Kurssit Tietoa ja taitoa Kuvataide, kädentaidot

Encaustic art — Taianomainen mehiläisvahamaalaus, kesä 2019

Tule kokei­le­maan help­poa ja haus­kaa mehi­läis­va­ha­maa­laus­ta. Maa­laa­mi­nen on myös medi­ta­tii­vis­ta ja työs­tä­si voi löy­tää puhut­te­le­via sym­bo­le­ja tai vies­te­jä. Aiem­paa koke­mus­ta tai pii­rus­tus­tai­toa ei tar­vi­ta, värit ja intui­tio vie­vät hel­pos­ti muka­naan luo­vaan työs­ken­te­lyyn. Työs­ken­te­lem­me ryh­mä­nä työ­vai­hei­ta vaih­taen. Illan aika­na ehdit teh­dä usei­ta A4-, A5- tai A6 -kokoi­sia maa­lauk­sia. Maa­lauk­sia voi käyt­tää myös kort­tei­na tai lah­ja­tau­lui­na.

Kurs­sin hin­taan sisäl­tyy tar­vik­keet vii­teen A5- tai A6 -kokoi­seen työ­hön


Tiis­tai 7.5. klo 18.00–20.30

Ryh­mä­ko­ko: 6–8

Opet­ta­ja: Anne Rah­ko­la

Hin­ta: 29 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.