Kurssit Keho ja mieli Alexander-tekniikka

Alexander-tekniikka, yksilöohjaus, kesä 2019

Alexan­der-tek­nii­kan yksi­tyis­tun­neil­la opit suju­van, tar­kan ja tasa­pai­noi­sen liik­ku­mi­sen tai­to­ja. Mene­tel­mää har­joit­ta­mal­la teet arjen aska­reis­ta, esiin­ty­mi­sis­tä ja lii­kun­ta­suo­ri­tuk­sis­ta vai­vat­to­mam­pia. Opit arvioi­maan voi­ma­va­ro­ja­si ja käyt­tä­mään nii­tä tehok­kaam­min. Alexan­der-tek­niik­ka aut­taa myös lem­peän tehok­kaas­ti kroo­ni­siin, epäs­pe­si­fei­hin sel­kä­ki­pui­hin. Tun­neil­la käy­te­tään taval­li­sia vaat­tei­ta ja lii­ku­taan aina oppi­laan kyky­jen puit­teis­sa. Saat hen­ki­lö­koh­tais­ta ope­tus­ta, joten tun­nit sopi­vat kai­kil­le aloit­te­li­jas­ta kon­ka­rei­hin. Et tar­vit­se mitään eri­tyis­tai­to­ja tai -väli­nei­tä har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen. 


Maa­nan­tai­sin 6.–27.5. klo 16.00–21.00, ohjausai­ka 30min/ ker­ta, 4 ker­taa.

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 98 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du