Yhteislaulusta voimaa! Kesä 2019

Tule lau­la­maan yhteis­lau­lu­ja Jaa­nan kans­sa. Ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä ja saman­hen­ki­ses­sä poru­kas­sa on muka­va lau­laa ja samal­la myös kehit­tää omaa ään­tään. Lau­lam­me tut­tu­ja lau­lu­ja lai­das­ta lai­taan. Mukaan mah­tu­vat kai­ken­lai­set äänet, lau­laes­sa ääni kehit­tyy. Yhteis­lau­lu vir­kis­tää ja edis­tää sekä hen­kis­tä että fyy­sis­tä hyvin­voin­tia.


Ryh­mä­ko­ko: 20–50

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16  

Yhteis­lau­lus­ta voi­maa! Ryh­mä A
Tors­tai­sin 9.–23.5. klo 11.00–12.30, 3 ker­taa
Hin­ta: 12€
Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le A on päät­ty­nyt.

Yhteis­lau­lus­ta voi­maa! Ryh­mä B
Kes­ki­viik­koi­sin 14.–21.8. klo 15.00–16.30, 2 ker­taa
Hin­ta: 8 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Senioreiden pikkukuoro, kesä 2019

Kiin­nos­taa­ko lau­la­mi­nen? Mie­tit­kö, että voi­si olla kiva kokeil­la moni­ää­nis­tä lau­la­mis­ta? Täl­lä kurs­sil­la kokei­lem­me yhdes­sä, miten lau­le­taan eri ään­tä kave­rin kans­sa. Aikai­sem­paa koke­mus­ta moni­ää­ni­ses­tä lau­la­mi­ses­ta ei tar­vi­ta, sil­lä teke­mäl­lä oppii. Yhdes­sä lau­la­mi­nen on muka­vaa ja myös tek­niik­ka kart­tuu kurs­sin myö­tä!


Maa­nan­tai­sin 6.5–3.6. klo 15.00–16.30, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 30 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 11.4.

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.