Löytöretken vapaaehtoistehtävät

Työt­tö­mil­le suun­na­tul­la Löy­tö­ret­kel­lä kes­ki­ty­tään myön­tei­siin asioi­hin ja omien voi­ma­va­ro­jen ja vah­vuuk­sien etsi­mi­seen. Vapaa­eh­toi­sen on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää löy­tö­ret­ke­läi­sil­le mm. eri­lai­sia pajo­ja, kuten lii­ke-, luon­to-, draa­ma- tai musiik­ki­pa­jo­ja, tai eril­li­siä kes­kus­te­lu­ryh­miä itse­ään kiin­nos­ta­vis­ta aiheis­ta, kuten geo­kät­köi­lys­tä, Jyväs­seu­dun ret­kei­lys­tä tai käden­tai­dois­ta.
• Työ­pa­jan vetä­mi­seen ei ole ikä­ra­jaa tai sii­tä voi­daan sopia erik­seen
• Työ­pa­jan vetä­jä­nä voi har­joi­tel­la mm. peda­go­gi­sia tai­to­jaan ja saa­da
   koke­mus­ta ohjaa­mi­ses­ta
• Työ­pa­jan vetä­jä on oikeu­tet­tu 50%:n alen­nuk­seen Jyvä­län
   kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta
   sinä luku­kau­te­na, kun jär­jes­tää työ­pa­jan

Lue lisää Löy­tö­ret­ki-hank­kees­ta.

Lisä­tie­to­ja:
Koor­di­naat­to­ri
Tui­ja Levo
tuija.levo[at]jyvala.fi
p. 050 476 5304