Tee blogi tai kotisivu, kesä 2019

Blo­gi­kurs­sil­la tutus­tum­me laa­jas­ti käy­tet­tyyn WordPress-sisäl­lön­hal­lin­taoh­jel­mis­toon, jon­ka avul­la saa teh­tyä hel­pos­ti sel­keän blo­gin tai koti­si­vun. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la tutus­tum­me ohjel­mis­ton käy­tön perus­tei­siin ja hah­mot­te­lem­me kurs­si­lais­ten omia sivu­ja. Toi­sel­la ker­ral­la tutus­tum­me WordPres­sin edis­tyk­sel­li­sem­pään käyt­töön ja lisä­osiin. Kurs­sil­ta saa hyvät eväät oma­toi­mi­seen kotisivun/blogin yllä­pi­toon. Kurs­sil­le tul­les­sa oli­si hyvä olla jo mie­les­sä, mis­tä aihees­ta halu­aa alkaa teh­dä koti­si­vu­ja tai blo­gia.


Maa­nan­tai­sin 20.–27.5. klo 17.00–20.15

Ryh­mä­ko­ko: 7–8

Opet­ta­ja: Tep­po Sal­mi­nen

Hin­ta: 42€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Esiintymisjännitykselle kyytiä! Kesä 2019

Kurk­kua kuris­taa, kädet hikoi­lee, jalat täri­see ja ääni jää kurk­kuun. Mikä neu­vok­si? Täl­lä kurs­sil­la saat työ­ka­lu­ja jän­nit­tä­mi­sen hal­lit­se­mi­sek­si. Hen­gi­täm­me, mie­tim­me kehon­hal­lin­taa ja äänen­käyt­töä. Tie­toi­suus sii­tä, mikä jän­ni­tyk­sen aiheut­taa, aut­taa kek­si­mään kei­not jän­ni­tyk­sen hil­lit­se­mi­sek­si. Tulet­han kurs­sil­le, vaik­ka vähän jän­nit­täi­si­kin!


Kes­ki­viik­koi­sin 14.21.8. klo 18.00–19.30 (2 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 19€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16I

Ilmoit­tau­du

Tietoinen, rakentava vuorovaikutus -jatkokurssi, kesä 2019

Täl­lä kurs­sil­la syven­näm­me jo opit­tu­ja raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tai­to­ja. Päi­vän tee­mo­ja ovat myös viha, anteek­sian­ta­mi­nen ja omat mokat. Mitä tär­kei­tä tar­pei­ta vihan tun­teen taus­tal­la on ja miten vihaa voi ilmais­ta raken­ta­vas­ti ja miten omiin mokiin voi suh­tau­tua empaat­ti­ses­ti. Lisäk­si tut­kim­me, miten voim­me pyy­tää anteeksi/ottaa anteek­si­pyyn­nön vas­taan niin, että ”anteek­si ” ei ole pel­käs­tään sana, vaan tun­teet ja tar­peet tule­vat kuul­luik­si ja voim­me vah­vis­taa yhteyt­tä itseem­me ja toi­siin.

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus perus­tuu mind­ful­nes­siin ja NVC (Non­vio­lent Com­mu­nica­tion) -pro­ses­siin. Kurs­si sovel­tuu raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen perus­kurs­sin käy­neil­le tai muul­la tavoin NVC:tä aikai­sem­min opis­kel­leil­le.


Sun­nun­tai­na 19.5. klo 11.00–17.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 32€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Tietoinen, rakentava vuorovaikutus -johdantokurssi, kesä 2019

Eri­tyi­ses­ti haas­teel­li­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa tulee usein sanot­tua sel­lais­ta, mitä myö­hem­min katuu tai ei saa sanot­tua halua­mi­aan asioi­ta, eikä myös­kään pys­ty kuun­te­le­maan tois­ta ihmis­tä. Täl­lä kurs­sil­la saat työ­ka­lu­ja, joi­den avul­la voit ilmais­ta itseä­si sel­keäs­ti ja kuun­nel­la tois­ta ihmis­tä empaat­ti­ses­ti. Samal­la voit luo­da ja säi­lyt­tää yhtey­den itsee­si ja toi­siin kai­kis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa.

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus perus­tuu mind­ful­nes­siin eli tie­toi­seen, hyväk­sy­vään läs­nä­oloon ja Mars­hall Rosen­ber­gin kehit­tä­mään NVC (Non­vio­lent Com­mu­nica­tion) -pro­ses­siin.


Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Hin­ta: 23 €

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si A
Lau­an­tai 18.5. klo 11.00–15.15, 1 ker­ta
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Kurs­si B
Lau­an­tai 24.8. klo 11.00–15.15, 1 ker­ta
Ilmoit­tau­du

Intuitiivisen kirjoittamisen kesäkurssi: Minä saan muistaa, kesä 2019

Ohjaa­jan tar­joa­mien ais­tiär­syk­kei­den kaut­ta ja avul­la kurs­sil­le osal­lis­tu­vat kul­ke­vat koh­ti omia muis­to­jaan, eili­si­ään kau­ka­na ja lähel­lä, mai­se­mia ohi­tet­tu­ja ja sydä­meen tal­tioi­tu­ja. Ohjat­tu­jen kir­joi­tus­har­joi­tus­ten myö­tä saam­me muis­toil­lem­me ja tun­teil­lem­me ilmai­sun; sanat ja tun­teet koh­taa­vat, ja eili­nen ja tämän päi­vän minä saa­vat tilaa vuo­ro­pu­he­lul­le. Käym­me dia­lo­gia itsem­me kans­sa intui­tii­vi­sel­la tari­na­po­lul­la.


Per­jan­tai­na 30.8. klo 16.30–21.00 ja lau­an­tai­na 31.8. klo 10.00–18.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Jar­na Pih­la­ja­mä­ki

Hin­ta: 61€

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Suomen keskustelukurssi, kesä 2019

Osaat­ko jo jon­kun ver­ran suo­mea? Täl­lä kurs­sil­la kes­kus­te­lem­me pal­jon ja har­joit­te­lem­me puhu­mis­ta eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa. Opit myös puhe­kiel­tä. Har­joit­te­lem­me arki­sia asioi­ta: Miten ker­ron, mitä tänään tapah­tui? Mitä sanon työ­pai­kal­la kah­vi­pöy­däs­sä? Miten ker­ron, mil­tä minus­ta tun­tuu? Opis­ke­li­jat voi­vat myös toi­voa har­joi­tel­ta­via tilan­tei­ta. Kurs­si on tar­koi­tet­tu opis­ke­li­joil­le, jot­ka ovat tai­to­ta­sol­la A2-B1. Ope­tus­kie­le­nä on suo­mi.
Kat­so täs­tä kie­li­tai­to­ta­so­jen yleis­ku­vaus.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.–24.7. klo 18.00–19.15

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Hin­ta: 43€ (hin­nas­sa huo­mioi­tu maa­han­muut­ta­jien opin­to­se­te­lia­len­nus)

Opet­ta­ja: Mai­ju Lari

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Encaustic art — Taianomainen mehiläisvahamaalaus, kesä 2019

Tule kokei­le­maan help­poa ja haus­kaa mehi­läis­va­ha­maa­laus­ta. Maa­laa­mi­nen on myös medi­ta­tii­vis­ta ja työs­tä­si voi löy­tää puhut­te­le­via sym­bo­le­ja tai vies­te­jä. Aiem­paa koke­mus­ta tai pii­rus­tus­tai­toa ei tar­vi­ta, värit ja intui­tio vie­vät hel­pos­ti muka­naan luo­vaan työs­ken­te­lyyn. Työs­ken­te­lem­me ryh­mä­nä työ­vai­hei­ta vaih­taen. Illan aika­na ehdit teh­dä usei­ta A4-, A5- tai A6 -kokoi­sia maa­lauk­sia. Maa­lauk­sia voi käyt­tää myös kort­tei­na tai lah­ja­tau­lui­na.

Kurs­sin hin­taan sisäl­tyy tar­vik­keet vii­teen A5- tai A6 -kokoi­seen työ­hön


Tiis­tai 7.5. klo 18.00–20.30

Ryh­mä­ko­ko: 6–8

Opet­ta­ja: Anne Rah­ko­la

Hin­ta: 29 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Nyplättyjä liinoja, kesä 2019

Kurs­sil­la tutus­tu­taan vii­den eri­lai­sen lii­na­mal­lin yksi­tyis­koh­tiin, val­mis­te­taan myns­te­rit ja aloi­te­taan nyplää­mi­nen. Kurs­sin aika­na opis­ke­li­jat oppi­vat valit­se­man­sa mal­lin nyplää­mi­sen niin, että voi­vat jat­kaa sitä itse­näi­ses­ti kesän aika­na koto­na. Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää nypläyk­sen perus­tei­den hal­lin­taa, jot­ta mal­lin ehtii oppia ope­tus­ker­to­jen aika­na ja itse­näi­nen työs­ken­te­ly onnis­tuu kurs­sin jäl­keen.

