar­peen mukaan esim. help­po­ja säes­tys­komp­pe­ja, eri musiik­ki­tyy­le­jä, luo­vaa musi­soin­tia ja sovi­tus­ten teke­mis­tä. Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le musii­kin­har­ras­ta­jil­le ja aikui­sil­le, jot­ka voi­vat työs­sään hyö­dyn­tää musii­kil­lis­ta osaa­mis­taan. Yhdes­sä musi­soi­mi­nen on muka­vaa ja vähäi­sel­lä­kin soit­to­tai­dol­la pää­see mukaan.


Ope­tusa­jat ja -vii­kot sovit­ta­vis­sa (10 ker­taa):

Kes­ki­viik­koi­sin 16.1.–17.4. klo 12.00–19.30 välil­lä.

Per­jan­tai­sin 18.1.–26.4. klo 12.00–18.30 välil­lä.

Hin­nat:

  • 30 min/ 2 hen­ki­löä: 123 €
  • 45 min/ 3 hen­ki­löä: 123 €
  • 60 min/ 4 hen­ki­löä: 123 €
  • 60 min/ 5 hen­ki­löä: 98 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435 tai suvi.m.ranttila[at]gmail.com