Oma polku -toiminnan isosisko tai isoveli

Oma pol­ku -hank­kees­sa käyn­nis­te­tään kevääl­lä 2019 iso­si­sa­rus­toi­min­ta, johon etsim­me vapaa­eh­toi­sia juu­ri nyt! Oma pol­ku -toi­min­ta on suun­nat­tu yksin ilman per­het­tä Suo­meen tul­leil­le nuo­ril­le. Koh­de­ryh­män nuo­ret ovat tul­leet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­na ja saa­neet oles­ke­lu­lu­van, toi­min­taan osal­lis­tu­vat nuo­ret ovat pää­asias­sa 18–21-vuotiaita ja asu­neet Suo­mes­sa 3–4 vuot­ta. 

Iso­si­sa­rus­toi­min­nas­sa suo­ma­lai­set (tai pidem­pään Suo­mes­sa asu­neet) nuo­ret aikui­set toi­mi­vat vapaa­eh­toi­si­na iso­sis­koi­na tai iso­vel­ji­nä Oma pol­ku -nuo­ril­le, puhu­vat hei­dän kans­saan suo­mek­si ja teke­vät eri­lai­sia asioi­ta yhdes­sä yksit­täi­sen nuo­ren kans­sa tai nuor­ten ryh­män kans­sa (esim. aut­ta­vat läk­syis­sä tai teke­vät ruo­kaa). Vapaa­eh­toi­set pereh­dy­te­tään teh­tä­vään.

Oma pol­ku -toi­min­nan tavoit­tee­na on vah­vis­taa sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa,  tar­jo­ta mie­le­käs­tä vapaa-ajan toi­min­taa, tukea kotou­tu­mis­ta ja kie­len oppi­mis­ta. Oma pol­ku -toi­min­nan slo­gan on “Kuin iso per­he”.

Vapaa­eh­toi­se­na toi­mi­vat hen­ki­löt ovat oikeu­tet­tu­ja 50%:n alen­nuk­seen yhdes­tä Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta nii­nä luku­kausi­na, kun he ovat vapaa­eh­tois­toi­min­nas­sa sään­nöl­li­ses­ti muka­na.

Lisä­tie­to­ja:
Koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341