Jyvälän Facebook-sivut yhdistyvät!

Jyvä­län Face­book-sivut yhdis­ty­vät saman osoit­teen alle 28.11. alkaen! Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton, lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan sekä vapaa­eh­tois- ja kan­sa­lais­toi­min­nan omat sivut pois­tu­vat käy­tös­tä, ja vas­tai­suu­des­sa löy­dät kaik­kien toi­min­to­jen jul­kai­sut hel­pos­ti samas­ta osoit­tees­ta. Käy siis heti tyk­kää­mäs­sä ja pysyt ajan tasal­la kai­kes­ta Jyvä­län toi­min­nas­ta!