Avaimet onnistumiseen -vapaaehtoinen / harjoittelija

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sen vapaa­eh­toi­nen tai har­joit­te­li­ja toi­mii avus­ta­va­na ohjaa­ja­na pien­ryh­mis­sä, jois­sa ope­te­taan suo­men kiel­tä, arjen tai­to­ja ja tie­to­ja sekä työ­elä­mä- ja opis­ke­lu­val­miuk­sia. Vapaaehtoinen/harjoittelija voi myös suun­ni­tel­la ja ohja­ta itse­näi­ses­ti toi­min­ta­tuo­kioi­ta, tar­jo­ta tukio­pe­tus­ta, ohja­ta läk­sy­ker­hoa sekä osal­lis­tua ohjaa­ja­tii­min työs­ken­te­lyyn suun­ni­tel­len, arvioi­den ja kehit­täen kou­lu­tus­toi­min­taa.

• Vapaa­eh­tois­työn kes­to tai har­joit­te­lun viik­ko­tun­ti­mää­rä voi
   vaih­del­la, joten sii­tä sovi­taan jokai­sen kans­sa erik­seen
• Vapaa­eh­toi­sel­ta ja har­joit­te­li­jal­ta toi­vo­taan avoin­ta ja
   ennak­ko­luu­lo­ton­ta miel­tä, ulos­päin­suun­tau­tu­nei­suut­ta,
   yhteis­työ- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja, halua oppia ja jakaa
   oppi­maan­sa, luo­tet­ta­vuut­ta ja sitou­tu­mis­ta sovit­tui­hin asioi­hin,
   jous­ta­vuut­ta, tilan­ne­ta­jua ja hie­no­tun­tei­suut­ta, kan­nus­ta­vaa ja
   myön­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta asiak­kai­siin, työ­ka­ve­rei­hin ja työ­hön
   sekä vai­tio­lo­vel­vol­li­suu­den kun­nioit­ta­mis­ta
• Vapaa­eh­tois­työs­sä ja har­joit­te­lus­sa saa mah­dol­li­suu­den tutus­tua
   moni­kult­tuu­ri­seen toi­min­nal­li­seen ohjaus­työ­hön sekä suku­puo­li-
   ja kult­tuu­ri­sen­si­tii­vi­seen työ­ot­tee­seen, työs­ken­nel­lä
   moniam­ma­til­li­ses­sa  ohjaus­tii­mis­sä, har­joi­tel­la integroi­vaa
   suo­men kie­len ope­tus­ta, har­joi­tel­la sel­ko­suo­men käyt­töä ja
   vah­vis­taa yhteis­työ- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­jaan
• Vapaa­eh­toi­se­na toi­mi­vat hen­ki­löt ovat oikeu­tet­tu­ja 50%:n
   alen­nuk­seen yhdes­tä Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na
   toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta nii­nä luku­kausi­na, kun he ovat
   vapaa­eh­tois­toi­min­nas­sa sään­nöl­li­ses­ti muka­na

Lue lisää Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­ses­ta.

Lisä­tie­to­ja:
Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380