Huhtikuu 2019

Kuu­kau­den kas­vo: Juha-Mat­ti Kin­nu­nen

Moik­ka,

Olen Juha-Mat­ti Kin­nu­nen, lyhen­net­ty­nä Juhis, Suo­mus­sal­mel­ta Jyväs­ky­lään eden­nyt graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja ja Jyvä­län nykyi­nen graa­fik­ko.

Amma­tin­va­lin­taa­ni vai­kut­ti suu­res­ti piir­tä­mis­har­ras­tus, mikä on ollut luon­tai­nen osa minua ihan lap­ses­ta saak­ka, eli jota­kin luo­vaa piti pääs­tä teke­mään myös työ­elä­mäs­sä. No aluk­si meni mön­kään, opis­ke­lin ravin­to­la­ko­kik­si. Aika pian huo­ma­sin, että jat­ku­va kii­re kuu­mas­sa keit­tiös­sä ei ole lain­kaan minun jut­tu­ni. Lisäk­si en osaa kana­voi­da mie­li­ku­vi­tus­ta­ni ruo­an­lait­toon. Graa­fi­nen suun­nit­te­lu sen sijaan nap­pa­si heti mukaan­sa ja oli muka­va tun­tea vaih­teek­si itse­var­muut­ta töi­tä teh­des­sä.

Jyvä­läs­sä aloi­tin hel­mi­kuun lopul­la, edel­li­sen graa­fi­kon hyväs­sä opas­tuk­ses­sa. Nuhai­sen 1,5 vii­kon jäl­keen oli aika siir­tyä otta­maan vas­tuu tekeil­lä ole­van kurs­sie­sit­teen tai­tos­ta. Hom­ma oli muka­vaa pik­ku­tark­kaa sää­tä­mis­tä, mut­ta samal­la piti koit­taa pän­tä­tä työ­ko­neen tär­keim­mät tie­dos­to­si­jain­nit ja yrit­tää saa­da jon­kin­lai­nen käsi­tys koko orga­ni­saa­tios­ta. Välil­lä kor­jauseh­do­tuk­sia ja päi­vi­tet­ty­jä teks­te­jä tup­sah­ti joka tuu­tis­ta, mut­ta esi­te­pa­la­ve­reis­sa asiat aina sel­kiy­tyi­vät. Mikä paras­ta, sain piir­tää esit­tee­seen mon­ta kuvaa, käden­jäl­keä­ni pää­tyi jokai­sel­le sivul­le. Piir­ros­ten aihe­pii­rit eivät olleet omin­ta alaa­ni, mut­ta niis­tä tuli ihan haus­ko­ja ja toi­mi­via.

Jyvä­lä on pal­jas­tu­nut nopeas­ti muka­vak­si pai­kak­si työs­ken­nel­lä, kaik­ki yllä­tyk­set ovat olleet posi­tii­vi­sia. Tiet­sik­ka­maa­nan­tain tyy­lis­tä lähio­pe­tus­ta en ole ennen teh­nyt mut­ta se alkoi suju­maan kuin itses­tään. Jyvä­lä-ajal­ta­ni odo­tan perin­tei­siä graa­fi­kon työ­teh­tä­viä, pus­kan takaa ilmes­ty­viä kii­reel­li­siä hom­mia, vie­rai­lua oman muka­vuusa­lu­een ulko­puo­lel­la, muka­via tii­mi­työ­het­kiä, itse­ni kehit­tä­mis­tä, kausie­sit­tei­siin liit­ty­viä pik­ku paniik­ke­ja ja isoa mää­rää työ­ko­ke­mus­ta. Vuo­den pes­ti Jyvä­läs­sä antaa var­mas­ti hyvät val­miu­det jat­kol­le työ­elä­mäs­sä.