Nallepaini 3–6v + vanhempi, kesä 2019

Haus­ka aikui­sen ja lap­sen yhtei­nen jump­pa­het­ki, jos­sa lap­sen moto­riik­ka kehit­tyy moni­puo­li­ses­ti. Nal­le­pai­ni vah­vis­taa myös koor­di­naa­tio­ky­kyä ja oman kehon hah­mot­ta­mis­ta. Samal­la opi­taan, miten toi­seen saa kos­kea. Hikeä toki unoh­ta­mat­ta!


Ryh­mä­ko­ko: 8–10 las­ta

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Nal­le­pai­ni A
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 18.00–18.45, 7 ker­taa
Hin­ta: 33 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Nal­le­pai­ni B
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 18.00–18.45, 4 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Vanhempi-lapsi-jumppa 1–3v, kesä 2019

Lii­kun­nan iloa yhdes­sä lap­sen kans­sa! Jump­pa sisäl­tää monen­lais­ta lii­ket­tä, leik­ke­jä, temp­pui­lua ja tutus­tu­mis­ta eri­lai­siin lii­kun­ta­vä­li­nei­siin. Tar­jol­la on haus­ka lii­kun­ta­het­ki, jos­sa koros­tuu van­hem­man ja lap­sen väli­nen vuo­ro­vai­ku­tus.


Ryh­mä­ko­ko: 8–10 las­ta

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 1–2v B
Maa­nan­tai­sin 6.5–17.6. klo 16.30–17.15, 7 ker­taa
Hin­ta: 33€
Ilmoit­tau­du

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 1–2v C
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 16.30–17.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­du

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 2–3v B
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 17.15–18.00, 7 ker­taa
Hin­ta: 33 €
Ilmoit­tau­du

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 2–3v C
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 17.15–18.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Tempputunti 1–2v taaperolle, kesä 2019

Taa­pe­ron ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa lii­ku­taan ilois­ten temp­pu­jen sii­vit­tä­mi­nä. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan vauh­dik­kaas­ta tun­nis­ta! Sopii myös isil­le!


Ryh­mä­ko­ko: 7–8 vau­vaa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Temp­pu­tun­ti A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 17.00–17.45, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Ilmoit­tau­du

Temp­pu­tun­ti B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 17.00–17.45, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Vauvasirkustelu 4–12 kk, kesä 2019

Vau­van ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa on vai­kut­tei­ta sir­kus­maa­il­mas­ta. Tun­ti sisäl­tää niin lihas­kun­to­liik­kei­tä, leik­ke­jä, loru­ja, temp­pu­ja kuin musiik­kia­kin. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan haus­kas­ta het­kes­tä! Sopii myös isil­le!


Ryh­mä­ko­ko: 7–8 vau­vaa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Vau­va­sir­kus­te­lu 4–7 kk A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 15.30–16.15, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Vau­va­sir­kus­te­lu 4–7 kk B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 15.30–16.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Vau­va­sir­kus­te­lu 8–12 kk A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 16.15–17.00, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Vau­va­sir­kus­te­lu 8–12 kk B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 16.15–17.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Taaperomuskari 1–2v, kesä 2019

Innos­ta­vaa teke­mis­tä taa­pe­rol­le? Tule mus­ka­riin! Taa­pe­ro­mus­ka­ris­sa lau­le­taan, lii­ku­taan, loruil­laan ja soi­te­taan ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä yhtei­ses­tä het­kes­tä naut­tien. Saat uusia lau­lu­ja lau­let­ta­vak­si ja leik­ke­jä lei­kit­tä­väk­si myös kotiin.


Ryh­mä­ko­ko: 7–10 las­ta

Opet­ta­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Taa­pe­ro­mus­ka­ri A
Per­jan­tai­sin 10.5.–7.6. klo 9.45–10.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Taa­pe­ro­mus­ka­ri B
Tiis­tai­sin 13.8.–3.9. klo 10.15–11.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Vauvamuskari 3–12kk, kesä 2019

Kai­paat­ko muka­vaa har­ras­tus­ta, johon voit osal­lis­tua yhdes­sä vau­va­si kans­sa? Vau­va­mus­ka­ris­sa iloit­sem­me musii­kis­ta, liik­kees­tä, loruis­ta ja soit­ta­mi­ses­ta. Teke­mi­sen kes­kiös­sä on vuo­ro­vai­ku­tus vau­van ja mui­den van­hem­pien kans­sa.


Ryh­mä­ko­ko: 7–10 las­ta

Opet­ta­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Vau­va­mus­ka­ri A
Per­jan­tai­sin 10.5.–7.6. klo 10.45–11.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Ilmoit­tau­du

Vau­va­mus­ka­ri B
Tiis­tai­sin 13.8.–3.9. klo 11.15–12.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Värikylpyryhmät 4–23 kk

Elä­myk­sel­li­nen ja moniais­ti­nen kuva­tai­de­pa­ja on lap­sen ja van­hem­man yhteis­tä väri-ilot­te­lua ja jäl­kien tuot­ta­mis­ta pape­ril­le. Värei­nä käy­te­tään ruo­ka-ainei­ta. Mate­ri­aa­lit sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun. Väri­kyl­py­me­to­di on kehi­tet­ty Porin las­ten­kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa.

Ryh­mä­ko­ko: 5‒7 las­ta

Opet­ta­ja: Anne Sar­ja-Kolu

Hin­ta: 68 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Väri­kyl­py 4–10 kk vau­voil­le:

Kes­ki­viik­koi­sin 17.4.─29.5. klo 9.30−10.15 (6 ker­taa)
Ilmoit­tau­du

Väri­kyl­py 11–23 kk taa­pe­roil­le:

Kes­ki­viik­koi­sin 6.3.–10.4. klo 9.30−10.15 (6 ker­taa)
Ilmoit­tau­du