Mummola-vapaaehtoinen

Mum­mo­la-vapaa­eh­toi­sen teh­tä­vä­nä on olla läm­min­hen­ki­nen aikui­nen, joka viet­tää aikaa ala­kou­lui­käis­ten las­ten kans­sa kou­lu­päi­vän jäl­keen. Las­ten kans­sa jutel­laan, teh­dään koti­läk­sy­jä, pela­taan, piir­re­tään, uppou­du­taan käden­tai­toi­hin, lue­taan, lau­le­taan, lii­ku­taan ja ulkoil­laan. Lap­sil­le teh­dään myös väli­pa­laa.

• Mum­mo­laan toi­vo­taan sitou­tu­mis­ta vähin­tään yhden luku­kau­den
   ajak­si, mut­ta toi­min­nas­sa voi olla muka­na myös itsel­leen sopi­van
   aika­tau­lun mukaan sil­loin täl­löin
• Hygie­nia­pas­sis­ta on hyö­tyä, samoin aikai­sem­mas­ta koke­muk­ses­ta
   las­ten kans­sa toi­mi­mi­ses­ta
• Vapaa­eh­toi­set voi­vat osal­lis­tua toi­min­nan suun­nit­te­luun omi­ne
   ideoi­neen
• Vapaa­eh­toi­nen saa väli­pa­lan yhdes­sä las­ten kans­sa
• Mum­mo­las­sa toi­mi­vat hen­ki­löt ovat oikeu­tet­tu­ja 50%:n alen­nuk­seen
   Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na toteu­tet­ta­vis­ta
   kurs­seis­ta nii­nä luku­kausi­na, kun he ovat vapaa­eh­tois­toi­min­nas­sa
   sään­nöl­li­ses­ti muka­na

Lue lisää Mum­mo­la-toi­min­nas­ta ja kat­so video!

Lisä­tie­to­ja:
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378