Elokuu 2018

Kuukauden kasvo: Gila Heimonen

Olen Gila Hei­mo­nen. Aloi­tin työt Jyvä­län Set­le­men­tis­sä vuon­na 2014, jol­loin ohja­sin mind­ful­ness-ryh­män kan­sa­lais­opis­ton opet­ta­jil­le; ohjaa­mi­sen kan­sa­lais­opis­tos­sa aloi­tin vuon­na 2015. Ohjaan eri­lai­sia mind­ful­ness-ryh­miä eli hyväk­sy­vän, tie­toi­sen läs­nä­olon ryh­miä, sekä TRE (Trau­ma Relea­sing Exerci­ses) -mene­tel­mää. Syk­syn 2018 uutuu­te­na ohjaan tie­toi­sen, raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kurs­sin.

Perus­kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen sosio­no­mi (AMK) ja tans­si-lii­ke­te­ra­peut­ti. Lisäk­si olen kou­lut­tau­tu­nut TRE (Trau­ma Relea­sing Exerci­ses) -ohjaa­jak­si; mind­ful­ness-ohjaa­jak­si olen päte­vöi­ty­nyt pit­kän työ­ko­ke­muk­sen ja eri­lais­ten mind­ful­ness- ja medi­taa­tio­kurs­sien kaut­ta. Amma­til­li­ses­ti olen ohjan­nut mind­ful­nes­sia vuo­des­ta 2004 ja ensim­mäi­sel­lä mind­ful­ness-kurs­sil­la olen ollut itse jo yli 25 vuot­ta sit­ten. Tär­kein­tä ohjaa­mi­ses­sa on oma tie­toi­suus ja läs­nä­olo, joten hyväk­sy­vän, tie­toi­sen läs­nä­olon har­joit­ta­mi­nen päi­vit­täi­ses­sä elä­mäs­sä on perus­ta työl­le­ni.

Tie­toi­suus­tai­to­jen har­joit­ta­mi­nen omas­sa elä­mäs­sä on muut­ta­nut rat­kai­se­vas­ti koke­mus­ta itses­tä­ni, omaa elä­mää­ni ja ollut suu­re­na apu­na myös vai­kei­den elä­män­ti­lan­tei­den koh­taa­mi­ses­sa. On ollut vapaut­ta­vaa saa­da etäi­syyt­tä mie­len luo­miin aja­tuk­siin ja tari­noi­hin, luo­pua hai­tal­li­sis­ta usko­muk­sis­ta, luo­pua niin men­nei­syy­des­tä kuin tule­vai­suu­des­ta­kin sekä oppia otta­maan vas­taan hyväk­syn­näl­lä eri­lai­sia koke­muk­sia ja asioi­ta. Men­nei­syy­des­tä ja tule­vai­suu­des­ta luo­pu­mi­nen tar­koit­taa täs­sä het­kes­sä elä­mis­tä ja elä­mään luot­ta­mis­ta. Toki suun­ni­tel­mia tar­vit­see teh­dä, mut­ta niis­sä ei voi elää.

Jokai­nen koh­taa­ma­ni ihmi­nen on myös opet­ta­ja­ni ja ravit­se­vin­ta työs­sä­ni on eri­lais­ten ihmis­ten koh­taa­mi­nen sekä muu­tok­sen ja oival­lus­ten tapah­tu­mi­nen heis­sä. Mer­ki­tyk­sel­li­sek­si työ­ni tekee se, että voin ohja­ta ja tukea ihmi­siä vapau­tu­maan tur­his­ta kehos­sa ja mie­les­sä ole­vis­ta taa­kois­ta tie­toi­sem­paan ja onnel­li­sem­paan elä­mi­seen. Tär­ke­ää on myös lisä­tä ihmis­ten kykyä myö­tä­tun­toi­suu­teen ja hyväk­syn­tään niin itseä, mui­ta ihmi­siä kuin elä­mää­kin koh­taan.

Aloi­tin raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ohjaa­ja -kou­lu­tuk­sen tämän vuo­den tam­mi­kuus­sa, kos­ka haluan kehit­tää omia vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja­ni ja edis­tää myös asiak­kai­den kykyä tie­toi­seen ja raken­ta­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Jyvä­läs­sä uutuu­te­na alka­val­la tie­toi­sen, raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kurs­sil­la har­joit­te­lem­me kykyä olla hyväk­sy­väs­sä yhtey­des­sä itseem­me ja toi­siin ihmi­siin haas­teel­li­sis­sa­kin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa.

Olen sano­nut, että kurs­seil­le­ni on vain yksi pää­sy­vaa­ti­mus: osaa hen­git­tää – ja sekin tapah­tuu itses­tään. Meil­lä on usein pal­jon vaa­ti­muk­sia ja odo­tuk­sia itseäm­me ja sitä koh­taan, min­kä­lai­sia mei­dän pitäi­si olla, mut­ta kurs­seil­la­ni haluan tar­jo­ta ihmi­sil­le koke­muk­sen sii­tä, että voi olla juu­ri sitä mitä on – ja se riit­tää. Ja että kaik­kea itses­sä ja elä­mäs­sä voi tut­kia ja havain­noi­da myö­tä­tun­toi­ses­ti ja hyväk­sy­väs­ti.

Jyvä­län Set­le­ment­ti on tar­jon­nut minul­le tämän koke­muk­sen ole­mal­la avoin kokei­le­maan uut­ta. Jos tiet­ty kurs­si-idea ei ole toi­mi­nut, niin sit­ten on kokeil­tu jotain tois­ta. Olen saa­nut kas­vaa ja kehit­tyä amma­til­li­ses­ti ja mat­ka jat­kuu. Jyvä­läs­sä ryh­mä­koot ovat pie­niä, mikä on aut­ta­nut luo­maan ryh­mii­ni luot­ta­muk­sel­li­sen ja kodik­kaan ilma­pii­rin.

Gilan kurs­sit Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa syk­syl­lä 2018:

Itse­myö­tä­tun­to
Mind­ful­nes­sis­ta mie­len­rau­haa, perus­kurs­si
Mind­ful­nes­sis­ta mie­len­rau­haa, jat­ko­kurssi
Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus
TRE — Trau­ma and Ten­sion Relea­sing Exerci­ses, perus­kurs­si

Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa tiis­tai­na 21.8. Ter­ve­tu­loa mukaan!