Retki omaan sisimpään, kesä 2019

Aloi­tam­me hat­ha­joo­gal­la. Har­joi­tus on kuin vir­ta liik­kees­tä liik­ku­mat­to­muu­teen. Ete­nem­me luon­nol­li­sen hen­gi­tyk­sen ryt­mis­sä asteit­tain koh­ti tasa­pai­non tilaa ja mie­len hil­jai­suut­ta. Päi­vä jat­kuu mant­roil­la eli ään­teil­lä, jot­ka aut­ta­vat rau­hoit­tu­maan ja kes­kit­ty­mään. Aluk­si kuun­te­lem­me hen­gi­tyk­sen luon­nol­lis­ta ryt­miä ja ete­nem­me vähi­tel­len koh­ti äänen tuot­ta­mis­ta. Mant­ra-osioon voi osal­lis­tua myös kuun­te­le­mal­la ja tun­te­mal­la äänen ren­tout­ta­van väräh­te­lyn, joka hei­jas­tuu lat­tias­ta koko kehoon.

Eväs­tauon jäl­keen on vuo­ros­sa japa­ni­lai­nen shin­do, jos­sa rau­hoi­tum­me kuun­te­le­maan omaa kehoa ren­tou­tuen veny­tyk­siin syvän hen­gi­tyk­sen ja pai­no­voi­man avul­la. Tur­val­li­nen kos­ke­tus ja lem­peä asen­ne itseä koh­taan on myös olen­nai­nen osa shin­doa.

Päi­vän lopuk­si kokoam­me päi­vän annin yhteen ja pää­täm­me ret­ken lop­pu­ren­tou­tuk­seen.


Lau­an­tai­na 10.8. klo 9.00–16.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Oner­va Mäl­kö­nen, Aino Klip­pel, Anne­li Mes­ka­nen

Hin­ta: 34 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.