Bailamama 4Venus, kesä 2019

Hikeä ja haus­ko­ja muu­ve­ja, tehot­ree­niä lan­tion­poh­ja­li­hak­sil­le sekä ren­tou­tus­ta ja hyvää oloa! Tree­naa rak­kaus­li­hak­se­si kun­toon, pol­ta ras­vaa ja kiin­tey­tä pep­pu, vat­sa ja käsi­var­ret. Bai­la­ma­ma 4Venus -tun­nil­la voit naut­tia nai­sen tär­keim­män lihas­ryh­män, lan­tion­poh­ja­li­has­ten, supert­ree­nis­tä. Hyvät lan­tion­poh­ja­li­hak­set lisää­vät nai­sen sek­su­aa­lis­ta nau­tin­toa, tuke­vat ryh­tiä sekä ede­saut­ta­vat virt­san­pi­dä­tys­ky­kyä. Koko­nais­val­tai­nen lii­kun­tae­lä­mys kai­kil­le nai­sil­le. Tun­neil­la pide­tään ylä­pää ren­to­na ja ala­pää tiuk­ka­na!

Sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja -kun­toi­sil­le nai­sil­le.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Kurs­si B
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 17–18, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Ilmoit­tau­du

Kurs­si C
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 17–18, 4 ker­taa
Hin­ta: 22 €
Ilmoit­tau­du