Jyvälä on jyväskyläläisten olohuone”

Jyvä­län Set­le­men­tin toi­min­nan­joh­ta­jan Hele­na Huo­vi­lan kat­se on iloi­nen. Syys­kausi on läh­te­nyt käyn­tiin ja tie­dos­sa on pal­jon tut­tua toi­min­taa, mut­ta myös jän­nit­tä­viä uutuuk­sia, kuten per­he­bruns­se­ja nuo­ril­le per­heil­le.

”Haluam­me olla paik­ka, jos­sa kau­pun­ki­lai­set viih­ty­vät ja mis­sä jokai­nen voi toteut­taa itse­ään omal­la taval­laan. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta toi­min­taam­me”, Huo­vi­la sanoo.

Uut­ta Jyvä­län Set­le­men­tis­sä on elo­kuus­sa käyn­nis­ty­nyt Löy­tö­ret­ki-han­ke työt­tö­mil­le. Löy­tö­ret­kel­lä kes­ki­ty­tään myön­tei­siin asioi­hin sekä omien voi­ma­va­ro­jen ja vah­vuuk­sien etsi­mi­seen. Toi­min­nan sisäl­löt muo­tou­tu­vat osal­lis­tu­jien ja ohjaa­jien ideoi­den ja toi­vei­den poh­jal­ta ja toi­min­ta on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton­ta.

Toi­nen uusi han­ke on Sil­lat, jos­sa raken­ne­taan sil­to­ja eri taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten välil­le.

”Jyvä­län Set­le­men­tin koor­di­noi­mat hank­keet syn­ty­vät pai­kal­li­ses­ta tar­pees­ta ja nii­den tar­koi­tus on tukea lähia­lu­een asuk­kai­ta hei­dän koh­taa­mis­saan haas­teis­sa. Set­le­men­tis­sä teh­dään työ­tä ihmis­tä kuun­nel­len ja ihmis­tä var­ten”, Huo­vi­la ker­too.

Syk­syl­lä käyn­nis­tyy myös Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton syys­lu­ku­kausi. Tar­jol­la on run­saas­ti moni­puo­li­sia kurs­se­ja, joil­la voi kohot­taa kun­to­aan, tie­to­jaan ja tai­to­jaan. Jyvä­län lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta tar­jo­aa har­ras­tus­ryh­miä per­heen nuo­rem­mil­le ja kan­sa­lais­toi­min­ta kai­kil­le avoi­mia ryh­miä, jois­sa ope­tel­laan mm. yhdes­sä tie­to­tek­niik­kaa, lue­taan runo­ja ja poh­di­taan kes­tä­vän kehi­tyk­sen asioi­ta. Syk­syyn kuu­lu­vat myös eri­lai­set tapah­tu­mat: Kaik­ki pelaa! -peli­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 10.11.

”Kan­sa­lais­toi­min­nas­sa on yhtei­söl­li­syy­den ydin. Ketään ei jäte­tä pois ja kaik­kien ideoi­ta kuun­nel­laan. Jyvä­lä on jyväs­ky­lä­läis­ten olo­huo­ne”, Huo­vi­la hymyi­lee.

Jyvä­län Set­le­men­tis­sä voi teh­dä myös vapaa­eh­tois­työ­tä. Teh­tä­viä on tar­jol­la esi­mer­kik­si lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä sekä moni­kult­tuu­ri­ses­sa työs­sä. Vapaa­eh­tois­työn perus­tei­siin voi tutus­tua mak­sut­to­mas­sa vapaa­eh­tois­työn kou­lu­tuk­ses­sa.

”Mot­tom­me on roh­keas­ti ihmi­sen puo­lel­la. Tule sinä­kin roh­keas­ti mukaan – et tule pet­ty­mään”, Huo­vi­la sanoo ja avaa Set­le­ment­ti­ta­lon oven.

Ovi jää auki.