Senioripilates, kesä 2019

Toi­min­nal­li­sia pila­tes-mene­tel­mään poh­jau­tu­via har­joi­tuk­sia senio­reil­le rää­tä­löi­tyi­nä. Ryh­mäs­sä har­joi­tam­me moni­puo­li­ses­ti tasa­pai­noa, var­ta­lon ja ala­raa­jo­jen voi­maa sekä liik­ku­vuut­ta. Kes­ki­tym­me teke­mään liik­keet oman hen­gi­tyk­sen tah­tiin ja yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den. Tun­nit sisäl­tä­vät sekä seis­ten että lat­tial­la teh­tä­viä har­joit­tei­ta, tuo­le­ja voi käyt­tää tar­vit­taes­sa apu­na.

Kurs­si sopii sekä ensi­ker­ta­lai­sil­le että jo aiem­min pila­tes-mene­tel­mään tutus­tu­neil­le.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Pia-Maria Hem­mo­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16I

Senio­ri­pi­la­tes G:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 10.15–11.15, 5 ker­taa
Hin­ta: 20 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Senio­ri­pi­la­tes H:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 11.30–12.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 20 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä

Älypuhelin ja tabletti tutuiksi, kesä 2019

Kurs­sil­la tutus­tu­taan äly­pu­he­li­men ja/tai table­tin käyt­töön Android-käyt­tö­liit­ty­män näkö­kul­mas­ta. Ope­tel­laan mm. miten äly­pu­he­li­mel­la ja table­til­la ote­taan valo­ku­via, kuin­ka ase­tuk­sia (äänia­se­tuk­set, taus­ta­ku­vat, font­ti­koot jne.) sää­de­tään sekä tutus­tu­taan hyö­dyl­li­siin mobii­li- ja tablet­ti­so­vel­luk­siin.


Tiis­tai­sin 21.–28.5. klo 9.30–12.00, 2 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 7–8

Opet­ta­ja: Tep­po Sal­mi­nen

Hin­ta: 5 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16  

Ilmoit­tau­du

Yhteislaulusta voimaa! Kesä 2019

Tule lau­la­maan yhteis­lau­lu­ja Jaa­nan kans­sa. Ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä ja saman­hen­ki­ses­sä poru­kas­sa on muka­va lau­laa ja samal­la myös kehit­tää omaa ään­tään. Lau­lam­me tut­tu­ja lau­lu­ja lai­das­ta lai­taan. Mukaan mah­tu­vat kai­ken­lai­set äänet, lau­laes­sa ääni kehit­tyy. Yhteis­lau­lu vir­kis­tää ja edis­tää sekä hen­kis­tä että fyy­sis­tä hyvin­voin­tia.


Ryh­mä­ko­ko: 20–50

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16  

Yhteis­lau­lus­ta voi­maa! Ryh­mä A
Tors­tai­sin 9.–23.5. klo 11.00–12.30, 3 ker­taa
Hin­ta: 12€
Ilmoit­tau­du

Yhteis­lau­lus­ta voi­maa! Ryh­mä B
Kes­ki­viik­koi­sin 14.–21.8. klo 15.00–16.30, 2 ker­taa
Hin­ta: 8 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Senioreiden pikkukuoro, kesä 2019

Kiin­nos­taa­ko lau­la­mi­nen? Mie­tit­kö, että voi­si olla kiva kokeil­la moni­ää­nis­tä lau­la­mis­ta? Täl­lä kurs­sil­la kokei­lem­me yhdes­sä, miten lau­le­taan eri ään­tä kave­rin kans­sa. Aikai­sem­paa koke­mus­ta moni­ää­ni­ses­tä lau­la­mi­ses­ta ei tar­vi­ta, sil­lä teke­mäl­lä oppii. Yhdes­sä lau­la­mi­nen on muka­vaa ja myös tek­niik­ka kart­tuu kurs­sin myö­tä!


Maa­nan­tai­sin 6.5–3.6. klo 15.00–16.30, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 30 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 11.4.

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.