Kurssit Keho ja mieli Shindo, pilates

Hyvää oloa ja ryhtiä pilateksen avulla, kesä 2019

Pila­tes on kehon­hal­lin­ta­me­ne­tel­mä, jos­sa kes­ki­var­ta­lon tuen ja hen­gi­tyk­sen kaut­ta pyri­tään löy­tä­mään kehon oikeaop­pi­sia lii­ke­ra­to­ja ja toi­min­nal­lis­ta ryh­tiä. Kurs­sil­la opet­te­lem­me hen­gi­tys­tek­niik­kaa, vah­vis­tam­me syviä kes­ki­var­ta­lon lihak­sia sekä teem­me moni­puo­li­sia kehon­hal­lin­taa ja liik­ku­vuut­ta kehit­tä­viä har­joit­tei­ta. Liik­keet suo­ri­te­taan oman hen­gi­tyk­sen tah­tiin, kehoa kuun­nel­len ja kes­kit­tyen.

Ryh­mään ovat ter­ve­tul­lei­ta sekä ensi­ker­ta­lai­set että jo aiem­min pila­tes-mene­tel­mään tutus­tu­neet.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 9.00–10.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Pia-Maria Hem­mo­la

Hin­ta: 27 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.