Jyvälän Jälkkärit

Jälkkäri on pienten koululaisten paikka

Kes­kei­nen toi­min­ta-aja­tuk­sem­me on tar­jo­ta pie­nil­le kou­lu­lai­sil­le tur­val­li­nen ja muka­va ilta­päi­vä, tukea lap­sen koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä sekä luo­da poh­jaa hyväl­le kas­vul­le. Päi­vään sisäl­tyy kave­rei­ta, lepoa, läk­sy­jen teke­mis­tä itse­näi­ses­ti tai ohja­tus­ti, väli­pa­la, pele­jä, leik­ke­jä, ulkoi­lua, lii­kun­taa sekä muu­ta muka­vaa toi­min­taa las­ten ehdo­tus­ten sekä ohjaa­jien tai­to­jen mukaan.

Kat­so esit­te­ly­vi­deo.

Jyväs­ky­läs­sä jär­jes­te­tään ilta­päi­vi­sin ohjat­tua jälk­kä­ri­toi­min­taa jokai­sel­la kou­lul­la. Jälk­kä­ri­toi­min­taa tar­joa­vat pal­ve­lun­tuot­ta­jat toi­mi­vat tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­val­la sopi­muk­sel­la kau­pun­gin kans­sa, joka val­voo toi­min­nan laa­tua sekä sopi­museh­to­jen nou­dat­ta­mis­ta. Lisäk­si lap­sil­ta ja hei­dän van­hem­mil­taan kysy­tään kau­den aika­na mie­li­pi­tei­tä toi­min­nan arvioin­tia var­ten.

Jälkkäri on jälkiruokaa

Jälk­kä­ri on jäl­ki­ruo­kaa pie­nil­le kou­lu­lai­sil­le kou­lu­päi­vän jäl­keen. Se on sil­ta kou­lus­ta kotiin. Oleel­lis­ta onkin tii­vis yhteis­työ kou­lun, Jälk­kä­rin ja van­hem­pien välil­lä. Tavoit­tee­na on myös vaa­lia kou­lu­myön­teis­tä hen­keä, mikä tukee lap­sen kou­lus­sa pär­jää­mis­tä ja jak­sa­mis­ta. Jälk­kä­reis­sä on pää­sään­töi­ses­ti eppu- ja top­pu­luok­ka­lai­sia. Toi­min­taan voi hakeu­tua tie­tyin perus­tein myös isom­pia­kin kou­lu­lai­sia.

Jyvä­lä tar­jo­aa tätä jäl­ki­ruo­kaa Hals­si­lan, Kel­tin­mäen, Kypä­rä­mäen, Lohi­kos­ken ja Kuok­ka­lan Mes­sin ryh­mis­sä. Jyvä­län Jälk­kä­ri­ryh­mis­sä työs­ken­te­lee vähin­tään kak­si ohjaa­jaa, ja kaik­ki vas­tuu­oh­jaa­jat ovat lap­si­työn kou­lu­tuk­sen omaa­via.