Suomiystävä

Suo­miys­tä­vä toi­mii tuki­hen­ki­lö­nä nuor­ten maa­han­muut­ta­jien arjes­sa. Suo­miys­tä­vät tapaa­vat nuor­ta vapaa-ajal­la ja tar­joa­vat hänel­le mah­dol­li­suu­den tutus­tua suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin ja elä­män­me­noon tur­val­li­sel­la ja muka­val­la taval­la. Useim­mat nuo­ret kai­paa­vat ystä­vää kipeäs­ti, kos­ka he ovat menet­tä­neet monia itsel­leen tär­kei­tä ihmis­suh­tei­ta tai ne ovat muut­tu­neet etä­suh­teik­si Suo­meen muu­ton myö­tä.

• Suo­miys­tä­vä saa pereh­dy­tyk­sen ja tukea vapaa­eh­toi­se­na
   toi­mi­mi­seen Jyvä­läs­tä
• Jos olet kiin­nos­tu­nut Suo­miys­tä­vä­nä toi­mi­mi­ses­ta, voit liit­tyä
   Suo­miys­tä­vien FB-ryh­mään
• Suo­miys­tä­vä­nä toi­mi­vat hen­ki­löt ovat oikeu­tet­tu­ja 50%:n
   alen­nuk­seen Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na
   toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta nii­nä luku­kausi­na, kun he ovat
   vapaa­eh­tois­toi­min­nas­sa sään­nöl­li­ses­ti muka­na

Lisä­tie­to­ja:
Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380