Sillat-vapaaehtoinen

Sil­lat-hank­kees­sa raken­ne­taan toi­min­nan avul­la sil­to­ja eri taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten välil­le, toi­min­ta­muo­toi­na ovat vii­koit­tain kokoon­tu­va Tuu ja tee -ryh­mä, kai­kil­le avoi­met tapah­tu­mat sekä ammat­ti­lai­sil­le suun­na­tut kou­lu­tuk­set.

Vapaa­eh­toi­se­na voit olla aut­ta­mas­sa Tuu ja tee -ryh­mäs­sä ja/tai avus­taa tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Teh­tä­vä sopii luo­vil­le tyy­peil­le, jot­ka tyk­kää­vät olla ihmis­ten kanssa.Tuu ja tee -ryh­män osal­lis­tu­jat ovat pää­asias­sa maa­han­muut­ta­nei­ta ja ryh­mäs­sä he pää­se­vät toi­min­nan ohes­sa oppi­maan lisää suo­mea. Ryh­mäs­sä on kak­si ohjaa­jaa, jot­ka vas­taa­vat toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta.

Vapaa­eh­toi­se­na toi­mi­vat hen­ki­löt ovat oikeu­tet­tu­ja 50%:n alen­nuk­seen yhdes­tä Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta nii­nä luku­kausi­na, kun he ovat vapaa­eh­tois­toi­min­nas­sa sään­nöl­li­ses­ti muka­na.

Lisä­tie­to­ja:
Koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380