Tietsikkamaanantain vertaisohjaaja

Ver­tai­soh­jaa­ja neu­voo Tiet­sik­ka­maa­nan­tain ryh­mä­läi­siä arki­sis­sa
tie­to­ko­neon­gel­mis­sa Jyvä­län hen­ki­lö­kun­nan apu­na.

• Ver­tai­soh­jaa­jan ei tar­vit­se olla IT-ammat­ti­lai­nen;
perus­tie­tä­mys tie­to­ko­neen käy­tös­tä ja mobii­li­lait­teis­ta riit­tää
• Ver­tai­soh­jaa­ja­na voi toi­mia vii­koit­tain tai itsel­leen sopi­vi­na
ajan­koh­ti­na
• Ver­tai­soh­jaa­jil­la on klu­bi­ta­paa­mi­nen kah­den vii­kon välein,
   jois­sa rat­ko­taan ver­tai­soh­jaa­jien omia tie­to­ko­neon­gel­mia
   Jyvä­län hen­ki­lö­kun­nan kans­sa sekä kah­vi­tel­laan
• Ver­tai­soh­jaa­ja­na toi­mi­vat hen­ki­löt ovat oikeu­tet­tu­ja 50%:n
   alen­nuk­seen Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na
   toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta nii­nä luku­kausi­na, kun he ovat
   vapaa­eh­tois­toi­min­nas­sa sään­nöl­li­ses­ti muka­na

Lue lisää Tiet­sik­ka­maa­nan­tais­ta ja kat­so video!

Lisä­tie­to­ja:
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378