Tar­vit­ta­vis­ta mate­ri­aa­leis­ta saa ohjeen opis­tol­ta.


Maa­nan­tai­sin 6.–27.5. klo 17.30–20.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Mai­ja Val­to­la

Hin­ta: 65€

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Kasviöljysaippuaa kylmämenetelmällä

Kurs­sil­la opit val­mis­ta­maan perin­teis­tä lisä­ai­nee­ton­ta kas­vi­ras­va­poh­jais­ta saip­pu­aa, joka on ihol­le ystä­väl­lis­tä. Voit pes­tä sil­lä myös pik­ku­pyy­kit. Tuok­sua tuot­tei­siin tuo­vat etee­ri­set öljyt, raken­net­ta ja väriä lisääm­me meri­suo­lal­la ja yrteil­lä. Perus­me­ne­tel­mä on hel­pos­ti varioi­ta­vis­sa. Tuot­teet ovat myös oival­li­sia lah­jo­ja ja tuliai­sia.

Ainek­set sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun.


Lau­an­tai­na 27.4. klo 12.30─16.45 ja sun­nun­tai­na 28.4. klo 13.30–15.00 (2 krt) HUOM! Kurs­sin ajan­koh­ta vaih­tu­nut!

Ryh­mä­ko­ko: 7─8

Opet­ta­ja: Min­na Pun­ta­la

Hin­ta: 45 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Pestään hiukset ekologisesti: palashampoon salat

Val­mis­tam­me kas­vi­ras­va­poh­jais­ta palas­ham­poo­ta hius­tyy­pit huo­mioi­den. Ohjeet ovat mah­dol­li­sim­man luon­to­ys­tä­väl­li­siä ilman tur­hia lisä­ai­nei­ta. Käy­täm­me eri sham­poo­laa­duis­sa mm. yrt­te­jä ja savi­laa­tu­ja. Käym­me läpi eri raa­ka-ainei­den vai­ku­tuk­sia ja sopi­vuut­ta, lisäk­si saat vink­ke­jä muu­hun hius­ten­hoi­toon. Ainek­set sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun.


Lau­an­tai­na 4.5. klo 12.00─16.15 ja sun­nun­tai­na 5.5. klo 13.30–15.00 (2 krt) HUOM! Kurs­sin ajan­koh­ta muut­tu­nut!

Ryh­mä­ko­ko: 7─8

Opet­ta­ja: Min­na Pun­ta­la

Hin­ta: 45 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Hyvinvointia yrteistä — metsäkylvyn mahdollisuudet, kesä 2019

Tutus­tum­me kurs­sil­la kas­vi­la­jin­tun­te­muk­seen, yrt­tien käyt­töön ja kas­vi­lää­kin­nän perus­me­ne­tel­miin met­sä­kyl­vyn hen­ges­sä. Met­sä hoi­taa mei­tä monin tavoin, jo 20 minuut­tia oles­ke­lua riit­tää. Hyvää teke­vän met­sä­ret­ken lisäk­si kurs­si tar­jo­aa perus­tie­to­ja kas­vi­la­jin­tun­te­muk­seen, syö­tä­vien ja juo­ta­vien yrt­tien käyt­töön ja kas­vien käyt­töön koti­kos­me­tii­kas­sa. Kurs­si sisäl­tää teo­riao­sion, met­sä­ret­ken sekä tuot­teis­tusil­ta­päi­vän, jol­loin val­mis­te­taan juo­mia ja koti­kos­me­tiik­kaa suo­ma­lai­sen met­sän aar­teis­ta. Ainek­set sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun.


Per­jan­tai­na 28.6. klo 18.00–20.15 Jyvä­läs­sä
Lau­an­tai­na 29.6. klo 12.00–14.15 keruu­ret­ki Kan­gas­vuo­ren­mäel­le
Sunun­tai­na 30.6. klo 12.00–16.15 Jyvä­läs­sä

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Min­na Pun­ta­la

Hin­ta: 64€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du