Alexander-tekniikkaa musiikin harrastajalle

Onko tär­kein soit­ti­me­si virees­sä? Alexan­der-tek­niik­ka­kurs­sil­la paneu­du­taan musi­kan­tin itsen­sä joh­ta­mi­seen esiin­ty­mi­sis­sä ja har­joit­te­lus­sa. Opit käy­tän­nös­sä, miten pie­nil­lä ajat­te­lu­mal­lien muu­tok­sil­la voi teh­dä suu­ren vai­ku­tuk­sen musii­kin soin­tiin. Kun tun­net kehos­sa­si ja mie­les­sä­si sel­väs­ti, mil­loin olet par­haim­mil­la­si, pää­set nopeas­ti palau­tu­maan yli- tai ali­vi­rey­des­tä. Kurs­sil­la käy­täm­me Alexan­der-tek­nii­kan peri­aat­tei­ta musii­kin oppi­mi­sen syven­tä­mi­seen ja palau­tu­mi­seen, sekä musi­soin­nin ilon löy­tä­mi­seen. Myös soit­ta­jien ja lau­la­jien ylei­sim­piä jume­ja ja tek­niik­kaon­gel­mia lähes­ty­tään tuo­rees­ta näkö­kul­mas­ta.


Ryh­mä­ko­ko: 4–8

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 49 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Alexan­der-tek­niik­kaa A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 18.15–19.15, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Alexan­der-tek­niik­kaa B:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 19.30–20.30, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri- tai lii­kun­ta­se­te­leil­lä.

Yhteismusisointi

Musi­soi­daan 2–5 hen­gen ryh­mäs­sä. Voit lau­laa tai soit­taa pia­noa, kita­raa, bas­soa, ksy­lo­fo­nia tai jotain puhal­lin-, jousi- tai lyö­mä­soi­tin­ta. Soi­tet­ta­va kap­pa­le vali­taan yhdes­sä. Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le. Yhdes­sä musi­soi­mi­nen on muka­vaa ja vähäi­sel­lä­kin soit­to­tai­dol­la pää­see mukaan.

Jou­lu­ma­ti­neas­sa esi­tet­ty yhteis­musi­soin­ti­kap­pa­le.


Tiis­tais­ta tors­tai­hin 11.–13.6. klo 14.15–16.15 tai 19.30–21.00 välil­lä, 3 ker­taa

Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Hin­ta:
30min/ 2 hlö, 37 €
45min / 3 hlö, 37 €
60min / 4 hlö, 37 €
60min / 5 hlö, 30 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435 tai suvi.m.ranttila(at)gmail.com

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Pianolla säestäminen

Haluat­ko oppia säes­tä­mään soin­tu­mer­keis­tä parem­min? Opis­ke­lem­me pia­nol­la säes­tä­mis­tä pien­ryh­mäs­sä. Opis­ke­li­jat säes­tä­vät tun­nil­la vuo­ro­tel­len ja muut seu­raa­vat ja lau­la­vat. Opis­ke­lem­me yhdes­sä help­po­ja, pal­jon käy­tet­ty­jä komp­pe­ja, joi­ta pys­tyy soit­ta­maan monel­la eri taval­la. Kaik­kein hel­poim­mat säes­tys­kom­pit onnis­tu­vat pari kuu­kaut­ta pia­no­tun­neil­la käy­neil­tä­kin. Pidem­mäl­lä ole­vat soit­ta­jat voi­vat ope­tel­la teke­mään esim. melo­di­sia säes­tyk­siä tai bas­so­kul­je­tuk­sia.


Maa­nan­tai­na 10.6. klo 17.45–18.30, tiis­tais­ta tors­tai­hin 11.–13.6. klo 17.45–19.15, 4 ker­taa


Ryh­mä­ko­ko: 4

Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Hin­ta: 65 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Improvisointi

Har­joi­tel­laan soit­ta­maan impro­vi­soin­tio­suuk­sia kurs­sil­la lau­let­ta­viin ja soi­tet­ta­viin lau­lui­hin. Voit ottaa mukaan oman soit­ti­men tai soit­taa Jyvä­läs­tä löy­ty­väl­lä pia­nol­la, kita­ral­la, ksy­lo­fo­nil­la tai kel­lo­pe­lil­lä. Kurs­sil­la tulet huo­maa­maan, että impro­vi­soin­ti on yllät­tä­vän help­poa ja kuu­los­taa parem­mal­ta kuin etu­kä­teen odo­tit­kaan. Kurs­si sopii kai­kil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le. Pidem­mäl­lä ole­vat soit­ta­jat saa­vat monen­lai­sia vink­ke­jä impro­vi­soin­tiin ja oppi­vat hyö­dyn­tä­mään muis­sa­kin kap­pa­leis­sa kurs­sil­la käy­tet­tä­viä sävel­va­li­koi­mia, joil­la mon­ta soit­ta­jaa voi impro­vi­soi­da yhtä aikaa. Vas­ta-alka­jien on help­po pääs­tä mukaan musi­soi­maan aina­kin ksy­lo­fo­nil­la tai kel­lo­pe­lil­lä.


