Lastenleirien apuohjaaja

Apuoh­jaa­ja toi­mii lap­sel­le tur­val­li­se­na ja luo­tet­ta­va­na aikui­se­na, joka huo­leh­tii sii­tä, että jokai­nen tun­tee olon­sa ryh­mäs­sä tur­val­li­sek­si. Apuoh­jaa­ja aset­taa yhdes­sä mui­den ohjaa­jien kans­sa rajat las­ten käyt­täy­ty­mi­sel­le ja huo­leh­tii, että ryh­mäs­sä säi­lyy työ­rau­ha. Apuoh­jaa­ja toi­mii vas­tuu­oh­jaa­jien apu­kä­te­nä, pitää sil­mäl­lä koko­nais­ku­vaa ja huo­mioi var­sin­kin nii­tä lap­sia, jot­ka ovat vaa­ras­sa jää­dä ulko­puo­lel­le. Lisäk­si apuoh­jaa­ja aut­taa ruo­ka­huol­los­sa. Apuoh­jaa­ja voi myös halu­tes­saan pitää omia ohjaus­tuo­kioi­ta.

• Apuoh­jaa­ja­na voi toi­mia syys­lo­ma-, tal­vi­lo­ma- ja kesä­lo­ma­lei­reil­lä
• Apuoh­jaa­ja­na on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la peda­go­gi­sia tai­to­jaan
• Apuoh­jaa­ja­na toi­mi­vat hen­ki­löt ovat oikeu­tet­tu­ja 50%:n
   alen­nuk­seen Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na
   toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta sen luku­vuo­den aika­na, kun he
   ovat lei­ril­lä muka­na

 

Lisä­tie­to­ja:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341