Huhtikuu 2018

Kuukauden kasvo: Katriina Ahonen

Olen Kat­rii­na Aho­nen ja olen pitä­nyt Jyvä­läs­sä Runo­rep­pu-runo­ryh­mää syk­sys­tä 2011. Olin sii­hen asti ollut muka­na mon­ta vuot­ta SPR:n runo­pii­ris­sä ja siel­tä minut hou­ku­tel­tiin Jyvä­lään.

Olen aina luke­nut ja kir­joit­ta­nut runo­ja. Olen jul­kais­sut kol­me runo­kir­jaa. Ensim­mäi­nen oli las­ten runo­kir­ja Sini­sen mys­syn sie­me­niä, vuon­na 1990. Toi­nen runo­kir­ja­ni Kiis­se­li­viik­set vuo­del­ta 2001 oli suun­nat­tu aikui­sil­le. Vii­mei­sin runo­kir­ja­ni Suon taka­na aar­nio­met­sä ilmes­tyi maa­lis­kuus­sa 2018.

Kir­joi­tin vii­si vuot­ta paki­noi­ta Petä­jä­ve­si­leh­teen, ja kun lope­tin, koot-tiin paki­nois­ta kir­ja Kyl­lä van­ha nai­nen­kin voi olla kau­nis.

Minul­le vapaa­eh­tois­toi­min­ta on todel­la tär­keä hen­ki­rei­kä elä­ke­läi­sen arki­päi­vään. Kun saman­hen­ki­set, runois­ta pitä­vät luki­jat kokoon­tu­vat luke­maan ja ana­ly­soi­maan runo­ja, syn­tyy mah­ta­via kes­kus­te­lu­ja ja ystä­vyys­suh­tei­ta. Olem­me tutus­tu­neet runoi­li­joi­den tuo­tan­toon ja elä­mään, mut­ta runot eivät ole ainoa asia, jois­ta ryh­mäs­sä kes­kus­tel­laan. Kaik­ki ajan­koh­tais-, ruo­an­lait­to-, käsi­työ-, ter­veys- ja hyvin­voin­ti­asiat käsi­tel­lään runo­jen lomas­sa. Kut­sum­me­kin näi­tä kes­kus­te­lu­ja “Mart­ta-osiok­si”.

Jyväs­ky­läs­sä ja ennen kaik­kea Jyvä­läs­sä on hui­keat mah­dol­li­suu­det har­ras­taa vapaa­eh­tois­toi­min­taa. Olla ohjaa­ja­na tai osal­lis­tua eri­lai­siin ryh­miin. Kan­nus­tai­sin kaik­kia, joil­la on jokin mie­li­har­ras­tus tai tai­to tai muu­ten vain kiin­nos­tus jotain asi­aa koh­taan, ideoi­maan uusia vapaa­eh­tois­ryh­miä. Palk­kiok­si saat hyvän mie­len itsel­le­si ja aivan var­mas­ti myös monil­le muil­le.

Pie­nen pie­neen päre­ko­riin
mah­tuu iso ilo
suu­reen koriin pie­niä ilo­ja
useam­pi kilo.

Runo­rep­pu-ryh­mä­läi­set kokoon­tu­vat Jyvä­läs­sä joka toi­nen maa­nan­tai 16.4. asti klo 11–12.30. Kokoon­tu­mi­set ovat kai­kil­le avoi­mia. Lue lisää.