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 16.30–17.30 , 4 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8

Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Hin­ta: 25 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Klarinetin yksityisopetus

Kurs­si sopii niin uuden soit­ti­men opet­te­li­jal­le kuin sinul­le, joka haluat ope­tel­la soit­ta­maan kla­ri­net­tia entis­tä suju­vam­min ja vapaam­min. Har­joit­te­lus­sa käy­täm­me apu­na Alexan­der-tek­niik­kaa, jot­ta löy­dät itsel­le­si mah­dol­li­sim­man luon­te­van ja vai­vat­to­man tavan soit­taa.


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 14.00–18.00, soit­toai­ka 30min/ ker­ta , 4 ker­taa

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 98 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).

Kitaran yksityisopetus

Akus­ti­sen kita­ran soit­toa moni­puo­li­ses­ti kevyes­tä klas­si­seen, oman valin­ta­si mukaan. Tule kokei­le­maan säes­tä­mis­tä tai melo­dian soit­toa tai jat­ka­maan van­haa har­ras­tus­ta­si!


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 14.00–21.00, 4 ker­taa

Opet­ta­ja: Rai­sa Koik­ka­lai­nen

Hin­ta: 30min/ 98 € tai 45min/ 147 €.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).

Piano ja/tai vapaa säestys

Moni­puo­lis­ta ja innos­ta­vaa yksi­lö­ope­tus­ta pia­non­soit­to­har­ras­tus­ta aloit­ta­vil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le. Popu­laa­ri­musiik­kiin pai­not­tu­vaa ope­tus­ta pidem­pään soit­ta­neil­le. Oman työn kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä asioi­ta ja kap­pa­lei­ta niil­le, jot­ka voi­vat hyö­dyn­tää työs­sään musii­kil­lis­ta osaa­mis­taan.

Suvin pidem­mäl­lä ole­van oppi­laan esit­tä­mä kap­pa­le: ”Puhu äänel­lä jon­ka kuu­len”
Ope­tus­vi­deo, jos­ta sel­vi­ää, mitä vapaa säes­tys on ja miten vapaa­ta säes­tys­tä voi opet­taa lap­sil­le.
Suvin nuo­rim­man oppi­laan säes­tä­mä kap­pa­le: ”Satu meni sau­naan”
Suvin esit­tä­mä kap­pa­le: ”Smo­ke gets in your eyes”


Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Pia­no ja/tai vapaa säes­tys A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 14.15–16.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 98 €

Pia­no ja/tai vapaa säes­tys B:
Tiis­tais­ta tors­tai­hin 11.–13.6. klo 19.30–21.00, 3 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 74 €

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435

Pianon yksityisopetus

Pia­non­soit­toa yksi­tyi­so­pe­tuk­se­na lai­das­ta lai­taan, kevyes­tä klas­si­seen.

Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le soit­ta­jil­le, niin aloit­te­li­joil­le kuin aiem­min soit­ta­neil­le. Tule kokei­le­maan uut­ta har­ras­tus­ta tai ver­ryt­tä­mään van­ho­ja tai­to­ja­si!


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 14.00–21.00 välil­lä, 4 ker­taa

Opet­ta­ja: Rai­sa Koik­ka­lai­nen

Hin­ta: 30min/ 98€ tai 45min /147 €.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).

Ryhmälaulutunti

Opis­ke­lem­me lau­la­mis­ta pien­ryh­mäs­sä. Jokai­nen valit­see itsel­leen 1−2 lau­lua, joi­ta halu­aa työs­tää. Tun­nil­la lau­lam­me vuo­ro­tel­len ja muut seu­raa­vat: kan­nus­tam­me, kuun­te­lem­me, kes­kus­te­lem­me ja kokei­lem­me yhdes­sä haas­ta­via koh­tia. Yhdes­sä kuu­lem­me ja näem­me, miten lau­lu kehit­tyy. Mui­den lau­la­mis­ta seu­ra­tes­sa­si ymmär­rät enem­män myös omas­ta lau­la­mi­ses­ta­si.

Toi­mi­tat­han nuo­tit 3.6. men­nes­sä Jyvä­län toi­mis­toon tai opet­ta­jan säh­kö­pos­tiin: jaana.eloranta(at)gmail.com.


Ryh­mä­ko­ko: 4

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 74 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ryh­mä­lau­lu­tun­ti A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 17.45–19.15, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Ryh­mä­lau­lu­tun­ti B:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 19.30–21.00, 4 ker­taa
<kl>110132</kl>

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Tekniikkatunti laulajille

Kiris­tää­kö kurk­kua? Tun­tu­vat­ko kor­keat äänet kireil­tä? Lop­puu­ko ilma? Täl­lä tun­nil­la paneu­du­taan äänen­käy­tön toi­min­taan. Saat käy­tän­nön vink­ke­jä, joil­la kirey­det hel­lit­tä­vät, ren­tous löy­tyy ja ilma­kin riit­tää.


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 16.30–17.30, 4 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 25 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.