Lempeä ilta-miniretriitti, kesä 2019

Aloi­tam­me mini­ret­rii­tin rau­hal­li­sil­la ja lem­peän koke­muk­sel­li­sil­la hen­gi­tys­har­joi­tuk­sil­la. Psy­ko­fyy­si­sen hen­gi­tys­te­ra­pian har­joit­teet sisäl­tä­vät sekä kehol­li­sia että mie­li­ku­val­li­sia ele­ment­te­jä. Eväs­tauon jäl­keen jat­kam­me kurs­si­paik­kaa ympä­röi­vään luon­toon ja teem­me mie­li­paik­ka­har­joi­tuk­sen. Sii­nä etsim­me itsel­le sopi­van pai­kan luon­nos­ta ja hyö­dyn­näm­me mie­li­paik­kaa edel­leen muis­sa har­joi­tuk­sen vai­heis­sa. Mie­li­paik­ka­har­joi­tus antaa mah­dol­li­suu­den pysäh­ty­mi­sen koke­muk­sel­le ja ren­tou­tu­mi­sel­le. Illan lopuk­si on mah­dol­li­suus sau­no­mi­seen ran­ta­sau­nal­la.


Kes­ki­viik­ko­na 24.7. klo 17.00–20.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 22 €

Sijain­ti: Könk­kö­län tila, Vesan­gan­tie 37

Ilmoit­tau­du

Luontomielipaikka, kesä 2019

Mie­li­paik­ka­har­joi­tuk­sen aika­na etsim­me itsel­lem­me luon­nos­ta sopi­van pai­kan, jota hyö­dyn­näm­me myös har­joi­tuk­sen muis­sa vai­heis­sa. Mie­li­paik­ka­har­joi­tus antaa mah­dol­li­suu­den pysäh­ty­mi­sen koke­muk­sel­le arjen kes­kel­lä, teh­den tilaa myös rau­hoit­tu­mi­sen ja ren­tou­tu­mi­sen koke­muk­sil­le. Har­joi­tuk­sen myö­tä voit tie­toi­ses­ti hyö­dyn­tää luon­nos­ta löy­ty­viä mie­li­paik­ko­ja oman hyvin­voin­nin tuke­na.


Lau­an­tai­na 31.8. klo 12.00–14.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 13 €

Sijain­ti: Jyväs­ky­län luon­to­koh­de (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Ilmoit­tau­du

Metsämieli-kurssi, kesä 2019

Tule oppi­maan mie­len- ja tie­toi­suus­tai­to­ja kau­pun­ki­luon­nos­sa! Kurs­sin aika­na pereh­dym­me luon­non hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­siin ja elä­män­tyy­ty­väi­syy­den ainek­siin har­joit­te­le­mal­la mie­len­tai­to­ja. Har­joit­teet on help­po yhdis­tää arki­seen luon­nos­sa liik­ku­mi­seen. Kurs­sin aika­na pää­set myös laa­ti­maan itse­näi­ses­ti tar­pei­sii­si sopi­van, met­sä­mie­li­har­joit­tei­siin poh­jaa­van voi­ma­va­ra­suun­ni­tel­man.

Lisä­tie­toa mene­tel­mäs­tä: www.metsamieli.fi .


Tiis­tai­sin 13.–27.8. klo 17.30–19.00, 3 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 28 €

Sijain­ti: Jyväs­ky­län luon­to­koh­de (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Ilmoit­tau­du

Metsämielikävely, kesä 2019

Met­sä­mie­li-mene­tel­mäs­sä hyö­dyn­ne­tään luon­non suo­mia myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin. Rau­hal­li­sen met­sä­mie­li­kä­ve­lyn aika­na teem­me ohja­tus­ti ren­tou­tu­mis­ta, vir­kis­ty­mis­tä ja mie­len­tai­to­ja tuke­via help­po­ja har­joit­tei­ta. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa hyvin­voin­tia ja aut­taa elä­mään antoi­saa elä­mää, elä­män­haas­teis­ta huo­li­mat­ta.


Lau­an­tai 8.6. klo 12.00–13.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 10 €

Sijain­ti: Jyväs­ky­län luon­to­koh­de (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Ilmoit­tau­du