Tapahtuma-avustaja

Tapah­tu­ma-avus­ta­ja aut­taa Jyvä­läs­sä jär­jes­tet­tä­vien tapah­tu­mien, kuten kirp­pu­to­rin ja peli­päi­vän jär­jes­te­lyis­sä. Vapaa­eh­toi­nen voi olla muka­na esi­mer­kik­si tilo­jen jär­jes­te­lys­sä, tapah­tu­man mark­ki­noin­nis­sa, opas­tus­teh­tä­vis­sä tai tar­joi­lu­jen val­mis­ta­mi­ses­sa. Tapah­tu­man aika­na vapaa­eh­toi­sen on mah­dol­lis­ta toi­mia myös asia­kas­pal­ve­li­ja­na kan­sa­lais­toi­min­nan kah­vi­la Sigfri­dis­sä.

• Tar­joi­lu­jen val­mis­te­lu­teh­tä­vis­sä hygie­nia­pas­si on suo­ta­va, mut­ta ei
   pakol­li­nen
• Vapaa­eh­toi­set ovat oikeu­tet­tu­ja 50%:n alen­nuk­seen Jyvä­län
   kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta nii­nä
   luku­kausi­na, kun he ovat vapaa­eh­tois­toi­min­nas­sa sään­nöl­li­ses­ti
   muka­na

 

Lisä­tie­to­ja:
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378